Kraftsamling kring rasismforskning

Pressmeddelande
22 mars 2016

Samhället står idag inför utmaningen att hantera en situation med ökat antal flyktingar, ökande rasism och viktiga vägval för förbättrad integration. Uppsala universitet inrättar nu Forum för mångvetenskapligt forskning om rasism för att bidra med ökad kunskap inom detta område.

- Det finns ett stort behov i samhället av kunskap om rasism, migration och integration och Uppsala universitet har både djup och stor ämnesmässig bredd inom forskningen på detta område. Detta är ett viktigt steg för att dra största möjliga nytta av detta, både för den fortsatta forskningen och för dess nytta för samhället, säger rektor Eva Åkesson, som idag fattade beslut om att stödja initiativet med universitetsgemensamma strategiska medel.

En inventering som gjordes inom området humaniora och samhällsvetenskap 2014 visade på den stora mängd forskare och projekt med relevans för frågan om rasism som finns vid Uppsala universitet. Nu tas ett första initiativ för att ytterligare stärka detta forskningsområde vid universitetet. Syftet med Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism är att erbjuda en gemensam plattform för nya samarbeten och forskningsprojekt. Och uppslutningen av forskare kring initiativet har varit stort.

- Vill man minska diskriminering och förbättra integrationen i samhället måste det politiska arbetet utgå från solid kunskap om problemens orsaker. Vi vill skapa en verksamhet med stor bredd och metodologisk öppenhet, en sådan inriktning kommer helt klart att ge mest tillbaka till samhället, säger Anna-Sara Lind, docent vid juridiska institutionen och även verksam vid Centrum för forsknings- och bioetik, som på teologiska fakultetens uppdrag lett arbetet att ta fram förslaget.

Nästa steg är att tillsätta en styrelse och en föreståndare för Mångvetenskapligt forum för forskning om rasism.

För mer information, kontakta projektledare Anna-Sara Lind, mobil: 0703-26 68 98 e-post: anna-sara.lind@jur.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24