Avhandling ger viktigt bidrag till kärnavfallsfrågan

Pressmeddelande
28 februari 2008

Kärnavfall måste lagras under mycket säkra förhållanden under lång tid för att bli ofarligt. Med s k transmutation skulle avfallets mängd och farlighet kunnat minskas, men idag fungerar tekniken endast i laboratorieskala. Angelica Öhrn presenterar i sin avhandling data som tidigare saknats i utvecklingsarbetet av en storskalig reaktor för transmutation. Disputationen äger rum den 29 februari.

Öhrn, Angelica

Neutron Scattering at 96 MeV

ISBN: 978-91-554-7079-1

Kärnavfallets egenskaper gör att det måste förvaras åtskilt från biosfären under mycket lång tid, cirka 100 000 år. I Sverige planeras t ex särskilda djupförvar i bergrunden där avfallet är tänkt att förvaras inkapslat. Idag pågår intensiv forskning över hela världen i syfte att utveckla ett fungerande system för transmutation i industriell skala. Transmuteras avfallet till mer kortlivade isotoper kan det nämligen räcka med förvaring i cirka 1000 år. De fysikaliska processerna vid transmutation är redan kända, men det behövs mer kunskap om de kärnreaktioner som kan ske i en fullskalig reaktor. För att slippa tidskrävande och dyrbara mätningar är det viktigt att utveckla datormodeller av hög kvalitet som kan förutsäga olika kärnreaktioner. För dessa modeller behövs framför allt bra data om neutronspridning, dvs. hur neutronerna sprids efter att de kolliderat mot ett s k strålmål i reaktorn. Det är just sådana data Angelica Öhrn tagit fram under sitt avhandlingsarbete. - Jag presenterar data om neutronspridning från en neutronstråle med mycket hög energi, 96 MeV, medan befintliga data innehåller mycket få mätningar över 20 MeV. Därför får mina resultat mycket stor betydelse för teoriutvecklingen, säger Angelica Öhrn. Den nya kunskapen om neutronreaktioner är inte bara viktig för utvecklingen av transmutation, andra tillämpningsområden är neutronterapi för cancerbehandling och detektion av datorfel i flygplanselektronik. För mer information, kontakta Angelica Öhrn, tel: 018-471 58 41, 073-945 47 11 eller Angelica.Ohrn@tsl.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24