Immunsvarets bredd kopplat till grad av inflammation och ledskada vid reumatoid artrit

Pressmeddelande
12 juni 2018

Vid diagnostik av ledgångsreumatism mäts vanligen antikroppar mot aminosyran citrullin. I en ny studie från Uppsala universitet visas att det framför allt är en bred mix av olika antikroppar i leden som kan kopplas till höggradig inflammation och ledskada. Fynden, som publiceras i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases, kan på sikt leda till förbättrad diagnostik.

Ledgångsreumatism eller reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar leder och andra organ. Som hjälp vid diagnostik av sjukdomen analyseras antikroppar mot aminosyran citrullin, ACPA (anti-citrullinerade protein-antikroppar), som bildas i samband med inflammation och först beskrevs för cirka 20 år sedan. ACPA kan påvisas hos ungefär två tredjedelar av alla patienter med reumatisk artrit.

Senare forskning har visat att RA-patienter med och utan ACPA har olika genetik, och att uppkomsten av ACPA-positiv RA är starkt kopplad till rökning, vilket inte gäller RA-patienter utan ACPA.

- Därför har troligen RA-patienter med och utan ACPA olika sjukdomar med skilda orsaker, men de börjar med likartad klinisk bild, förklarar professor Johan Rönnelid, som leder forskargruppen bakom studien.

Som grupp utvecklar RA-patienter med ACPA mer ledinflammation med mer ledskada, mätt med röntgen, jämfört med RA-patienter utan ACPA. Vanliga ACPA-test är utformade för att detektera flertalet ACPA oavsett vilket protein de reagerar med, men man vet att olika RA-patienter reagerar med antikroppar mot olika citrullinerade proteiner eller proteinfragment.

När autoantikroppar förenas med motsvarande kroppsegna ämnen bildas immunkomplex, och sådana immunkomplex kan sedan stimulera inflammation. Två forskargrupper har visat att ACPA kan bilda sådana immunkomplex i provrör och där stimulera inflammation, och ACPA har antagits stimulera inflammation genom att ingå i immunkomplex i den inflammerade leden.

- Men ingen har tidigare påvisat att ACPA-innehållande immunkomplex finns i kroppsvätskor hos RA-patienter. Överhuvudtaget finns mycket lite forskning kring vilka antikroppar som finns i immunkomplex vid olika sjukdomar, eftersom fungerande laboratoriemetoder har saknats, säger Johan Rönnelid.

Forskarstudent Azita Sohrabian vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har utvecklat en metod för att rena fram immunkomplex från olika kroppsvätskor, och sedan kombinerat denna metod med att mäta 19 ACPA mot olika citrullininnehållande proteinfragment i serum, ledvätska och i immunkomplex från 77 RA-patienter. Ingen enskild ACPA var generellt mer kopplad till graden av inflammation och ledskada jämfört med övriga ACPA. Däremot var antalet olika ACPA som kunde påvisas i immunkomplexen från inflammerade leder associerat med flera olika mått på leddestruktion och inflammation.

Fynden stöder misstanken att ACPA kan vara sjukdomsdrivande genom att bilda immunkomplex i lederna hos RA-patienter, där dessa immunkomplex sedan kan driva inflammation i leden. Ingen enskild ACPA förefaller vara speciellt viktig. Resultaten talar i stället för en bred ACPA-repertoar i immunkomplex från lederna kan driva den lokala inflammationen och ledskadeprocessen vid RA. Dessa fynd överensstämmer med vad som tidigare visats vid antikroppsinducerad ledinflammation hos försöksdjur, där flera olika antikroppar mot samma protein behövs samtidigt för att skapa inflammation.

Referens: Sohrabian A, Mathsson-Alm L, Hansson M, et al. Ann Rheum Dis Epub ahead
of print 12062018 doi:10.1136/annrheumdis-2017-212627

Kontakt: Professor Johan Rönnelid, 070 3379416, johan.ronnelid@igp.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24