Ny tillgänglighetsplan för Uppsala universitet

2 mars 2007

Rektor har nyligen antagit en tillgänglighetsplan för Uppsala universitet för 2007-2009. Förutom lokalanpassningar handlar det om att göra webben tillgänglig för personer med olika funktionshinder.

Enligt planen ska människor med funktionshinder kunna arbeta och bedriva studier på likvärdiga villkor som andra vid universitetet. De ska också bemötas med samma respekt och förståelse som övriga. ”Kunskap, inlevelse, respekt och samarbete är nyckelord för ett gott bemötande vid Uppsala universitet” sägs det bland annat.

Arbetet med att förbättra tillängligheten vid universitetet fortsätter och prioriterade delmål för arbetet under 2007-2009 är bland annat:
• Universitetets lokaler ska inventeras och åtgärdsplaner upprättas. Tillgänglighetsguider för lokaler inom de större områdena ska finnas åtkomliga via webben.
• Information om bemötande samt aktuell lagstiftning ska finnas med i all personalutbildning. På varje institution ska det finnas stöd för studenter med funktionshinder. Kurslitteratur och kursmaterial ska kunna göras tillgängligt för dem som har behov av detta.
• En inventering av universitetets alla större informationskanaler ska påbörjas och slutföras under treårspereioden - och det ska även finnas planer på hur eventuella brister ska rättas till.
Dokumentet ”Policy för utformning av webbinnehåll ur ett tillgänglighetsperspektiv” ska omarbetas och även innefatta tryckta informationskanaler. Under treårsperioden ska projektet ”Rationell webbpublicering vid Uppsala universitet” genomföras, med målet att ta fram ett publiceringsverktyg, lätt att använda för alla enheter.

Läs universitetets tillgänglighetsplan 

Senast uppdaterad: 2021-03-24