Innovation – så arbetar vi

I över 500 år har Uppsala universitet varit en motor för forskning, utbildning och innovation. Många produkter, tjänster och metoder som idag gör stor skillnad för människor världen över bygger på att forskare och studenter, själva eller tillsammans med andra, framgångsrikt vidareutvecklat idéer och forskningsresultat.

Som exempel kan nämnas graviditetstestet och ledande metoder för allergidiagnostik men även nobelprisade uppfinningar som ultracentrifugen och elektroforesen. Den 100-gradiga Celsiustemperaturskalan är kanske den mest kända innovationen och bland mer sentida kan nämnas läkemedel som bromsar Alzheimers samt världsledande digitala ljudlösningar för allt från mobiltelefoner och bilar till våra hem.

En person skriver på ett blädderblock medan en annan person tittar på.

Innovationsstöd vid Uppsala universitet

Ämnesbredden vid Uppsala universitet ger en unik möjlighet att bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna. Lärarundantaget gör att akademiska forskare äger resultatet av sin forskning vilket ger dem möjlighet att till exempel patentera uppfinningar och sälja vidare rättigheterna eller starta bolag för att kommersialisera lovande idéer.

För att stimulera och stödja innovation och entreprenörskap från hela universitetet finns UU Innovation och UU Invest AB. Verksamheterna syftar till att ge studenter och forskare det stöd de behöver för att utveckla sina idéer till nya produkter, tjänster eller metoder, nyttiggöra resultat från forskning i samhället samt starta nya företag.

Unikt för Sverige

  • I Sverige äger forskare på ett universitet eller högskola rätten till sina forskningsresultat så länge inget annat är avtalat.
  • I de flesta andra länder är det arbetsgivaren, lärosätet, som äger resultaten.
  • Lärarundantaget gäller alla inom akademin som har forskning som huvudsaklig sysselsättning, alltså doktorander såväl som professorer.

UU Innovation

UU Innovation stöttar studenter, forskare och anställda som vill utveckla sina idéer och skapa bredare nytta med sin forskning i samhället.

Här arbetar innovationsrådgivare och specialister inom immaterialrätt med många års erfarenhet av forskning, utveckling och marknadsintroduktion av nya lösningar inom en stor bredd av områden.

Varje år möter UU Innovation hundratals studenter och forskare som vill förverkliga sina idéer, och genom att bidra med rådgivning, nätverk och finansiering kan nya smarta lösningar snabbare nå ut i samhället och skapa nytta för fler.

Två leende personer i samtal.

Full uppbackning för idéutveckling

UU Innovations roll är att hjälpa till att identifiera, utvärdera och utveckla potentialen i nya idéer och forskningsresultat. Det innebär att UU Innovation arbetar i tidig fas och kan kopplas in redan när en idé eller ett användningsområde för ett forskningsresultat börjar ta form. Stödet anpassas till varje idébärare och kan handla om att kartlägga kunskapstillgångar i forskningsprojekt, identifiera möjliga behovsägare eller kunder, affärsutveckling, avtalsfrågor, patentskydd och andra rättighetsfrågor, att bygga team och söka finansiering.

För alla som vill göra skillnad

UU Innovation stöttar idéutveckling från alla ämnesområden och innovativa lösningar på små och stora problem. Det kan vara allt från nya tekniska lösningar för ökad hållbarhet inom olika branscher, medicinska applikationer som kan revolutionera vården och rädda liv, till sociala innovationer som syftar till att lösa samhällsutmaningar och förbättra livskvaliteten för människor.

Alla innovationsprojekt är olika och det gäller även strategierna för att gå från idé till innovation. I vissa fall kan det ske genom att starta ett nytt företag för att ta produkter eller tjänster till marknaden. I andra fall genom att etablera samarbete med ett existerade företag eller en organisation för implementering av till exempel ett ny metod eller ett arbetssätt. I åter andra situationer kan det ske genom att överlåta eller licensiera ut immateriella rättig­heter till en part för vidareutveckling och kommersialisering.

Stödet som UU Innovation erbjuder är kostnadsfritt och inget ägande tas i de idéer som stöttas. Rådgivningen är konfidentiell och man behöver inte ansöka för att få stöd.

UU Innovations stöd till forskare och övriga anställda

UU Innovations stöd till studenter

Extra skjuts till studenters entreprenörskap

För att främja studenters intresse och förmåga till entreprenörskap har Uppsala universitet sedan många år ett nära samarbete med Stiftelsen Drivhuset Uppsala. Drivhuset hjälper studenter och nyexaminerade som vill utveckla en affärsidé eller starta eget genom att erbjuda inspirationsaktiviteter, vägledningar och nätverk.

Stöd till andra lärosäten

UU Innovation har inom ramen för uppdraget som innovationskontor (ett regeringsuppdrag) också ett regionalt ansvar att stödja Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna. Samarbetet innebär bland annat att forskare vid dessa högskolor kan ta del av de tjänster och den specialistkompetens som UU Innovation erbjuder.

Ett mycket nära samarbete finns även med innovationskontoret vid KTH som nyttjar UU Innovations tjänster inom immaterialrättsområdet.

UU Invest AB

Sida vid sida med UU Innovation verkar UU Invest AB som utgör den investerande delen av innovationsstödet. UU Invest är ett statligt holdingbolag som förvaltas av Uppsala universitet. Uppdraget är att skapa nya innovativa bolag baserade på forskning och kunskap från Uppsala universitet och därigenom hjälpa innovationer nå marknaden.

Genom dotterbolaget UU Projekt AB erbjuds förinkubation där en affärsidé analyseras och valideras gentemot marknaden och olika tekniska lösningar utvärderas innan ett bolag eventuellt bildas.

UU Invest är delägare i Uppsala Innovation Centre, UIC, en globalt topprankad företagsinkubator som erbjuder affärsutvecklingsprogram för nystartade och unga tillväxtföretag.

UU Invest webbplats

Uppsala – ett innovationsekosystem i världsklass

Uppsala är en av Sveriges mest innovativa regioner. Runt universitetet finns starka innovationsmiljöer, ett sammansvetsat innovationsstöd och omfattande samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv. Det skapar tillsammans ett innovationsekosystem i världsklass som oavbrutet främjar och utvecklar nya idéer och företag.

Uppsala universitet spelar en central roll i regionens innovativa ekosystem. Staden har en stark tradition inom life science-sektorn, men innovationsförmågan sträcker sig över många olika områden, inklusive IT, teknik och hållbar utveckling. Det geografiska läget nära Stockholm/Arlanda gör att staden är väl ansluten till det nationella och internationella näringslivet, vilket ger företag och entreprenörer möjlighet att växa och skapa affärsmöjligheter. Det finns också ett utbyggt innovationsstöd där snabbhet och närhet är grunden i det kontinuerliga samarbetet mellan innovationssystemets stödjande aktörer. Många av nyckelaktörerna är samlokaliserade i Uppsala Science Park och här finns bland andra UU Innovation, UU Invest AB, UIC och STUNS. Allt detta bidrar till att göra Uppsala till en attraktiv plats för entreprenörer och företag som vill utvecklas och växa.

Mer om innovationsstöd i Uppsala (på engelska)

Uppsala universitet belönar innovation

För att stimulera och uppmärksamma den innovationskraft som finns på Uppsala universitet finns två priser som årligen hyllar personer från universitetet som bidragit till samhällsnytta med sina innovationer:

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris delas ut till personer som bidragit till att omsätta en upptäckt eller innovation, baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.

Hjärnäpplet tilldelas forskare och doktorander som gjort viktiga insatser för att omsätta forskningsresultat till innovation med potential att skapa samhällsnytta.

Kontakta UU Innovation

Vill du veta mer om UU Innovations verksamhet och tjänster? Intresserad av att engagera dig i ett innovationsprojekt eller bli mentor till en forskare? Mejla oss!

Medarbetare på UU Innovation

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin