Antibiotikaresistens: Hot mot folkhälsan

Petriskål med odling.

Antibiotika räddar många liv över hela världen varje dag och har blivit oumbärligt för allt från grundläggande sjukvård till avancerad medicin. Men vad händer om antibiotika slutar fungera? Framtagning av nya, globalt tillgängliga antibiotika är inte bara en folkhälsofråga utan också en kritisk faktor för det globaliserade samhället. Vid Uppsala Antibiotic Center kraftsamlar Uppsala universitet inom forskning, utbildning och innovation för att söka lösningar på antibiotikaresistens.

Problemen med antibiotikaresistens ökar snabbt. Bara inom EU dör 33 000 människor varje år på grund av infektionssjukdomar där antibiotika och andra läkemedel mot infektioner inte längre är verksamma. Den globala årliga dödssiffran uppgår redan till runt 700 000, en siffra som år 2050 kan ha kommit att öka till tio miljoner dödsfall till en kostnad av uppemot 100 biljoner USD. Bakterier utvecklar förr eller senare resistens mot alla antibiotika. Det innebär att nya läkemedel och diagnostiska metoder kontinuerligt behöver tas fram. Utveckling av läkemedel och diagnostik är långdragna processer som kräver stabil finansiering. Därför finns ett stort och tidskritiskt behov av att stimulera forskning som kan identifiera helt nya substanser med antibakteriell effekt, finna alternativa former för antibakteriell läkemedelsutveckling, och att vidareutveckla lovande projekt inom diagnostik.

Uppsala Antibiotic Center (UAC) är ett tvärvetenskapligt centrum vid Uppsala universitet för forskning, utbildning, kunskapsspridning och innovation med syfte att angripa och finna lösningar på den globala utmaningen runt antibiotikaresistens utifrån samhällets alla perspektiv. Forskningen riktas mot fördjupad kunskap kring såväl bakteriers resistensutveckling som förutsättningar att använda tillgängliga antibiotika.

Med UAC har Uppsala universitet byggt upp en framgångsrik plattform för att presentera en bredd av lösningar på problemen med antibiotikaresistens. Utöver stark grundforskning inom läkemedelsutveckling, mikrobiologi och antibiotikaresistens bedrivs här internationellt framstående forskning inom bland annat diagnostik, nya ekonomiska modeller, juridik, klinisk forskning, etik, global hälsa, hållbar utveckling, beteende och lärande. Med stöd från EU leder också universitetet flera stora internationella forskningssatsningar inom antibiotikaområdet. Här bedrivs flera projekt och nätverk med målet att hitta lösningar på de växande problemen med antibiotikaresistens.

I antibiotikautmaningen ingår också att studera hur samhällskulturen påverkar antibiotikaanvändning och hur inarbetade beteendemönster kan förändras. ReAct är ett Uppsalabaserat internationellt nätverk som under de senaste åren varit en viktig internationell aktör när det gäller att påverka antibiotikaanvändning ur ett hälsosystemperspektiv.

”Om inte svårigheterna att ta fram nya antibiotika överbryggas kommer antibiotikaresistens fortsatt vara ett av de största hoten mot hela världens sjukvård.”
Dan I. Andersson, professor i medicinsk bakteriologi, föreståndare för Uppsala Antibiotic Center

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin