Ökade resurser önskas till ett starkt universitet

Pressmeddelande
20 februari 2008

Uppsala universitet har mycket goda förutsättningar att kunna bidra till Sveriges utveckling som kunskapsnation. Förra årets internationella utvärdering har visat att universitetet har världsledande forskning inom ett stort antal områden. Idag beslutade konsistoriet (styrelsen) att utgå från denna styrkeposition och begära resursförstärkningar i budgetunderlaget för 2009–2011.

 

På dagordningen för dagens möte stod årsredovisning för 2007 och budgetunderlag för 2009-2011. I budgetunderlaget, som nu lämnas in till regeringen, föreslår Uppsala universitet en förstärkning till forskning och utbildning på forskarnivå med 103 miljoner 2009, 110 miljoner 2010 och 120 miljoner 2011. Dessa resurser behövs för långsiktiga satsningar, såsom mer forskningstid för lektorer och befordrade professorer, stöd till innovationssystem och medfinansiering av stora forskningsprojekt.

- Vi har nu visat att det går att omprioritera resurser för att satsa på våra framtidsområden, men vi anser att det behövs ännu mer resurser för att hålla en internationellt ledande ställning. Vi hoppas att regeringen håller sina löften om att verkligen satsa på forskning och högre utbildning, säger rektor Anders Hallberg.

Universitetet önskar också en femprocentig höjning av anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå under tre år för satsningar på kvalitet. Ökade resurser behövs till uppbyggnad av utbildningar på avancerad nivå, en naturlig tyngdpunkt i utbildningsutbudet för ett forskningsinriktat universitet, men också till studie- och yrkesvägledning, arbetslivsanknytning och pedagogisk utveckling. Universitetet begär också medel för åtta nya platser på läkarprogrammet.

Årsredovisningen, som också behandlades av konsistoriet idag, visar ett överskott på 57 miljoner kronor, vilket är en minskning jämfört med förra året. Minskningen beror framför allt på ett lägre antal studenter. Utbildningen uppvisar ett underskott på 29 miljoner kronor, vilket innebär att det kan bli nödvändigt att vidta åtgärder för att minska kostnaderna.

- Vår bedömning är att minskningen av antalet sökande huvudsakligen beror på en förbättrad situation för unga på arbetsmarknaden och det är nog rimligt att tro att läget består ett tag framöver, säger rektor Anders Hallberg.

Inom forskningen uppvisas ett överskott på 86 miljoner, som huvudsakligen beror på att nya satsningar, t ex rekryteringar, senarelagts i avvaktan på rapporten från förra årets kvalitetsutvärdering av forskningen, Kvalitet och förnyelse 2007.

Viktiga satsningar under året var den stora forskningsutvärderingen och arbetet med övergången till den nya strukturen för svensk högre utbildning. En ny näringslivsenhet, Uppsala Innovation, inrättades för att öka stödet för frågor om kommersialisering och näringslivssamverkan. Linnéjubileet genomfördes, vilket synliggjorde universitetet långt utanför Sveriges gränser.

För mer information, kontakta planeringschef Kerstin Jacobsson, tel: 018-471 13 75, 070-167 90 67 eller e-post: Kerstin.Jacobsson@uadm.uu.se, eller ekonomichef Claes Falk, tel: 018-471 18 13 eller e-post: Claes.Falk@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24