Fred och mänsklig säkerhet

Ett barn som håller upp handen mot kameran

Mänsklig säkerhet är en förutsättning för att uppnå hållbar fred. Uppsala universitet är världsledande inom empirisk forskning om väpnade konflikter och konfliktlösning. Ambitionen är nu att etablera mänsklig säkerhet och fred som ett nytt övergripande forskningstema med en ny professur. Med placering vid institutionen för freds- och konfliktforskning skapas en spännande balans mellan akademisk spetsforskning och direkt samhällsrelevans.

Mänsklig säkerhet omfattar viktiga aspekter som frihet från övergrepp och förtryck, men också förhållandet mellan jämställdhet och fred. FN:s globala mål för hållbar utveckling speglar också hur hållbar fred hör ihop med andra utvecklingsmål såsom fattigdomsbekämpning, jämställdhet och inkluderande samhällen.

Uppsala universitet har en tydlig profil inom empirisk forskning om väpnade konflikter och konfliktlösning. Inom Uppsala Conflict Data Program (UCDP), vid institutionen för freds- och konfliktforskning, samlar forskarna löpande in information om konflikter i världen och gör all data globalt och fritt tillgänglig för omvärlden. Med hjälp av data från UCDP har man också utvecklat ett system som ger prognoser över var i världen väpnade konflikter kommer att inträffa.

Inom forskningen studeras ickevåldsprotester, etniskt motiverat våld mot civila och valrelaterat våld, men också interventioner för att skydda civilbefolkningen och genusperspektiv på konflikter och fredsprocesser. All denna forskning är relevant inom temat mänsklig säkerhet och fred. En starkare koppling mellan olika områden behövs inte minst för att stödja arbetet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

År 2020 fick Uppsala universitet regeringens uppdrag att inrätta ett nytt nationellt kunskapscentrum för forskning om kärnvapennedrustning – Alva Myrdal-centrum. Med ett tvärvetenskapligt perspektiv, med forskare inom bland annat freds- och konfliktforskning, kärnfysik, AI och statsvetenskap, har centret som mål att bidra till en säkrare värld för hela mänskligheten.

”Vi vill utveckla forskningsmiljön genom att samla forskning under det övergripande temat mänsklig säkerhet och fred. Området har direkt samhällsrelevans och skulle kunna bidra till att utveckla viktig kunskap om mekanismerna bakom konflikter, våld och fredsprocesser.”
Professor Erik Melander och seniorprofessor Peter Wallensteen, vid institutionen för freds- och konfliktforskning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin