SUNRISE - en handlingsplan för ett storskaligt europeiskt forskningsinitiativ

Pressmeddelande
1 februari 2019

Det europeiska projektet SUNRISE, “Solenergi för en cirkulär ekonomi”, har valts ut som ett av sex Coordination and Support Actions (CSA) inom programmet Horisont 2020. Med en finansiering på en miljon euro kommer projektet att vara under ett år (med start våren 2019) och skapa förutsättningarna för ett storskaligt europeiskt forskningsprojekt. Uppsala universitet leder den svenska delen av projektet.

SUNRISE vision är en radikal och ambitiös vetenskaplig och teknologisk satsning på omvandlig och lagring av solenergi, för att skapa ett hållbart alternativ till fossilbaserad, energiintensiv produktion av bränslen och baskemikalier. Detta är helt i linje med EU-kommissionens långtidsstrategi för ett klimatneutralt Europa 2050.


• SUNRISE sammanfogar intressenter från akademisk forskning, industri, politik och samhälle, inklusive icke-statliga organisationer och globala deltagare inom energi- kemi- och fordons-sektorerna, för att utveckla en FoU-strategi för en storskalig forskningssatsning inom energi, miljö och klimatförändring.

Sex CSA-projekt har blivit utvalda från resultatet av utlysningen “FETFLAG-01-2018”, inom de tre huvudsakliga forskningsområdena som föreslås: informations- och kommunikationsteknologi (ICT) och det uppkopplade samhället; hälso- och livsvetenskaperna; samt energi, miljö och klimatförändringar. Dessa åtgärder syftar till att förbereda nya europeiska storskaliga forskningsinitiativ som potentiellt kan finansieras i nästa europeiska ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. De utvalda förslagen uppmanas att skapa en grogrund för stora visionära, vetenskapliga och långsiktiga forskningsprojekt som är fokuserade på att ta itu med de stora europeiska samhällsutmaningarna, och omvandla vetenskapliga framsteg till konkreta innovationsmöjligheter, tillväxt och sysselsättning.

SUNRISE, som en del av området energi, miljö och klimat, samlar spelare från akademin, industrin, beslutsfattande och samhälle för att förbereda en strategisk långsiktig forskningsplan och en konsoliderad vision för ett framtida stort forskningsprojekt. SUNRISE syftar till att erbjuda ett hållbart alternativ till den fossilbaserade, energiintensiva produktionen av bränslen och kemikalier, som skall vara baserat på solenergi och lättillgängliga råmaterial (CO2, H2O, N2). En hållbar CO2-cykel som leder till en minskning och stabilisering av atmosfärens CO2-halt, på en nivå som är förenlig med klimatstabilitet, är det främsta målet bakom detta projekt, som också syftar till en hållbar användning av mark- och naturresurser för att implementera en cirkulär ekonomi.

SUNRISE koordineras av professor Huub de Groot från universitetet i Leiden (Nederländerna) och samlar ett tvärvetenskapligt konsortium med 20 partners från 13 europeiska länder. SUNRISE konsortium består av sju universitet (Leiden university, Uppsala universitet, Turku university, University of Warsaw, Imperial College London, Norges teknisk-naturvitenskapeliga universitet (NTNU) och Université catholique de Louvain); åtta forskningsinstitut (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Italian National Research Council (CNR), Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa), IMDEA Energy Institute, Fraunhofer-Gesellschaft, Forschungszentrum Jülich GmbH, J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry och Institute of Chemical Research of Catalonia); två europeiska organisationer (European Energy Research Alliance, EERA; Energy Materials Industrial Research Initiative, EMIRI); och ter företag (Siemens AG, Johnson Matthey och ENGIE).

För mer information om SUNRISE vid Uppsala universitet kontakta:
Leif Hammarström, professor vid institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet, e-post: leif.hammarstrom@kemi.uu.se
eller Ann Magnuson, universitetslektor vid institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet, e-post: ann.magnuson@kemi.uu.se

Kontaktpersoner på europeisk nivå:
Huub de Groot, coordinator of the SUNRISE proposal – groot_h@lic.leidenuniv.nl – +31 71 527 4539
Hervé Bercegol (CEA), deputy coordinator – herve.bercegol@cea.fr – +33 1 69 08 74 37
Laura López – WP Leader Dissemination, Communication & Education – llopez@iciq.es – +34 977920828

Senast uppdaterad: 2021-03-24