Mål och strategier för samverkan

Uppsala universitet ska:

 • Stimulera, samordna och ge stöd till samverkansinitiativ
 • Säkerställa att samverkan inkluderas i planering, utveckling och utvärdering av forskning och utbildning
 • Uppmuntra och utveckla incitamenten för samverkan
 • Skapa och utveckla strategiska partnerskap
 • Utveckla det internationella lärandet och erfarenhetsutbytet

(Ur universitetets Program för samverkan)

Mål och strategier

Mål

Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra både till samhällets utveckling och till universitetets vitalitet

Strategier

 • Samverkan utvecklas tillsammans med externa aktörer genom att i ökad grad formulera utmaningar och genomföra gemensamma projekt och utbildningsmoment.
 • Lärares och forskares arbete med att föra ut idéer och forskningsresultat från hela universitetet för samhällsnytta och kommersialisering stärks.
 • Samverkan blir en mer meriterande arbetsuppgift för alla lärare och forskare.
 • Externa uppdrag inom forskning och utbildning, särskilt vidareutbildning, ökar genom initiativ på alla nivåer inom universitetet.
 • Utbyten av expertis mellan universitet och samhälle stimuleras och främjar möjligheten till karriärväxling för universitetets medarbetare.
 • Universitetets alumner engageras i ökad grad för att bidra till utveckling av utbildning, forskning och samverkan.
 • Donerade medel från enskilda och organisationer ökar genom utveckling av insamlingsverksamheten till utbildning, forskning och samverkan.
 • Samhällets kännedom om och tillgång till universitetets utbildning och forskning ökar genom förbättrad kommunikation, samt nya aktiviteter och arenor för dialog.
 • Museer, samlingar och andra delar av kulturarvet tillgängliggörs för att utveckla nya former av samverkan.

(Ur universitetets mål och strategier)

Relaterade dokument

Kontakt