Universitetets utveckling fortsatt stabil

Pressmeddelande
20 februari 2019

Fortsatt bra utfall i konkurrens om forskningsanslag och fler internationella studenter. När Uppsala universitet idag behandlade årsredovisningen för 2018 i konsistoriet kunde man konstatera att universitetet fortsätter att utvecklas positivt. Vid mötet fastställdes också vilka studentkårer som ska företräda studenterna den kommande treårsperioden.

edovisningen visar att Uppsala universitet har fortsatt god tillväxt med en omsättning på drygt sju miljarder kronor. Universitetet har lyckats väl i konkurrensen om bidrag från externa forskningsråd och finansiärer och har en hög publiceringsgrad. Vid Campus Gotland har bland annat satsningar på forskningsprojekt som stärker den regionala utvecklingen på Gotland initierats.

Antalet anställda har ökat något till 7 108, liksom antalet nyantagna doktorander, medan antalet studenter ligger stabilt (24 534 omräknat till heltidsstudenter). Antalet avgiftsbetalande studenter ökade med cirka 30 procent till motsvarande 617 heltidsstudenter. Sju nya campusförlagda utbildningsprogram har startat vid Campus Gotland under året, bland annat inom områdena hållbara besök och hållbar förvaltning av kulturarv. Ytterligare nya utbildningar vid universitetet är under planering.

Under året har även universitetets regionala, nationella och internationella samverkan stärkts. Internationellt har bland annat verksamheten i Vietnam utökats med både forskning och utbildning och nya samarbeten med Sydafrika och Japan har utvecklats. Regionalt slöts t ex ett avtal med GE Health Care i Uppsala för att ge studenter och forskare erfarenhet av industriella processer.

- Uppsala universitets utveckling är positiv och stabil, det finns mycket att glädjas åt när året summeras. Att fler internationella studenter väljer att studera hos oss är glädjande och viktigt för utbildningens kvalitet och för vår studiemiljö, säger rektor Eva Åkesson.

- Men vi kan inte slå oss till ro. Det finns också utmaningar som vi själva inte råder över, men som är avgörande för fortsatt framgång för svenska universitet. Vi har i vårt budgetunderlag till regeringen pekat på områden som behöver uppmärksammas de kommande åren.

I budgetunderlaget till regeringen för de kommande tre åren efterfrågar universitetet ett ökat fokus på universitetens oberoende liksom en höjning av basanslagen. Vidare lyfter universitetet fram behovet av en utredning av hur den nationella forskningsinfrastrukturen ska prioriteras, finansieras och styras på bästa sätt, och att internationella samarbeten underlättas. På utbildningssidan efterfrågar universitetet bland annat ökat ersättningsbelopp inom teknisk- naturvetenskapliga utbildningar och andra utbildningar med hög andel laborativa inslag.

Som studentkårer att företräda studenterna vid de olika fakulteterna/motsvarande den kommande treårsperioden utsågs:

Rindi: Campus Gotlands studenter
Farmacevtiska studentkåren: Farmaceutiska fakultetens studenter, utom Campus Gotland
Uppsala Teknolog- och naturvetarkår: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens studenter, utom Campus Gotland
Juridiska föreningen: Juridiska fakultetens studenter, utom Campus Gotland
Uppsalaekonomerna: Studenter vid företagsekonomiska institutionen, nationalekonomiska institutionen samt statiska institutionen. Delat ansvar uppdrag samhällsvetenskapliga fakulteten
Uppsala studentkår: Övriga fakulteter och institutioner, utom Campus Gotland. Delat ansvar uppdrag samhällsvetenskapliga fakulteten.

För mer information, kontakta rektor Eva Åkesson via presschef Anneli Waara, 070-425 0718

Senast uppdaterad: 2021-03-24