Nya Oscarspristagare utsedda

Pressmeddelande
30 november 2018

Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare har för 2018 tilldelats Weronica Ek vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och Ylva Söderfeldt vid institutionen för idé och lärdomshistoria.

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation och kan delas mellan två lika förtjänta. Det första Oscarspriset delades ut redan 1879.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.

I år går Oscarspriset till agronomie doktor Weronica Ek vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och Doktorin der Philosophie Ylva Söderfeldt vid institutionen för idé och lärdomshistoria.

Motivering Weronica Ek:

Weronica Ek disputerade 2011 vid SLU på en avhandling om sjukdomsframkallande gener hos kyckling. Efter doktorsexamen arbetade Ek vid QIMR Berghofer Medical research Institute i Australien med syfte att identifiera gener av betydelse för risk att utveckla cancer i matstrupen vilket resulterade i flera publikationer. Hon har sedermera fortsatt sin postdoktorala verksamhet, först vid Karolinska Institutet och därefter som forskare vid Uppsala universitet, med fokus på hur miljö och genetik påverkar utvecklingen av immunsjukdomar såsom astma och allergier. Detta sker med mycket omfattande underlag. Som exempel kan nämnas UK biobank med mer än 500 000 deltagare. Weronica Ek har etablerat framgångsrika samarbeten såväl internationellt som nationellt.

Motivering Ylva Söderfeldt:

Ylva Söderfeldt disputerade vid universitetet i Stuttgart 2011 på en avhandling som analyserar den tyska dövstumrörelsens framväxt 1848–1914. Hon har haft anställningar som postdoktoral forskare vid universitetssjukhuset i Aachen och vid Max Planck-institutet för vetenskapshistoria i Berlin. För närvarande innehar hon ett biträdande lektorat vid Uppsala universitet, institutionen för idé- och lärdomshistoria. Efter disputationen har Söderfeldt utvecklat ett framgångsrikt historievetenskapligt författarskap med inriktning mot disability studies. Hon har således analyserat dynamiken mellan den medicinska vetenskapens utveckling och skapandet av intressegrupper relaterat till hur den kulturella och sociala kontexten förändrats. Ylva Söderfeldt är även huvudredaktör för Public Disability History.

Läs">http://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/priser-utmarkelser/oscarspriset/">Läs mer om Oscarspriset.

Kontakt:
Weronica Ek, weronica.ek@igp.uu.se tel: 018-471 4806
Ylva Söderfeldt, ylva.soderfeldt@idehist.uu.se tel: 018-471 1569

Vid frågor om priserna eller vinterpromotionen vänd dig till universitetets presstjänst tel: 070-167 92 96, e-post: presskontakt@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24