Celsius-Linné-föreläsningar och symposium 2019: Klimatförändringar, koldioxidlagring och människans hälsa

Pressmeddelande
30 januari 2019

Vad krävs för att vi ska kunna lagra koldioxid i berggrund och därmed minska människans påverkan på jordens klimat? Påverkar klimatförändringar i kombination med miljögifter människans hälsa? Vid Celsius-Linné-föreläsningarna den 7 februari presenterar geologen Martin Blunt och mikrobiologen tillika toxikologen Linda S. Birnbaum forskningsrön om några av mänsklighetens största utmaningar.

I februari varje år anordnar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet två föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utvalda föreläsarna är forskare vars världsledande och högaktuella forskning rönt uppmärksamhet i forskarvärlden och är av stort allmänt intresse.

Celsius-Linné-föreläsningar
Årets föreläsningar äger rum i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet i Uppsala den 7 februari. Föreläsare är geologen Martin Blunt från Imperial College London, Storbritannien, och mikrobiologen tillika toxikologen Linda S. Birnbaum, chef för National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) och National Toxicology Program, North Carolina, USA.

Föreläsningarna på torsdagen den 7 februari filmas och kan ses via universitetets videoportal.

Martin Blunt är Shell professor i reservoarteknik vid institutionen för geovetenskap och teknik vid Imperial College London, Storbritannien. Han är en av de ledande experterna på området flerfasflöde i komplexa porösa kanaler. Bland hans forskningsintressen märks tillämpningar för geologisk kolförvaring, olje- och gasutvinning samt sanering av förorenat grundvatten. De senaste åren har fokus legat på avancerade laboratorieexperiment i mikroskala, där hans forskarteam använder röntgenmikrotomografi, eller X-ray micro tomography, för att avbilda bergstrukturer och vätskeflöden. Att förstå dessa processer på por-nivå är viktigt för att kunna bygga modeller i större skala och göra modellprognoser om hur olja och gas, injicerat koldioxid (för koldioxidlagring) eller föroreningar sprider sig i mark och berggrund.

Linda S. Birnbaum är chef för National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) och National Toxicology Program, i North Carolina, USA. Hon har ägnat nästan 40 år åt att undersöka, utvärdera och utbilda allmänheten om risker i samband med exponering för miljögifter. Hennes egen forskning fokuserar på hur miljökemikalier tas upp och omsätts i kroppen, verkningsmekanismer av toxiska ämnen inklusive hormonförstöring och kopplingen mellan verkliga exponeringar och effekter på hälsan. Hennes expertis finns inom miljögifter som dioxiner, PCB och flamskyddsmedel samt hur dessa påverkar global hälsa och kan orsaka sjukdomar. De senaste åren har hennes forskningsfokus legat på potentiella kombinationseffekter av exponering för toxiner i vår närmiljö och klimatförändringar. I sin föreläsning kommer Linda Birnbaum ta upp frågan: Hur kan folkhälsan påverkas av en miljöförändring på 1.5˚Celsius?

Celsius-Linné-symposium – Environment, Climate Change and Human Health
Samma dag, torsdagen den 7 februari, hålls även ett mångvetenskapligt Celsius-Linné-symposium kl. 13.30 – 17.00, i Polhemsalen på Ångströmlaboratoriet. Då föreläser forskare från Uppsala universitet, Stockholms universitet samt Umeå universitet under temat ”Environment, Climate Change and Human Health”. Symposiet utgår från två perspektiv: dels hur människan påverkar klimatet och miljön, dels hur klimatet och miljön påverkar människans hälsa. På slutet blir det en avslutande diskussion med möjlighet för publiken att ställa frågor till samtliga föreläsare under dagen.

Tid och plats:

Den 7 februari, Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1. Martin Blunt föreläser kl. 09.15 och Linda S. Birnbaum kl. 10.45. Symposiet äger rum samma dag i Polhemsalen på Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 kl. 13.30 - 17.00.

Medier och allmänhet är välkomna att ta del av både föreläsningarna och symposiet. Fri entré, ingen bokning krävs. Samtliga programpunkter hålls på engelska.

För intervjuer med föreläsarna, vänligen kontakta Anneli Björkman, kansliet för teknik och naturvetenskap, 070-425 02 50, anneli.bjorkman@uadm.uu.se

För mer information, kontakta professor Hemin Koyi, ordförande i Celsius-Linné-kommittén och verksam vid institutionen för geovetenskaper, 018-471 2563, hemin.koyi@geo.uu.se

Läs mer:
Celsius-Linné-föreläsningar med symposium

Intervjuer med Uppsala universitets värdar för Celsius-Linné-föreläsarna

Senast uppdaterad: 2021-03-24