Samarbeten och partners

Målet med Uppsala universitets strategiska partnerskap är att skapa långsiktiga samarbeten för ömsesidig utveckling och höja kvaliteten på universitetets utbildning och forskning. De kännetecknas av en stor bredd som omfattar flera vetenskaps- och ämnesområden och innefattar samarbeten kring personrörlighet, utbildningssamarbeten, rekrytering och forskning. Partnerskapen ska även bidra till vidare förståelse av behov och lösningar på samhällets utmaningar.

Partnerskapsavtal tecknas med organisationer som är av särskild betydelse för universitetets verksamhet. Uppsala universitets strategiska partnerskap ägs av rektor.

Uppsala universitets strategiska partners

Uppsala kommun

Uppsala universitet strategiska partnerskap med Uppsala kommun bygger på gemensamma intressen och ömsesidiga intentioner. Det syftar till att skapa långsiktiga relationer för ömsesidig kunskapsutveckling som ska bidra till att stärka respektive organisations positioner, såväl var för sig som gemensamt. Det ska stödja både befintliga och nya former av samverkan mellan universitetet och kommunen.

Partnerskapet etablerades 2016.

Avtal för strategiskt partnerskap 2022-2024 (pdf) Pdf, 200 kB.

Region Gotland

Fokusområden för samverkan:

 • En attraktiv universitets- ö och utvecklingsmiljö
 • Ömsesidigt kunskapsutbyte
 • Forsknings och innovation

Partnerskapet med Region Gotland etablerades 2016.

Volvo Car Corporation

Uppsala universitets partnerskap med Volvo Car Corporation innebär gemensamma åtaganden för att bland annat tillsammans se hur man kan samverka kring forskning, utbildning och innovation. På lång sikt hoppas det strategiska partnerskapet kunna bidra till rekryteringen av välutbildade ingenjörer men också till en effektiv forskning med mål att existerande och framtida teknologier ska bidra till en ekonomisk och hållbar tillväxt samt god konkurrenskraft.

Partnerskapet med Volvo Car Corporation etablerades i april 2022.

Hitatchi Energy

Fokusområden för samverkan:

 • Kompetensutveckling och rekrytering
 • Forskning
 • Kommunikation

Det strategiska partnerskapet med Hitachi Energy kommer ur samarbetet med ABB som etablerades redan 2015.

Intentionsavtal om samverkan med forskningsinstituten Rise

Uppsala universitet har tecknat ett intentionsavtal med nätverket RISE – Research Institutes of Sweden – ett nätverk för svenska forskningsinstitut. Genom ökad samverkan och partnerskap mellan universitet och industriforskningsinstitut skapas förutsättningar för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och tillväxt.

Syftet med avtalet är att stärka Uppsala universitets och RISE position nationellt och internationellt inom gemensamma forskningsområden. Avtalet ska också bidra till att knyta utbildningen närmare tillämpad forskning och innovationssystem och stimulera studenternas kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.

RISE och Uppsala universitet har kommit överens om några områden där det finns goda förutsättningar för fördjupad samverkan:

 • Avancerade faciliteter för teknologiutveckling, produktion och testning (t.ex. FREIA, Ångströmverkstad, UppTech)
 • Det digitala samhället/Internet of Things (IoT)
 • Energi med KIC InnoEnergy
 • Hälsoområdet med EIT Health
 • Nanoteknologi
 • Testbäddar för t.ex. biologiska läkemedel, IoT och kulturarv
 • Gotlandssamarbetet/Hållbara Gotland

Exempel på former för samverkan är att söka medel för och driva gemensamma forskningsprojekt, anordna seminarier, delta i rekrytering och handledning av doktorander, delta i kurser och utbildningar och att planera, utnyttja och samfinansiera dyrbar utrustning.

Uppsala Health Summit

Uppsala Health Summit är ett återkommande internationellt policymöte om hälsovårdens utmaningar i världen och hur vi kan lösa dem. Syftet är att bredda vägen för att resultat från forskning och utveckling ska nå ut till vården och patienterna.

Samordning av initiativ för nyanlända och integration

Inom Uppsala universitetet finns stor kunskap inom en rad viktiga områden relaterade till nyanlända i Sverige. Här finns utbildning för nyanlända, kompetensutveckling för yrkesverksamma, stor bredd inom forskningen och samarbeten inom olika nätverk.

Läs mer om initiativ för nyanlända och integration

Strategiska innovationsprogram

European Institute of Innovation and Technology (EIT) är en del av EU:s Horisont 2020 med fokus på entreprenörskap och innovation inom olika områden. Uppsala universitet deltar aktivt i tre av EIT:s totalt sex program:

Samarbetet i dessa europeiska konsortier sker både nationellt samt på europeisk nivå med andra lärosäten och industri. Uppsala universitet bidrar i dessa konsortier med utbildningar, innovationsprojekt och affärsskapande verksamhet.

Ett annat strategiskt innovationsprogram där Uppsala universitet är med och även samordnar är IoT Sverige (IoT = Internet of Things)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin