Vanliga frågor om forskningssamarbete

Hur kan mitt företag eller min organisation samarbeta med forskare vid Uppsala universitet?

Det finns många sätt att samarbeta med våra forskare. För att hjälpa ditt företag eller din organisation på bästa sätt behöver vi först förstå vad du är intresserad av och hur behoven i din verksamhet ser ut. Då blir det lättare för oss att hjälpa dig att komma i kontakt med rätt forskare, hitta passande samverkansformer och stöd för att komma vidare.

Uppdragsforskning eller samverkansforskning?

Inom forskningen finns det två möjliga samarbetsformer – uppdragsforskning och samverkansforskning. Inom dessa ramar kan samarbetet utformas på lite olika sätt för att skapa största möjliga värde för både er och oss.

Innan samarbetet påbörjas är det viktigt att komma överens om vilken form som ska användas. Vilken form som är mest lämplig för ett enskilt samarbete beror på hur ditt behov ser ut. Det är därför vi börjar vårt samtal kring behoven.

Läs mer om uppdragsforskning och samverkansforskning

Vilken nytta kan mitt företag eller min organisation ha av att samarbete med forskare?

På Uppsala universitet kan ditt företag eller din organisation på ett lättillgängligt sätt utveckla sin kunskapsbas och ta del av forsknings- och innovationsmiljöer i framkant. Här finns både spetskompetens och en spännande bredd att utforska och dra nytta av. Det finns möjlighet att knyta kontakter direkt med världsledande forskare, genomföra forskningsprojekt tillsammans och i vissa fall dela på kostnaderna för viss utrustning eller forskning. Att söka extern finansiering för gemensamma projekt är en annan möjlighet liksom att göra gemensamma publikationer. Ni får också kontakt med en viktig rekryteringsbas för nuvarande eller framtida behov.

Vilket stöd finns att få för att inleda samarbete med forskare?

För dig som söker nya kontakter för ett eventuellt samarbete så erbjuder universitetet många olika mötesplatser där du kan träffa våra forskare. Du kan också kontakta oss direkt med dina frågor, idéer eller önskemål så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person inom universitetet. En möjlighet är också att vi kan ordna fokusmöten med forskare för fördjupat kunskapsutbyte kring ett specifikt område.

Blir det aktuellt att inleda ett samarbete kring forskning så kan vi ge rådgivning om finansiering och hjälpa till att snabbt avgränsa vad ert samarbete ska fokusera på för att ge bästa möjliga ömsesidiga nytta. Det är viktigt att alla parter som ingår i samarbetet ska vinna på att delta. Vi kan också ge stöd kring samverkansavtal och gemensamma ansökningar om extern finansiering.

Finns det pengar att söka för samverkan?

Det finns ett flertal finansiärer som utlyser medel för samverkan mellan akademi och företag/organisationer och vi ger gärna råd och tips om olika finansieringsmöjligheter. Universitetet har viss möjlighet att bidra med finansiering till nya samarbetsprojekt som syftar till att skapa samhällsnytta. Dessa samverkansmedel erbjuder en möjlighet att snabbare komma igång med ett samarbete för att testa en idé eller frågeställning där det finns ömsesidigt intresse mellan de samverkande parterna. Universitetets samverkansmedel bekostar den akademiska partens del i projektet. Därför behöver den externa parten tillföra resurser i form av exempelvis arbetstid, kontanta medel, material eller data.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin