UU samverkan

UU Samverkan är Uppsala universitets enhet för stöd till forskningssamverkan med organisationer och företag utanför universitetet.

UU Samverkans uppgift är att bidra till ett större nyttiggörande av forskning och kunskap så att den kommer både universitetet och samhället till gagn.

Enheten verkar för ökad kunskap om samverkan inom universitetet samt utvecklar modeller för gränsöverskridande kunskapsutbyten och innovationsutveckling genom samverkansprojekt. UU samverkan arbetar med samtliga vetenskapsområden och gärna tvärvetenskapligt. Enheten stödjer universitetsledning och områdes- och fakultetsledningar i strategiska samverkanssatsningar. UU Samverkan administrerar också Verifiering för samverkan (VFS), en finansieringsform för samverkansprojekt i tidig fas som är öppen för forskare verksamma på universitetet.

UU Samverkan utgör tillsammans med UU Innovation, Uppsala universitets innovationskontor. Inom ramen för innovationskontorsuppdraget ger vi även innovations- och samverkansstöd till Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Vad kan vi hjälpa till med?

Såddfinansiering

UU Samverkan administrerar en såddfinansiering som heter Verifiering för samverkan (VFS), en finansieringsform för samverkansprojekt i tidig fas som är öppen för forskare verksamma på universitetet. Vi tar emot nya ansökningar två gånger per år.

Råd och stöd i samverkansprojekt

UU Samverkan kan erbjuda stöd till forskare och forskargrupper för att komma igång med att etablera, utveckla och driva samverkans- och innovationsprojekt med externa aktörer genom exempelvis rådgivning om nyttiggörande genom samverkan, process- och projektledning, samverkansavtal och finansiering.

Mer om UU Samverkan

Innovations- och samverkansprojekt

En innovation är något som skapar eller omfördelar värde, exempelvis en metod, process eller modell, en produkt eller tjänst med mera. UU Samverkan kan hjälpa forskare och organisationer i deras arbete med att gemensamt skapa värde för både den externa och den akademiska parten. Det kan exempelvis handla om att öka förståelsen för hur vi kan arbeta med ett samhällsbehov, att ta fram nya forskningsbaserade metoder för en behandling, eller att undersöka konkreta frågeställningar hos ett företag.

I vårt arbete är det av största vikt att samverkan mellan forskarna och externa organisationer är ömsesidig. Det handlar om att forskare tillsammans med den externa organisationen undersöker frågeställningarna och hittar lösningar och vägar framåt gemensamt. Projektet ska vara värdeskapande för alla medverkande parter, till exempel genom att bidra med nya kunskap, ge tillgång till specifikt material eller data, eller att testa modeller och lösningar i verklig miljö.

I innovations- och samverkansprojekten arbetar forskarna med organisationer både inom privat, offentlig och ideell sektor. Fler projekt inkluderar även forskare från andra lärosäten såväl som internationella organisationer.

Uppsala universitet driver för flera större kompetenscentrum och samverkansplattformar där UU Samverkan har stöttat i ansöknings- eller uppstartsfasen, och ibland även deltar som innovation manager eller koordinator under genomförandet.

Kunskap om och förmåga till samverkan

UU Samverkan ska verka för att öka kunskapen om samverkan inom hela universitetet. Det gör vi genom att kontinuerligt utveckla och förfina modeller och metoder för gränsöverskridande kunskapsutbyten och innovationsutveckling genom samverkan. Vi erbjuder också interna utbildningar och seminarier om samverkan, samt möjligheter för forskare att träna och utveckla sin samverkanskompetens.

5i-processen ger samverkan struktur

Enheten har tillsammans med Linköpings universitet och Örebro universitet utvecklat en modell för innovationssamverkan mellan forskare och externa aktörer. Modellen heter 5i och utgår från fem stadier: Inspirera, identifiera, initiera, ingå samt intensifiera. Modellen används för att på ett strukturerat sätt välja lämpliga aktiviteter beroende på hur långt i en samverkansprocess som parterna har kommit samt vad syftet och målet med deras samverkan är.

Illustration av 5i-processen i form av en cirkel med de olika stegen.

Strategiska samverkanssatsningar

UU Samverkan har i uppdrag att stödja universitetsledningen samt områdes-och fakultetsledningarna i strategiska samverkanssatsningar. Det kan handla om att ingå strategiska samarbeten med specifika organisationer eller deltagande i nationella och internationella initiativ.

Enheten har bland annat ansvaret för att koordinera universitetets strategiska partnerskap samt att husera programkontoret för det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sverige (IoT Sverige) som Uppsala universitet är värd för. UU Samverkan har också ansvaret för Uppsala universitets uppdrag som Industrial Liaison Office (ILO) för forskningsinfrastrukturen Cern samt arbeta med den nationella satsningen Big Science Sweden.

Kontakt

Samverkansledarna vid UU Samverkan hjälper med:

  • Rätt kontakter.
  • Rätt kompetens.
  • Rätt samarbetsform.
  • Finansiering och koordinering för samarbetet.
  • Genomtänkta samverkansavtal som reglerar rättigheterna för alla parter.

Medarbetar på UU Samverkan

Kontakta oss via e-post

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin