Grönländska mikrofossil kan ge ny kunskap om djurens uppkomst

Pressmeddelande
6 november 2020

När och hur uppstod de första djuren? Det har vetenskapen länge försökt besvara. Forskare vid Uppsala universitet har nu tillsammans med kollegor i Danmark hittat embryoliknande mikrofossil från Grönland som är uppemot 570 miljoner år gamla. Fyndet visar att organismer av den här typen fanns spridda över hela den dåtida världen. Studien är publicerad i Communications Biology.

– Vi tror oss ha gjort en upptäckt som gör att vi bättre kan förstå den tid i jordens historia då djuren först dyker upp. Upptäckten kommer sannolikt att ge upphov till många intressanta diskussioner, säger Sebastian Willman, studiens förstaförfattare och paleontolog vid Uppsala universitet.

Det är väl belagt att det fanns djur på jorden för runt 540 miljoner år sedan. Då inträffade nämligen det som inom evolutionen kallas för den kambriska explosionen. Från den här tiden finns fossil från en stor mängd, ofta skalförsedda, varelser. Men de första djuren måste ha utvecklats tidigare än så. Forskarvärlden är dock inte enig om huruvida de fossil som finns bevarade före den geologiska tidsperioden kambrium verkligen kan klassificeras som djur.

De nya fynden från Portfjeld-formationen på norra Grönland kan bidra till att öka förståelsen för djurens ursprung. I berg som är 570-560 miljoner år gammalt har forskarna från Uppsala universitet, Köpenhamns universitet och De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland funnit mikrofossil av vad som skulle kunna vara ägg och djurembryon. De är så välbevarade att det går att studera enskilda celler och till och med strukturer inuti celler. 

Organismerna levde i grundhaven längst kusten under den geologiska tidsperioden ediacara för 635-541 miljoner år sedan. Den stora variationen av mikrofossil gör att forskarna menar att livet vid den här tiden måste ha varit mer komplext än vad som tidigare varit känt.

Liknande fynd har tidigare bara gjorts i den närmare 600 miljoner år gamla Doushantuo-formationen i Kina. Den upptäckten gjordes för över 30 år sedan och forskare har sedan dess diskuterat vad det egentligen är för sorts livsformer. En del menar att det handlar om ägg och embryon från de allra första djuren. De grönländska fossilen är något yngre men är i stort sett identiska med de kinesiska.

I och med den nya upptäckten kan forskarna också säga att de här organismerna varit spridda över hela världen. Vid den tiden låg de flesta kontinenter utspridda söder om ekvatorn. Grönland låg där Södra ishavet idag breder ut sig och Kina låg ungefär på samma breddgrad som Florida nu återfinns på.

– Den omfattande och i princip hittills outforskade berggrunden som norra Grönland erbjuder ger oss möjligheter att bättre förstå utvecklingen av de första svårtolkade flercelliga organismerna som i sin tur leder till de första djuren som i sin tur leder till oss själva, säger Sebastian Willman.

För mer information kontakta:

Sebastian Willman, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.
Tel: 070-424 13 53, E-post: Sebastian.Willman@geo.uu.se

John Peel, professor emeritus i historisk geologi o paleontologi vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. E-post: John.Peel@pal.uu.se


Referens: Willman, S. Peel, J. S., Ineson, J. R., Schovsbo, N. H., Rugen, E. J. & Frei, R. (2020) Ediacaran Doushantuo-type biota discovered in Laurentia. Communications Biology. DOI: 10.1038/s42003-020-01381-7

Bilder för nedladdning:
Portfjeld Formationen Potentiellt djurembryo 

Senast uppdaterad: 2021-03-24