Remissvar 2021

Remissvar Uppsala universitet 2021-12-16: Betänkande om högskoleprovets organisation och styrning (SOU 2021:72)

Remissvar Uppsala universitet 2021-12-16: Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)

Remissvar Uppsala universitet 2021-12-16: Uppsala universitet yttrande En god kommunal hushållning (SOU 2021:75)

Remissvar Uppsala universitet 2021-12-07: Förslag till utvidgning av naturreservatet Filehajdar samt nya föreskrifter och skötselplan

Remissvar Uppsala universitet 2021-12-07: Förslag till bildande av naturreservatet Ljugarnskogen

Remissvar Uppsala universitet 2021-12-07: Förslag till bildande av naturreservatet Närsholmen samt nya föreskrifter och skötselplan

Remissvar Uppsala universitet 21-11-09: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35) och Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66)

Remissvar Uppsala universitet 2021-11-09: Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2022 genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® i Forshaga kommun 

Remissvar Uppsala universitet 21-11-02: Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

Remissvar Uppsala universitet 2021-11-02: Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare 

Remissvar Uppsala universitet 2021-11-02: Förslag om nationell strategi för Sveriges kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet

Remissvar Uppsala universitet 2021-09-28: Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar

Remissvar Uppsala universitet 2021-09-28: Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas (N2021/01832)

Remissvar Uppsala universitet 2021-06-22: Post och telestyrelsens rapport (PTS-ER-2021:13) om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg (Dnr I2021/00580)

Remissvar Uppsala universitet 2021-05-04: Förslag till åtgärdsprogram för vimma och idDocreader

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-27: Uppdatering av åtgärdsprogrammet för Havsmiljön

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-27: Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-20: Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet SOU2020:75Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-20: Förslag till allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogramDocreader

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-13: Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolanDocreader

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-13: Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap SOU 2021:2Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-13: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen SOU 2020:40Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-12: En gemensam angelägenhet SOU 2020:46Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2021-04-06: Förslag till nytt konsortialavtal för LadokkonsortietDocreader

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-23: Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XXXX) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-16: Socialstyrelsens rapport Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-16: Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier (M2020/01583)

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-16: Remiss angående förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Hejdebyhöjden, Endre och Hejdeby socknar (511-2469-18)

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-09: Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken (Ku2020/01895)

Remissvar Uppsala universitet 2021-03-09: Vägledning om åtgärder mot internnäringsbelastning - Insjöar och kustvatten 

Remissvar 2021-02-16: Angående förslag till bildande av naturreservatet Stora Vede, Gotlands län

Remissvar Uppsala universitet 2021-01-26: Remiss av Nationell plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (SM2019-1704)Docreader

Remissvar Uppsala universitet 2021-09-19: Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) (pdf)Docreader

Senast uppdaterad: 2022-05-04