Remissvar 2020

Remissvar Uppsala universitet 2020-12-15: Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-12-15: Remiss av Avgiftsförändringar till följd av EU-förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-12-15: Ny remiss angående förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Västers myr, Boge socken, Gotlands län (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-12-01: Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43) (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-11-17: En mer Likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-11-17: Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-11-03: Remiss från Skolverket avseende förslag till ändringar i kursplaner och kunskapskrav (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-11-03: Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2021 genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® i Forshaga kommun NV-07488-20 (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-11-03: Forskningspolitisk strategi, Sametinget (1.3.5-2020-1169) (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-10-20: Remiss angående förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Västers myr, Boge socken, Gotlands län Dnr 511-1028-2017 (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-10-20: Förslag till Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län (dnr.408-3369-20) (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-10-06: Remiss från Universitets- och högskolerådet gällande förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:1) om särskild behörighet (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-10-06: Remiss angående förslag till utvidgning av naturreservatet Siglajvs (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-10-06: Remiss avseende Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-09-22: Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-09-22: Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-09-22: Högre växel i minoritetspolitiken, stärkt samordning och uppföljning (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-09-22: Naturvårdsverkets förslag på jakttider (N2020/0l 735/FJR) (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-09-08: Remiss Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-09-08: Remittering av promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-08-25: Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet ingen övergödning (SOU 2020:10) M2020/00554/Nm (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-08-25: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-08-25: Sveriges museum om Förintelsen (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet Remiss 2020-06-16: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-07-16: Remiss från Utbildningsdepartementet gällande förslag om undantag från anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmarDocreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-06-16: Validering, för kompetensförsörjning och livslångt lärande (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-06-16: Förvaltning eller djurförsök med vilda djur (Rapport 2019:19) (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-06-09: Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande  Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-06-02: Remiss av SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid (M2020/00166/KI) (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-05-30: Vårt Gotland 2040 Regional utvecklingsstrategi för Gotland (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-05-19: Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-05-19: Remiss av SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll -Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M2020/00226/Ke) (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-05-19: Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-05-19: Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald (501-1693-19) (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-05-05: Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-04-21: Remisspromemoria om behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-04-21: Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-04-21: Remiss från Universitets- och högskolerådet gällande förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-04-21: Remiss från Universitets- och högskolerådet gällande förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:1) om särskild behörighet (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-04-07: Remiss av Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2 (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-04-07: Remiss från den nationella bedömningshandboken gällande meriter som ska ge grundläggande och särskild behörighet (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-04-07: Remiss avseende nationell högspecialiserad vård för området kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-03-24: Riksantikvarieämbetets förslag till allmänna råd om fornlämningar (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-03-24: Remiss av promemorian Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-03-10: Remiss av ansökan om fältförsök med genetiskt modifierat potatis (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-02-25: Yttrande över betänkandet för flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (pdf)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2020-01-28: Regional biblioteksplan för Uppsala län 2020–2023 (pdf)Docreader

Senast uppdaterad: 2022-05-04