Myrna G. Smith: “Jag hoppas att runforskningen ska fortsätta att utvecklas och blomstra även i framtiden”

Myrna Smith

Svensk-amerikanen Myrna G. Smith har under en lång följd av år stöttat runforskningen vid Uppsala universitet. Utöver återkommande generöst finansiellt stöd har hon även gjort ett testamentariskt förordnande om 1,5 miljoner dollar för inrättandet av en professur i runologi. Detta för att säkra och utveckla framtidens forskningsmiljö inom runologi och språkhistoria.

Myrna G.Smith är från Minnesota men har rötter i Skåne. Hon ingår i styrelsen för American Association for Runic Studies, en organisation i USA som bildats för att stödja utbildning och forskning om runor och runstenar i USA och Europa. Hon pensionerades nyligen från sin tjänst som "Director of faculty research and doctoral dissertation fellowships" vid University of Minnesota.

– Genom mitt arbete fick jag djup insikt om den långsiktiga betydelsen av grundforskning, förklarar hon. Min åsikt är att vi har mycket att lära från runforskningen, som är ett litet forskningsfält men som har synnerligen stor betydelse för att ge oss insikt i vår historia och vår kultur. Bara av det skälet är det angeläget att säkerställa att runforskningen fortsätter att utvecklas.

Intresset för runor och runforskning är stort i USA. Många svensk-amerikaner är nyfikna på sin historia. Det finns nära 7 000 runstenar och andra runinskrifter i världen och i USA finns ett hundratal runobjekt. Ingen av runstenarna i USA är vikingatida utan har ristats senare, sedan intresset för runor vaknade på 1800-talet. Gamla och nya runfynd väntar på tolkningar som kan ge mer kunskap om vår gemensamma historia.

– Som svensk-amerikan är jag stolt över mitt skandinaviska ursprung och det är anledningen till att jag valt att stödja inrättandet av en professur i runologi vid Uppsala universitet, säger Myrna G. Smith. För det första ligger universitetet i en region med världens högsta koncentration av runstenar. För det andra är det hemvist för den framstående runologen, professor Henrik Williams. Det är i hög grad tack vare professor Williams och hans kollegor som Uppsala universitet blivit internationellt ledande inom runforskning. Jag ger mitt stöd för att runforskningen ska fortsätta att blomstra även i framtiden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin