Fortbildningsmaterial kring nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Svenska

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Nyanlända och integration, Modersmål, Specialpedagogik och inkludering , Språkutvecklande arbetssätt

Vilka strategier i undervisningen av nyanlända elever fungerar i praktiken? Hur upplever eleverna själva sitt lärande i en för dem ny, svensk skolvärld? Det är några av frågeställningarna som genomlysts i forskningscirkeln Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt.

Resultatet av forskningscirkelns arbete, som bedrevs 2016-2017 via Forum för samverkan, finns att ta del av i en rapport. Här utvärderas och presenteras den forskningsmetodik man använt sig av samt de insikter kring nyanländas lärande man fått längs vägen. Forskningscirkeln har letts av Charlotte Engblom, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, och Karin Fallberg, utvecklingsledare på Utbildningsförvaltningen vid Uppsala kommun. Båda har de hög kompetens inom området språkutvecklande arbetssätt och svenska som andraspråk. Övriga deltagare är i huvudsak lärare och utvecklingsledare som på olika nivåer möter nyanlända elever i sitt arbete.

Ta del av rapporten på FoSam:s webbplats

Här finns också fortbildningsmaterial i form av filmer där du som möter nyanlända elever i ditt arbete kan få inblickar i språkutvecklande arbetssätt och i begreppet stöttning/scaffolding. Se också filmen där Enrique, nyanländ elev i Sigtuna kommun, berättar om vad som varit viktigt för honom i hans språk- och ämnesinlärning.