Ny app kan förbättra behandling av förmaksflimmer

Pressmeddelande
4 april 2016

Förmaksflimmer ökar risken för stroke. Behandling med koagulationshämmande läkemedel minskar denna risk, men istället ökar blödningsrisken. Idag presenteras ett nytt blodprovsbaserat riskbedömningsverktyg som möjliggör bättre och individualiserad behandling vid förmaksflimmer, både på en kongress i Chicago och i den ansedda tidskriften The Lancet.

- Vi presenterar forskning där vi utvecklat och utvärderat ett helt nytt och enkelt koncept för riskbedömning och behandlingsvägledning vid förmaksflimmer. Detta biomarkörbaserade verktyg möjliggör individualiserad behandling av förmaksflimmer, säger doktor Ziad Hijazi, hjärtläkare och forskare, som presenterar resultaten tillsammans med kollegorna Jonas Oldgren och Lars Wallentin, samtliga verksamma vid Uppsala Clinical Research Center vid Uppsala universitet.

Förmaksflimmer med oregelbunden hjärtrytm är en vanlig sjukdom och förekommer hos ungefär tre procent av den vuxna befolkningen. Förekomsten ökar med åldern och i en åldrande befolkning får åkomman därför snabbt ökad betydelse för folkhälsan och samhällets sjukvårdskostnader. Förmaksflimmer innebär också en ökad risk för stroke, men denna risk varierar mellan patienter och hos samma patient över tid. Risken kan minskas med koagulationshämmande läkemedel, men då ökar istället risken för allvarliga blödningar inklusive hjärnblödning.

Idag baseras bedömningen av dessa båda risker enbart på patientens sjukhistoria, vilket kan innebära en stor osäkerhet. Dessutom är det svårt att särskilja patienter med olika risker under koagulationshämmande behandling. Under de senaste åren har forskargruppen från Uppsala visat att flera olika biomarkörer i blodprover innehöll mer användbar prognostisk information angående risken för stroke och blödning än patientens sjukhistoria. De nu presenterade resultaten visar att kombinationen av informationen från flera biomarkörer och några få kliniska data avsevärt förbättrar bedömningen avseende risken för stroke och blödning hos varje patient. Användningen av biokemiska markörer gör också riskbedömningen mer dynamisk med möjlighet att följa förändringar över tid, avspegla förbättringar eller försämringar i patienternas hälsa och därmed risken för komplikationer.

Sammantaget redogör artikeln i Lancet, en tidigare artikel i European Heart Journal och presentationen på American College of Cardiology Congress för utveckling, intern validering och kalibrering av det biomarkörbaserade verktyget ”ABC risk score” (Age, Biomarkers, Clinical history of stroke/bleeding) för att prognosticera stroke respektive allvarlig blödning vid förmaksflimmer. Resultaten baseras på en stor studie av 14 537 patienter med förmaksflimmer som randomiserades till två olika koagulationshämmande läkemedel inom den s.k. ARISTOTLE-studien samt på validering av verktyget i ett annat stort patientmaterial omfattande 8152 patienter med förmaksflimmer randomiserade till tre olika koagulationshämmande behandlingsalternativ inom den s.k. RE-LY studien. I båda studierna tillvaratogs blodplasma från majoriteten av patienterna vid starten av studierna. Nivåerna av biomarkörer i plasmaproverna mättes senare vid Uppsala Clinical Research Center. De biomarkörer som ingår i verktyget; hemoglobin, NT-proBNP, troponin och GDF-15 eller cystatin C, finns redan eller kommer inom kort att vara (GDF-15) allmänt tillgängliga.

- Uträkningen av ABC-risk scores finns redan idag tillgängligt som ett internetbaserat verktyg och kommer inom kort också att finnas som en app för att underlätta införandet i vardagssjukvården, säger Jonas Oldgren, chef vid Uppsala Clinical Research Center.

- Vi tror att blodprovsbaserad riskbedömning inom kort kommer att vara den riskbedömning som föredras som underlag för beslut vid val av strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer”, säger professor Lars Wallentin som sedan många år varit ledare för detta forsknings- och utvecklingsprojekt.

Referenser:
Hijazi Z, Oldgren J, Lindbäck J, Alexander JH, Connolly SJ, Eikelboom JW, Ezekowitz MD, Held C, M.D, Hylek EM, Lopes RD, Siegbahn A, Yusuf S, Granger CB, Wallentin L, on behalf of the ARISTOTLE and RE-LY Investigators. A Novel Biomarker-Based Bleeding Score for Patients with Atrial Fibrillation – The ABC (Age, Biomarkers, Clinical history) Risk Score. Lancet. 2016 April 4. [Epub ahead of print]

Hijazi Z, Lindbäck J, Alexander JH, Hanna M, Held C, Hylek EM, Lopes RD,
Oldgren J, Siegbahn A, Stewart RA, White HD, Granger CB, Wallentin L; ARISTOTLE and STABILITY Investigators. The ABC (age, biomarkers, clinical history) stroke risk score: a biomarker-based risk score for predicting stroke in atrial fibrillation. Eur Heart J. 2016 Feb 25. pii: ehw054. [Epub ahead of print]

För mer information kontakta:
Ziad Hijazi, mobil: 076-7247860 e-post: ziad.hijazi@ucr.uu.se
Lars Wallentin, mobil: 070-6313566, e-post: lars.wallentin@ucr.uu.se
Jonas Oldgren, mobil: 070-221 12 43, e-post: Jonas.Oldgren@ucr.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24