Uppsala universitet satsar för en bättre skola

Pressmeddelande
15 mars 2016

Skolan i Sverige behöver fler välutbildade lärare och rätt undervisning för att nå bra resultat och klara framtidsutmaningarna. Uppsala universitet startar i höst en forskarskola i ämnesdidaktik som kommer att handla om utveckling av undervisning i olika skolämnen och om att utbilda fler kunniga lärarutbildare.

– Två viktiga pusselbitar för att lösa utmaningarna i skolan är fler kunniga universitetslärare som utbildar de blivande skollärarna och mer forskning om bästa sättet att bedriva undervisning i skolan. Den gemensamma universitetssatsningen på en forskarskola i ämnesdidaktik bidrar till båda delarna, säger Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet.

För att behålla och höja kvaliteten på lärarutbildningen satsar Uppsala universitet cirka 14 miljoner kronor årligen i minst fyra år på att utbilda universitetslärare för lärarprogrammen. Satsningen sker i form av en forskarskola i ämnesdidaktik med 16 doktorander. Doktoranderna kommer att antas under våren och börja till hösten 2016.

Behovet av utbildade lärare i skolan (för-, grund- och gymnasieskolan) är stort och kommer att öka under de kommande åren och Uppsala universitet har fått i uppdrag att utbilda fler lärare. För det krävs fler universitetslärare som kan undervisa inom lärarprogrammen. Samtidigt är en av de viktigaste frågorna för skolan hur kunskaper och erfarenheter kan undervisas på bästa sätt och för det behövs mer forskning. Forskarskolan i ämnesdidaktik bidrar till lösningarna för båda behoven.

– Det är den största satsning på ämnesdidaktik Uppsala universitet någonsin har gjort, säger Jonas Almqvist, prodekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper. Den ämnesdidaktiska forskningen är nödvändig eftersom vi idag inom en del ämnen vet väldigt lite både om lärares undervisning och relationen mellan undervisning och elevers lärande. För lärarstudenterna är det givetvis central kunskap - hur man ska undervisa i sina olika ämnen och genom forskarskolan ökar våra kunskaper och den kompetensen kommer lärarstudenterna till godo.

FAKTA Forskarskola
Forskarskola är en forskarutbildning med kurser som delvis är gemensamt för alla antagna doktorander. Forskarskolor har ofta ganska breda teman för att gynna tvärvetenskapliga samarbeten mellan olika forskningsämnen och skapa större dynamiska miljöer med doktorander från olika forskarutbildningsämnen.

För mer information kontakta:

Jonas Almqvist, e-post: jonas.almqvist@edu.uu.se, mobil: 070-167 93 65

Ann Grubbström, koordinator för forskarskolan i ämnesdidaktik, e-post: ann.grubbstrom@kultgeog.uu.se, mobil: 0709-58 70 88

Senast uppdaterad: 2021-03-24