Barns hälsa i städer i fokus på Uppsala Health Summit

Pressmeddelande
25 april 2019

År 2050 kommer cirka 70 procent av världens barn att bo i städer. Under toppmötet Uppsala Health Summit i oktober samlas internationell expertis från olika sektorer för att tillsammans föreslå hur städer kan planeras och folkhälsostrategier stärkas för att bättre värna om barns hälsa och välbefinnande.

Bland expeterna i programmet finns Roger Madelin från det brittiska byggföretaget British Land som leder ombyggnationen av Canada Water-området i centrala London med barnens bästa för ögonen, samt Dr. Tim Gill, en känd föreläsare och rådgivare kring ämnen som berör barns lek och fria mobilitet. I talarlistan finns även tre FN-organ representerade genom Dr. Graham Alabaster, Chief of Sanitation and Waste Management för UN-HABITAT, Dr. Fiona Bull, som leder WHO’s arbete med att ta fram riktlinjer för fysisk aktivitet, samt Jens Aerts; UNICEF’s specialist på stadsplanering med barns rättigheter i fokus.

Vad kostar det på lång sikt att exkludera barnens perspektiv i stads- och samhällsbygget? Hur kan barnens rätt till deltagande i beslutsprocesser och rätt till jämlik hälsa stärkas? Dessa är några av de frågor som står i centrum på Uppsala Health Summit 8-9 oktober.

Staden kan vara en plats som erbjuder många positiva möjligheter, men här finns också mycket som hotar barns fysiska och mentala utveckling och hälsa. I städer runt om i världen, i fattiga såväl som i välbärgade miljöer, finns alltfler barn som inte har tillgång till trygga platser för återhämtning, lek och fysisk aktivitet och nästan ingenstans där de kan röra sig fritt och andas ren luft. Många mår psykiskt dåligt. Sverige, som länge var ett föredöme när det gäller barns utemiljöer, präglas nu av andra ideal i stadsplaneringen. Skolgårdarna krymper i takt med att priset för marken stiger. Istället för att bygga för en hållbar framtid och Agenda 2030-målen, byggs hälsorisker för nästa generation in i städerna.

Mötet söker lösningar på hur vi med hjälp av kunskap från forskning och innovationer kan verka för att barnperspektiven får större genomslag i stadsplanering och folkhälsoarbete. Syftet är att skapa nya nationella och internationella samarbeten som kan arbeta vidare med att genomföra dessa förslag. Mötet, som hålls på Uppsala Slott, riktar sig till beslutsfattare och till dem som arbetar med stadsbyggnad, strategisk planering, folkhälsa och skola.

- De val vi gör idag kommer att påverka generationer av barn och unga, deras hälsa och fysik, kognitiva förmåga och sociala kompetens. Vi har inte tid att vänta på ny kunskap om långsiktiga samhällsekonomiska effekter av att inte ge tillräcklig plats för barn och unga att leka, umgås och röra sig fritt. Vi måste agera redan nu och ta till oss de praktiska lösningar som faktiskt finns och som både gynnar barn och vuxna, säger Uppsala Health Summits programrådsordförande Petter Åkerblom, universitetslektor i landskapsarkitektur på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Programmet täcker in olika aspekter av barns hälsa och utvecklingsmöjligheter i stadsmiljö med ambitionen att bidra med perspektiv och erfarenheter från olika delar av världen och olika verksamheter, t ex forskning, industri, politik. Nio tematiska workshoppar planeras kring exempelvis hur man kan minska barnfetman genom bättre samarbete i kommuner, hur ojämlikheter i hälsa bättre kan mätas, hur fler barn i städer kan få kontakt med djur och natur, hur man skapar bättre lekvärden, möjligheter till fri mobilitet och trygghet i stadsplaneringen, samt hur barns egna synpunkter på sin utemiljö kan tas till vara på ett meningsfullt sätt.

För mer information, kontakta Kerstin Stewart, projektledare för Uppsala Health Summit, Uppsala universitet, tel: 070-4250138 , e-post: kerstin.stewart@uadm.uu.se eller Anneli Waara, pressansvarig, te: 070-425 0718, e-post: anneli.waara@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24