Initiativ för nyanlända samordnas

24 februari 2016

Hur kan universitetet bidra för att underlätta för samhället och nyanlända? Den frågan engagerar många inom Uppsala universitet och rektor har utsett Elisabet Nihlfors, professor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier att samordna initiativen. Avdelningen för uppdragsutbildning är utsedd att bistå med administrativt stöd.

Flyktingsituationen i Sverige och Europa väcker mångas engagemang i frågan om hur man bäst bidrar för att öppna möjligheter och möta utmaningarna. Inom Uppsala universitet har många studenter och medarbetare framfört idéer och förslag på vad universitetet skulle kunna göra.
 
– Ett universitet har ett viktigt uppdrag att bidra till samhällets utveckling, det medför ansvar i den rådande flyktingsituationen. Nu ska undersöka vad av det vi gör som kan utvecklas vidare och vilka nya initiativ som är möjliga och gör bäst nytta för samhället och de nyanlända, säger rektor Eva Åkesson, som välkomnar det starka engagemang studenter och medarbetare visat.

Utgångspunkten ska vara universitetets kompetens inom forskning, utbildning och samverkan. Det finns redan idag oerhört mycket kunskap och erfarenhet från ordinarie utbildningsprogram i mänskliga rättigheter och inom forskningen (exempelvis på området Religion och samhälle och inom migrationsforskningen, i projektet Migration Law Network). Och vid avdelningen för uppdragsutbildning finns sedan tidigare flera viktiga projekt med anknytning till integrationsfrågan.

– Det finns viktig pågående verksamhet som är möjlig att expandera, några nya aktiviteter i gång och flera initiativ som vi behöver titta närmare på om de kan realiseras, säger Anna Sjöström, t f chef vid avdelningen för uppdragsutbildning, som ser mycket positivt på samordningsansvaret.

Det finns idag ett väl fungerande samarbete mellan myndigheter i Uppsala, vilket kommer att underlätta samordning och effektivisera processer. Avdelningen för uppdragsutbildning kommer nu att hjälpa till att undersöka olika initiativ inom Uppsala universitet. Det finns förslag om utökad studievägledning och om att göra en insats för att snabbare få personer med utländsk lärarutbildning i arbete inom ramen för Korta vägen. Ett annat förslag är att arrangera en öppen seminarieserie om flyktingrelaterad forskning. Det är viktigt att inte ta förhastade beslut, insatsen måste vara genomtänkt ur olika aspekter.

Men det kan också gå fort. Nyligen kom beslut från Vinnova på en snabbansökan om finansiering av ett pilotprojekt där fem universitet ska testa en snabbare väg till svensk högskoleexamen för nyanlända. Det är väl känt att validering av utländsk examen kan ta tid och att det är svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

I gång är också universitetets projekt Studentvolontär i Uppsala, som uppmuntrar engagemang i frivilligarbete. Den senaste aktiviteten, en studentvolontärsmässa på Upplands nation, blev mycket uppskattad av besökarna.

Verksamhet som finns sedan tidigare är bland annat svenskundervisning för utlandsfödda, uppsökande verksamhet för att uppmuntra till studier och en rad uppdragsutbildningar.

Arbetsförmedlingens satsning Korta vägen har pågått vid universitetet sedan 2012 och har visat sig vara framgångsrikt. Syftet är att göra vägen till arbetsmarknaden kortare för arbetslösa personer med utländsk utbildning. Detta projekt är möjligt att utöka till att omfatta fler orter än Uppsala och Västerås. Uppsala universitet har också sedan 2014 ett regeringsuppdrag att utbilda statsanställda i mänskliga rättigheter. Detta ska genomföras under 2016 och innefattar bland annat tre olika utbildningar samt en rad andra insatser, såsom handledning, vägledningar, processtöd, checklistor etc.

– Här har vi kommit en bra bit på väg, en första utbildning pågår. Det finns stora möjligheter att skräddarsy utbildningar för olika målgrupper. Vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering pågår till exempel en utbildning om nyanländas lärande för skolpersonal, säger Anna Sjöström.