Alumner ger högt betyg till Uppsala universitet

21 februari 2007

Nio av tio före detta studenter skulle även idag välja att läsa vid Uppsala universitet. Det visar en sammanställning som gjorts av enheten för kvalitet och utvärdering vid universitetet.

Enheten för kvalitet och utvärdering har mellan åren 2000 och 2005 skickat ut enkäter till utexaminerade studenter i de ämnen och yrkesprogram som, under ett visst år, omfattats av Högskoleverkets (HSV) kvalitetsbedömningar. Det har resulterat i ett åttiotal rapporter. Rapporterna har använts i institutionernas självvärderingar och huvudsyftet har varit att främja det interna kvalitetsarbetet vid institutioner och program.
Nu finns en sammanfattning av resultaten från drygt 4 000 svarande med grundexamen från Uppsala universitet. Alla som ingår i svarsgruppen har minst 60 poäng i något huvudämne eller examen från något yrkesprogram som HSV har bedömt.
Resultaten visar att:
• Nio av tio av de före detta studenterna skulle även idag valt att läsa vid Uppsala universitet.
• Åtta av tio skulle ha valt samma ämne eller yrkesprogram som de har läst.
• Sex av tio har inte ändrat uppfattning om värdet av sina studier. En femtedel är dock mer positivt inställda idag - och lika många mer negativt inställda till värdet av studierna.

Uppfyllt målen
De flesta av dem som deltagit i enkäten är yrkesverksamma och nästan två tredjedelar av de svarande uppger att de fick arbete redan innan de avslutade sin utbildning eller inom en månad efter examen. Detta gäller särskilt utexaminerade från de medicinska och farmaceutiska fakulteterna.

En majoritet anser att de i sitt nuvarande arbete har god användning av sin utbildning. De flesta tycker också att utbildningen väl uppfyllde de fem målen i högskolelagens så kallade portalparagraf: förmågan till självständigt tänkande och kritisk bedömning, att självständigt kunna lösa problem, samt att diskutera och kommunicera inom det område som utbildningen avser.

Mer presentationsteknik
Mest nöjd är man när det gäller färdighetsträningen i skriftlig presentation, i att självständigt lösa problem och i att arbeta i grupp . Däremot saknar många träning i att kunna förklara för icke-specialister om sitt område - och i att göra presentationer på engelska. Hälften av alla svarande uppger att de inte har fått någon sådan träning alls.
Mer än hälften skulle även vilja ha fått mer träning i muntlig presentation samt erbjudits fler seminarier och studiebesök under utbildningen.
Svarande från hum-sam–området skulle ha önskat mycket mer lärarledd undervisning – medan civilingenjörerna (gäller fyra av tio) sticker ut i denna fråga, då de skulle ha velat haft mindre lärarledd undervisning.
Respondenterna från områdena medicin, farmaci, teknik och naturvetenskap efterfrågar dessutom mer självständigt arbete.

Med en examen från Uppsala universitet, rapport september 2006 (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-24