Internationella samarbetsprojekt

Uppsala universitet ingår i ett antal universitetsövergripande internationella samarbetsprojekt.

SIREUS

SIREUS är ett treårigt (2022-2025) samarbetsprojektSireus logo mellan The Swedish American Chambers of Commerce (SACC-USA) och 12 svenska universitet som fokuserar på kunskapsutbyte inom innovation, vetenskap och entreprenörskap samt talangmobilitet för studenter och forskare mellan Sverige och USA. Projektet bygger på SACC-USA:s bilaterala affärs- och talangnätverk. Sveriges ambassad i Washington D.C. och Svenska institutet stödjer plattformen. Webbsida: www.sireus.org

Projektets mål är att:

  • Stärka samarbetet mellan svenska lärosäten och det svensk-amerikanska näringslivet.
  • Stärka samarbetet och utbytet mellan svenska och amerikanska lärosäten.
  • Stärka det bilaterala samarbetet kring forskning, innovation och entreprenörskap.
  • Stärka Sveriges attraktionskraft som studiedestination för amerikanska studenter.

Kontaktpersoner vid Uppsala universitet: Johan Tysk och Philipp Baur

Vamos

Vamos logga

VAMOS (Virtual Exchange to Tackle Wicked Problems: Latin American and European Collaboration on Education for Sustainable Development) är ett kapacitetsutvecklingsprojekt inom ramen för Erasmus+. Projektet pågår 2021 – 2022 med en budget på 738 990 EUR. VAMOS samlar sex universitet från Latinamerika (Brasilien och Honduras), två universitet från Europa (Uppsala och Padua) och en NGO (UNICollaboration) med ledande experter inom virtuellt utbyte. VAMOS koordineras av Enheten för globalt partnerskap vid Uppsala Universitet i samarbete med SWEDESD (Swedish International Center of Education for Sustainable Development) och masterprogrammet i hållbar destinationsutveckling.

Målet med VAMOS är att utveckla en virtuell kurs för studenter där fokus kommer att vara komplexa hållbarhetsutmaningar, så kallade ”wicked problems”. Syftet är även att låta universiteten utbyta erfarenheter gällande internationalisering, virtuellt utbyte och utbildning inom hållbarhet (Education for Sustainable Development, ESD). Projektet ämnar bland annat utbilda universitetspersonal i Virtual Exchange (VE), att adressera lokala hållbarhetsutmaningar i samhället och att göra studenter mer aktiva i att hantera problem kopplade till hållbarhet. 

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Fanny Jonsson

RED4SUS

RED4SUS har i syfte att bygga kapacitet för innovationsledarskap i projektutvecklingskontoret (EDP, i dess portugisiska förkortning) för statsregeringen Rio Grande do Sul, Brasilien. Programmet arbetar med Design Thinking för att utveckla nya metoder för hållbar innovation och SDG-åtgärder. RED4SUS pågår mellan oktober 2020 och oktober 2021 i samarbete mellan tre partners: 1. Uppsala universitet (Sverige, samordnare): Avdelningen för internationalisering, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik och and Uppsala University Sustainability Initiatives; Federal University Rio Grande do Sul (Brasilien): School of Engineering; Stadsregeringen Rio Grande do Sul (Brasilien): Kontor för projektutveckling.

RED4SUS finansieras av Svenska institutets Public Sector Innovation Programme.

Mer information på engelska och portugisiska.

Kontaktpersoner vid Uppsala universitet: Philipp Baur och Klas Palm

ENLIGHT

Enlight logotyp.I juli 2020 tilldelades Uppsala universitet finansiering från Erasmus+ för att bilda ett så kallat Europauniversitet. I ENLIGHT samarbetar Uppsala universitet tillsammans med åtta andra europeiska universitet kring temat hållbara städer. De universitet som ingår tillsammans med Uppsala är universiteten i Göttingen (Tyskland), Groningen (Nederländerna), Ghent (Belgien), Tartu (Estland), University of Bordeaux (Frankrike), University of Basque Country (Bilbao, Spanien), University of Galway (Irland) samt Comenius University (Bratislava, Slovakien).

Ett av huvudsyftena med programmet är att underlätta för studenter och lärare att röra sig mellan universiteten i nätverket, både virtuellt och fysiskt. På sikt ska studenter fritt kunna ta del av kurser vid samtliga nio ingående universitet och på så sätt skräddarsy sin egen utbildning. Gemensamma virtuella kurser kommer att utvecklas och lärarna får möjlighet att såväl planera och genomföra kurser tillsammans med kollegor inom nätverket som att undervisa för elever från samtliga nio universitet i samma kurs.

Det övergripande målet från EU-kommissionens sida är att stärka Europas studenter i att bli globalt engagerade medborgare som tar sig an de stora samhällsutmaningarna. Programmet ska också utveckla kvalitet, inkludering och konkurrenskraft i den europeiska högre utbildningen och bidra till en hållbar ekonomisk utveckling i lärosätenas regioner.

Konsortiet har gemensamt identifierat fem utmaningar kopplade till temat hållbara städer som pilotprojektets aktiviteter ska fokusera på: Hälsa, AI:s roll i hållbara samhällen, klimatförändringarnas påverkan på de regionala ekosystemen, energi- och cirkulär ekonomi samt ojämlikhet och mångfald. ENLIGHT kommer att ge studenter, lärare, forskare och anställda nya möjligheter till såväl internationella erfarenheter som att tillsammans utveckla internationella samarbeten kopplade till hållbara städer. 

Inom Enlight kommer vi att under de kommande tre åren vara med och samarbeta kring exempelvis utmanings- och samverkansdriven tvärvetenskaplig utbildning, virtuella samarbeten och utbyten samt flexibla kurs- och läromoduler. Enlight kommer att arbeta i nära samspel med lokala miljöer för att skapa ambitiösa, flexibla nätverksövergripande läroplaner, förankrade i aktuell forskning och med fokus på innovation.

ENLIGHT pågår initialt i tre år med 5 miljoner euro i budget, men faller projektet väl ut finns möjlighet att söka mer omfattande finansiering till 2030 och sedan även 2050.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Jonathan Schalk

SKILLMILL

Skillmill logo

“SkillMill: Helping students understand, identify and express soft skills gained during studies abroad” är ett strategiskt partnerskapsprojekt som finansieras av EU inom ramen för Erasmus+. Projektet har en budget på ca 281 000 EUR och pågår i tre år (2019-2022). Projektet koordineras av Uppsala universitet och omfattar även University of Helsinki i Finland, University of Stavanger i Norge och University of Tartu i Estland.

Projektets mål är att utveckla en strukturerad metod för att hjälpa studenter förstå och uttrycka personlig utveckling under studier utomlands, som överlappar med professionella färdigheter som är starkt efterfrågade på dagens arbetsmarknad. Detta görs genom att förena experter inom studievägledning med studenter från Institutionen för Speldesign på Uppsala universitets Campus Gotland, för att i kommunikation med representanter från både akademi och arbetsmarknad utveckla ett digitalt läromedel som ger studenter träning i framför allt två aspekter: 1) Kunskap och förståelse för att deras upplevelser under studier utomlands innebär utmärkta träningstillfällen för att utveckla personliga och professionella färdigheter som efterfrågas på dagens arbetsmarknad, samt 2) träning i att kommunicera dessa erfarenheter, insikter och färdigheter narrativt, på ett vis som är relevant för arbetsgivare.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Björn Nyström

EASTEM

Eastem logotpEASTEM (Euro-Asia Collaboration for Enhancing STEM Education) är ett kapacitetsutvecklingsprojekt inom ramen för Erasmus+ som pågår 2019 – 2022 med en budget på 1 miljon EUR. Projektet syftar till att förbättra anställningsbarheten hos studenter i teknik- och naturvetenskapliga ämnen från universitet i Vietnam, Indonesien och Thailand genom att utveckla den pedagogiska kompetensen hos universitetslärare och stärka kopplingen mellan industrin och akademin.

EASTEM koordineras av Avdelningen för internationalisering vid Uppsala universitet och samlar följande partneruniversitet: Vilnius University, IMT Atlantique, HCMC University of Technology and Education, Hue University of Sciences, Hung Yen University of Technology and Education, Chiang Mai University, Mahidol University, Prince of Songkla University, Del Institute of Technology, Udayana University, Institut Teknologi Bandung och Universitas Gadjah Mada. Vietnams utbildningsministerium och företagsorganisationen Vietnam Electronics Industries Association är båda associerade partners i EASTEM.

För mer information, vänligen se hemsidan eller plattformen för slutmötet.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Philipp Baur

LISTO

Listo logotypLatin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship (LISTO) är ett kapacitetsutvecklingsprojekt som finansieras av EU inom ramen för programmet Erasmus+. Projektet har en budget på omkring en miljon euro och kommer att pågå i tre år (2017-2020). LISTOs europeiska samarbetspartners är University of Valladolid i Spanien och University of Groningen i Nederländerna. Det finns tre partner universitet i Brasilien, två i Argentina och två i Uruguay. LISTO har som mål att främja utbyte av kunskap och god praxis för lärare, innovationspersonal och universitetsledning. Projektet fokuserar på tre arbetspaket: relationer mellan universitet och industri (AIMday), entreprenörskap i utbildning och universitetsstrategier för innovation.

För mer information, vänligen se hemsidan. På hemsidan kan du också hitta projektresultaten.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Philipp Baur

South Africa - Sweden University Forum

South Africa Sweden University Forum logotypSouth Africa – Sweden University Forum (SASUF) är ett samarbetsprojekt mellan 14 svenska och 24 sydafrikanska universitet som koordineras av Uppsala universitet. Projektets syfte är att föra samman forskare, studenter, forskningsfinansiärer, näringsliv och ministerier från Sydafrika och Sverige, genom aktiviteter i båda länderna. Projektets första fas pågick mellan 2018 och 2020 och resulterade i 70 samarbetsprojekt länderna emellan. I januari 2022 inleds en ny treårig projektfas som varar mellan åren 2022 och 2024, som bland annat siktar på att nå en högre siffra av samarbetsprojekt, samt att öka studentinkluderingen på samtliga plan. SASUF Student Network består idag av mer än 900 studenter från Sverige och Sydafrika, vilket är en grupp som kommer ha allt större betydelse och inflytande under den nya projektfasen.

Projektet finansieras från Sverige av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) och från Sydafrika av National Research Foundation och Department of Higher Education, samt av partneruniversiteten.

Nästa större aktivitet i projektet kommer att äga rum under den senare halvan av 2022, och kommer ske i form av en forskning och innovationsvecka. Under veckan kommer deltagarna att delta i en vecka full av aktiviteter inom teman kopplade till Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Utöver de årliga forsknings och innovationsveckorna kommer kontinuerliga evenemang att ske, vilket information kommer publiceras om på SASUFs hemsida och Facebooksida.

För mer information, vänligen se hemsidan och Facebook, eller kontakta sasuf@uu.se

Kontaktpersoner vid Uppsala universitet: Helin Bäckman Kartal och Gustaf Cars

MIRAI

Mirai logotp

MIRAI 2.0 är ett samarbetsprojekt mellan ledande svenska och japanska universitet, som nu går in i sin andra fas av samarbete, och verkar mellan åren 2020 till 2022. Projektet består av elva svenska och åtta japanska universitet, och syftar till att stärka akademiskt samarbete mellan Sverige och Japan.

MIRAI är särskilt inriktad på forskare i ett tidigt skede av sin karriär som vill utveckla och leda gemensamma svensk-japanska forskningsprojekt inom de fem områdena innovation, åldrande, materialvetenskap, hållbarhet samt innovation och entreprenörskap.

Hösten 2017 hölls det första MIRAI-seminariet vid Lunds universitet, som efterföljdes av ett ytterligare seminarium hösten 2018 i Tokyo. I anslutning till detta firades även 150-årsjubiléet för svensk-japanska relationer. År 2019 var Uppsala universitet och Stockholms universitet värdar för det tredje MIRAI-seminariet ”Moving together toward a sustainable future”. Sammanlagt deltog över 200 forskare, forskningsfinansiärer, rektorer och administratörer i det fyra dagar långa evenemanget. Dessutom diskuterades hur en fortsättning på MIRAI skulle se ut, vilket resulterade i MIRAI 2.0 som vi nu är mitt i.

Under 2020-2022 är Uppsala universitet, i samarbete med Sophia University, de drivande inom ämnesområdet materialvetenskap. Tillsammans anordnar de bland annat workshops där de för samman forskare inom gemensamma intresseområden och lägger grunden för vidare samarbeten.

I den senaste frömedelsutlysningen 2021 beviljades medel till forskare vid Uppsala universitet inom områdena materialvetenskap, åldrande och hållbarhet. Samtliga av dessa projekt är samarbeten med svenska och japanska universitet, och kommer att gå av stapeln under 2022.

För mer information, vänligen se hemsidan eller kontakta projektkoordinatorn.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Helin Bäckman Kartal

ACCESS

Access logotypPlattformens mål är att bidra till ökat forskningssamarbete mellan Sverige och Chile. (ACCESS) nämndes som ett prioriterat projekt vid Chiles statsbesök till Sverige i maj 2016.

Vad innebär ACCESS?
Genom plattformen ges möjlighet att identifiera och gemensamt diskutera lösningar på gemensamma utmaningar för bägge länderna. Varje år hålls ett bilateralt forskningsseminarium (vartannat år i Sverige och vartannat år i Chile) där ett brett spektrum av ämnesområden och samhälleliga utmaningar, relevanta för bägge länderna, tas upp i workshops. Ambitionen är att skapa ett kreativt samtal och nya kontakter mellan svenska och chilenska forskare.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Fanny Jonsson

EVENT

EVENT är ett kapacitetsbyggande samarbetsprojekt med högskolesektorn i Vietnam inom ramen för Erasmus+ programmet. Syftet med projektet är hitta utvecklingslösningar för att tackla problemet med hög arbetslöshet bland universitetsutbildade i Vietnam. Konkreta åtgärder omfattar bland annat kompetensutveckling av existerande karriärcentra samt skapande av nya karriärcentra i Vietnam, genomföra en studie av tidigare utexaminerade studenters väg in i arbetslivet samt inkorporera utbildning inom mjuka kompetenser i universitetsutbildningen.

EVENT har en budget på cirka en miljon EUR och pågår i tre år. Samarbetspartner i projektet är KTH i Stockholm, Universiteit Groningen i Nederländerna, Universidad de Valencia i Spanien, utbildningsministeriet i Vietnam, The Institute of Labour Studies and Social Affairs samt fem vietnamesiska universitet. Projektet leds av Avdelningen för internationalisering i Uppsala samt Uppsala universitets regionala kontor i Hanoi.

Kontakt vid Uppsala universitet: Björn Nyström

FAPESP

Fapesp logotypSão Paulo Research Foundation

Uppsala universitet har sedan 2015 ingått ett samarbete med FAPESP (São Paulo Research Foundation). Syftet är att stimulera samarbeten inom forskning genom att gemensamt utlysa forskningsmedel för forskare från Uppsala universitet och delstaten São Paulo i Brasilien.

Läs mer om tidigare beviljade SPRINT-projekt Uppsala universitet/FAPESP

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Fanny Jonsson

INCEDU

IncEdu loggaIncEdu (Developing Inclusive Education for students with disabilities in Sri Lankan Universities) är ett samarbete mellan fyra universitet i Sri Lanka samt tre universitet i Europa. Projektet är en del av Erasmus+ kapacitetsuppbyggnadsprogram och pågår mellan 2019 och 2022.

Syftet med IncEdu är att öka jämlikheten på universitet i Sri Lanka genom att utveckla ett system som stöttar studenter med funktionshinder. Projektet arbetar för att säkerställa studenternas rättigheter och deras möjligheter att ta del av högre utbildning. IncEdu har fyra mål i sitt arbete:

  • att medvetandegöra studenternas rättigheter 
  • att kompetensutveckla personal på universiteten
  • att skapa en trygg lärmiljö för studenter med funktionshinder
  • att göra policyrekommendationer.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Fanny Jonsson

TES

IncEdu loggaProjektet Teaching Entrepreneurship for Sustainability (TES) syftar till att implementera hållbarhet i entreprenörskapsutbildning. Det är ett ERASMUS+ strategiskt partnerskapsprojekt som involverar Uppsala universitet, universitetet i Groningen och Nord universitet. Läs mer om projektverksamheten på TES hemsida.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Marta Cocos

Senast uppdaterad: 2023-02-24