Remissvar från Uppsala universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få om det genomförs samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten. 

Från och med 2020 listar Uppsala universitet här de remissyttranden som avgetts av rektor. Vid eventuella frågor kontaktas ansvarig handläggare för respektive yttrande. 

Remissvar 2021 

Remissvar Uppsala universitet 2021-12-16: Betänkande om högskoleprovets organisation och styrning (SOU 2021:72)

Remissvar Uppsala universitet 2021-12-16: Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)

Remissvar Uppsala universitet 2021-12-16: Uppsala universitet yttrande En god kommunal hushållning (SOU 2021:75)

Remissvar Uppsala universitet 2021-12-07: Förslag till utvidgning av naturreservatet Filehajdar samt nya föreskrifter och skötselplan

Remissvar Uppsala universitet 2021-12-07: Förslag till bildande av naturreservatet Ljugarnskogen

Remissvar Uppsala universitet 2021-12-07: Förslag till bildande av naturreservatet Närsholmen samt nya föreskrifter och skötselplan

Remissvar Uppsala universitet 21-11-09: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35) och Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66)

Remissvar Uppsala universitet 2021-11-09: Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2022 genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® i Forshaga kommun 

Remissvar Uppsala universitet 21-11-02: Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

Remissvar Uppsala universitet 2021-11-02: Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare 

Remissvar Uppsala universitet 2021-11-02: Förslag om nationell strategi för Sveriges kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet

Remissvar Uppsala universitet 2021-09-28: Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar

Remissvar Uppsala universitet 2021-09-28: Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas (N2021/01832)

Remissvar Uppsala universitet 2021-06-22: Post och telestyrelsens rapport (PTS-ER-2021:13) om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg (Dnr I2021/00580)

Remissvar Uppsala universitet 2021-05-04: Förslag till åtgärdsprogram för vimma och id

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-27: Uppdatering av åtgärdsprogrammet för Havsmiljön

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-27: Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-20: Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet SOU2020:75

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-20: Förslag till allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-13: Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-13: Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap SOU 2021:2

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-13: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen SOU 2020:40

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-12: En gemensam angelägenhet SOU 2020:46

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-06: Förslag till nytt konsortialavtal för Ladokkonsortiet

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-23: Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XXXX) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-16: Socialstyrelsens rapport Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-16: Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier (M2020/01583)

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-16: Remiss angående förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Hejdebyhöjden, Endre och Hejdeby socknar (511-2469-18)

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-09: Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken (Ku2020/01895)

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-09: Vägledning om åtgärder mot internnäringsbelastning - Insjöar och kustvatten 

Remissvar 2021-02-16: Angående förslag till bildande av naturreservatet Stora Vede, Gotlands län

Remissvar Uppsala universitet 2021-01-26: Remiss av Nationell plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (SM2019-1704)

Remissvar Uppsala universitet 2021-09-19: Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) (pdf)

Tidigare remissvar

Remissvar från 2020.

För tidigare remissvar kontaktas registrator via e-post.

Remissvar från Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten tar varje år emot förfrågningar om remissvar från departementen.

Remissvar inom olika juridiska frågeställningar på juridiska fakultetens webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-01-11