Art och miljö påverkar vilka groddjur som drabbas av parasitsvamp

Pressmeddelande
26 oktober 2018

Parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis orsakar en livshotande infektion hos amfibier. Den anses vara en av orsakerna till att antalet amfibier minskar globalt och under de senare åren har svampen påträffats hos flera arter i Sverige. I en studie publicerad i PLOS ONE visar forskare från Uppsala universitet att andelen infekterade individer varierar stort mellan arter och att både dammens karaktär och det omkringliggande landskapet påverkar.

Batrachochytrium dendrobatidis är en vattenlevande parasitsvamp som orsakar sjukdomen chytridiomykos hos groddjur. Chytridomykos påverkar vattenbalansen i amfibier och leder till hjärtstillestånd.

Studien gjordes i Skåne där det finns tolv arter av groddjur. I den aktuella studien ingick vanlig groda, vanlig padda, åkergroda, klockgroda, grönfläckig padda och strandpadda. Andelen infekterade individer inom arterna varierade stort. Vanlig padda och vanlig groda hade lägst andel infekterade individer medan grönfläckig padda, strandpadda och klockgroda hade störst andel infekterade individer.

Förutom att andelen infekterade individer skiljde sig mellan arter så påverkades detta också av miljön i dammarna och det omkringliggande landskapet. Andelen infekterade individer ökade om pH i dammen var högt och minskade om det fanns skog och många omkringliggande dammar i landskapet.

Tidigare studier har visat att svampen är känslig för temperatur och pH. Sammantaget med att antalet infekterade individer var högre i dammar med högre pH-värde, tyder resultaten på att svampen trivs bäst i sådana dammar. På liknande sätt kan skogen i landskapet påverka förekomsten av svampen eftersom det är relativt kallare där jämfört med mer öppna landskap.

Vissa grodarter undviker kallare miljöer och dammar med specifika pH-värden, vilket också påverkar förekomsten. Forskarna visade också att andelen infekterade individer minskar med antalet omkringliggande dammar, vilket kan bero på en så kallad utspädningseffekt, d.v.s. att sannolikheten att bli infekterad minskar med antalet grodor eller grodarter i landskapet.

Svampen är utbredd i Europa och Sverige och studien kommer att öka förståelsen för de faktorer som påverkar förekomsten av svampen och tack vare detta kan dammar med stor risk för förekomst av Batrachochytrium dendrobatidis lättare kunna identifieras i mer nordliga klimat.

Se film när forskarna topsar groddjuren för att hitta DNA från svampen.

För mer information kontakta Simon Kärvemo, tel: 070 693 76 28 e-post: simon.karvemo@ebc.uu.se

Publikation: Kärvemo S, Meurling S, Berger D, Höglund J, Laurila A (2018) Effects of host species and environmental factors on the prevalence of Batrachochytrium dendrobatidisin northern Europe. PLOS ONE 13(10): e0199852.

Läs om tidigare studier om parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis.

Bilder för nedladdning:
Vanlig padda Grönfläckig padda 

Senast uppdaterad: 2021-03-24