Remissvar från Uppsala universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få om det genomförs samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten. 

Från och med 2020 listar Uppsala universitet här de remissyttranden som avgetts av rektor. Vid eventuella frågor kontaktas ansvarig handläggare för respektive yttrande. 

Remissvar från och med 2020

Remiss Uppsala universitet 2020-11-17: En mer Likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

Remiss Uppsala universitet 2020-11-17: Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33)

Remiss Uppsala universitet 2020-11-03: Remiss från Skolverket avseende förslag till ändringar i kursplaner och kunskapskrav

Remiss Uppsala universitet 2020-11-03: Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2021 genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® i Forshaga kommun NV-07488-20

Remiss Uppsala universitet 2020-11-03: Forskningspolitisk strategi, Sametinget (1.3.5-2020-1169)

Remiss Uppsala universitet 2020-10-20: Remiss angående förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Västers myr, Boge socken, Gotlands län Dnr 511-1028-2017

Remiss Uppsala universitet 2020-10-20: Förslag till Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län (dnr.408-3369-20)

Remiss Uppsala universitet 2020-10-06: Remiss från Universitets- och högskolerådet gällande förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:1) om särskild behörighet

Remiss Uppsala universitet 2020-10-06: Remiss angående förslag till utvidgning av naturreservatet Siglajvs

Remiss Uppsala universitet 2020-10-06: Remiss avseende Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län

Remiss Uppsala universitet 2020-09-22: Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård

Remiss Uppsala universitet 2020-09-22: Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning

Remiss Uppsala universitet 2020-09-22: Högre växel i minoritetspolitiken, stärkt samordning och uppföljning

Remiss Uppsala universitet 2020-09-22: Naturvårdsverkets förslag på jakttider (N2020/0l 735/FJR)

Remiss Uppsala universitet 2020-09-08: Remiss Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS

Remiss Uppsala universitet 2020-09-08: Remittering av promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

Remiss Uppsala universitet 2020-08-25: Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet ingen övergödning (SOU 2020:10) M2020/00554/Nm

Remiss Uppsala universitet 2020-08-25: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Remiss Uppsala universitet 2020-08-25: Sveriges museum om Förintelsen 

Remiss Uppsala universitet Remiss 2020-06-16: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll

Remiss Uppsala universitet 2020-07-16: Remiss från Utbildningsdepartementet gällande förslag om undantag från anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar

Remiss Uppsala universitet 2020-06-16: Validering, för kompetensförsörjning och livslångt lärande  

Remiss Uppsala universitet 2020-06-16: Förvaltning eller djurförsök med vilda djur (Rapport 2019:19)

Snabbremiss Uppsala universitet 2020-06-09: Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande  

Remiss Uppsala universitet 2020-06-02: Remiss av SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid (M2020/00166/KI)

Remiss Uppsala universitet 2020-05-30: Vårt Gotland 2040 Regional utvecklingsstrategi för Gotland

Remiss Uppsala universitet 2020-05-19: Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?

Remiss Uppsala universitet 2020-05-19: Remiss av SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll -Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M2020/00226/Ke)

Remiss Uppsala universitet 2020-05-19: Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)

Remiss Uppsala universitet 2020-05-19: Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald (501-1693-19)

Remiss Uppsala universitet 2020-04-21: Remiss från Universitets- och högskolerådet gällande förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Remiss Uppsala universitet 2020-04-21: Remiss från Universitets- och högskolerådet gällande förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:1) om särskild behörighet

Remiss Uppsala universitet 2020-04-07: Remiss av Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2

Remiss Uppsala universitet 2020-04-07: Remiss från den nationella bedömningshandboken gällande meriter som ska ge grundläggande och särskild behörighet

Remiss Uppsala universitet 2020-04-07: Remiss avseende nationell högspecialiserad vård för området kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer

Remiss Uppsala universitet 2020-03-24: Riksantikvarieämbetets förslag till allmänna råd om fornlämningar

Remiss Uppsala universitet 2020-03-24: Remiss av promemorian Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Remiss Uppsala universitet 2020-03-10: Remiss av ansökan om fältförsök med genetiskt modifierat potatis

Remiss Uppsala universitet 2020-01-28: Regional biblioteksplan för Uppsala län 2020–2023

tidigare remissvar

För tidigare remissvar kontaktas registrator via e-post