Remissvar från Uppsala universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få om det genomförs samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten. 

Från och med 2020 listar Uppsala universitet här de remissyttranden som avgetts av rektor. Vid eventuella frågor kontaktas ansvarig handläggare för respektive yttrande. 

Remissvar 2023

Remissvar från Uppsala universitet 2023-03-14: Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (pdf)

Remissvar från Uppsala universitet 2023-02-28: Yttrande - Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7) (pdf)

Remissvar från Uppsala universitet 2023-02-21: Yttrande - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt (pdf)

Remissvar från Uppsala universitet 2023-02-14: Yttrande - Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (2015:3) om högskoleprovet (pdf).

Remissvar från Uppsala universitet 2023-02-14: Yttrande-Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen (M2022/01945) (pdf) Yttrandet är på skrivet på engelska

Remissvar från Uppsala universitet 2023-02-07: Kommissionens förslag till revidering av ramdirektivet för vatten2000/60/EC, prioämnesdirektivet 2008/105/EC och grundvattendirektivet 2006/118/EC (M2022/01113) (pdf)

Tidigare remissvar

Remissvar från 2022

Remissvar från 2021.

Remissvar från 2020.

För tidigare remissvar kontaktas registrator via e-post.

Remissvar från Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten tar varje år emot förfrågningar om remissvar från departementen.

Remissvar inom olika juridiska frågeställningar på juridiska fakultetens webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-03-17