Samverkan

Skolsamverkan

Uppsala universitet har mycket att erbjuda lärare och elever, bland annat studiebesök, aktiviteter och evenemang anpassade för barn och ungdomar.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering är ett kunskaps- och resurscentrum för skolan, främst med inriktning mot internationalisering, kultur och språkdidaktik. Avdelningen anordnar kurser, seminarier och konferenser i Sverige och utomlands samt tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner. Fortbildningsavdelningen ger också ett antal poänggivande högskolekurser.

Under senare år har verksamheten allt mer kommit att inriktas mot kompetensutveckling av skolpersonal för att möta behoven hos nyanlända elever. Målet är att internationalisering ska bli en konkret verklighet i skolan!

Forum för samverkan

Forum för samverkan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper ska bidra till ett ömsesidigt berikande kunskapsutbyte mellan kommun/förskola/skola och forskare vid Uppsala universitet. Målet är att säkerställa en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. Kunskapsutbytet skall resultera i ökad måluppfyllelse i förskola/skola och ökad kvalitet och relevans i forskningen vid universitetet. Konkret handlar det om samverkan för kompetensutveckling av lärare och för beslutsstöd för skolhuvudmän. Åtta kommuner i regionen ingår i Forum.

Forum bedriver bland annat sin verksamhet genom regionala utvecklingsgrupper där forskare, lärare och andra som arbetar med verksamhetsutveckling i förskola/skola kan mötas och utveckla ämnen i skola och förskola. De regionala utvecklingsgrupperna ger möjlighet till en närmare dialog mellan verksamheten och lärarutbildningen.

Mer om Forum för samverkan