Remissvar från Uppsala universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få om det genomförs samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten. 

Från och med 2020 listar Uppsala universitet här de remissyttranden som avgetts av rektor. Vid eventuella frågor kontaktas ansvarig handläggare för respektive yttrande. 

Remissvar 2022

Remissvar Uppsala universitet 2022-05-03: Förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet. 

Tidigare remissvar

Remissvar från 2021.

Remissvar från 2020.

För tidigare remissvar kontaktas registrator via e-post.

Remissvar från Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten tar varje år emot förfrågningar om remissvar från departementen.

Remissvar inom olika juridiska frågeställningar på juridiska fakultetens webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-06-02