Remissvar från Uppsala universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få om det genomförs samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten. 

Från och med 2020 listar Uppsala universitet här de remissyttranden som avgetts av rektor. Vid eventuella frågor kontaktas ansvarig handläggare för respektive yttrande. 

Remissvar 2022

Remissvar Uppsala universitet 2022-12-20: Yttrande om Förslag till bildande av naturreservatet Brajdgatskogen (511-2365-2017) (pdf)

Remissvar Uppsala universitet 2022-12-15: Yttrande om Lokal och regional klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023 (M2022/01830) (pdf)

Remissvar Uppsala universitet 2022-12-15: Yttrande om Näringslivets klimatomställning PM2022:10 (pdf)

Remissvar Uppsala universitet 2022-12-06: Yttrande om Remiss av SOU 2022:44 Kreativa Sverige! (pdf)

Remissvar Uppsala universitet 2022-11-09: Yttrande om bekämpning av översvämningsmygg under 2023–2025, genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® i Nedre Dalälvsområdet (NV-06507-22). (pdf)

Remissvar Uppsala universitet 2022-11-29: Yttrande om bekämpning av översvämningsmygg under 2023 genomspridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® i Forshaga kommun (NV-08544-22)

Remissvar Uppsala universitet 2022-11-15: Sveriges medlemskap i Nato Ds 2022:242022:24 (pdf)

Remissvar Uppsala universitet 2022-11-08: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG, COM(2022)338 final (pdf).

Remissvar Uppsala universitet 2022-11-08: Förslag till beslut och skötselplan till bildande av naturreservatet Hamrar, Bunge socken (pdf)

Remissvar Uppsala universitet 2022-11-01: Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35) (pdf).

Remissvar Uppsala universitet 2022-10-25: Yttrande - Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå (pdf)

Remissvar Uppsala universitet 2022-10-25: Beslut- Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå (pdf)

Remissvar Uppsala universitet 2022-10-18: Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden (pdf)

Remissvar Uppsala universitet 2022-09-27: Vägen till ökad tillgänglighet –
delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (pdf)

Remissvar Uppsala universitet 2022-09-13: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet (pdf)

Remissvar Uppsala universitet 2022-05-03: Förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet. (pdf)

Tidigare remissvar

Remissvar från 2021.

Remissvar från 2020.

För tidigare remissvar kontaktas registrator via e-post.

Remissvar från Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten tar varje år emot förfrågningar om remissvar från departementen.

Remissvar inom olika juridiska frågeställningar på juridiska fakultetens webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-12-21