Gymmet – en självklar plats för cancerbehandling?

Flera internationella studier bekräftar att träning i samband med behandling är positivt för patienter med cancer. Men sjukvården har inte resurser att hantera det ökade behovet av rehabiliteringsinsatser. Därför krävs helt nya former av satsningar och samarbeten utanför den traditionella sjukvården.

Sedan några år pågår en studie – Phys-Can – där 600 patienter erbjuds styrke- och konditionsträning i ett halvår under sin cancerbehandling. I studien utvärderas effekten av träning på cancerrelaterad trötthet, livskvalitet och sjukdomsutfall. Den har visat att träning ger bättre livskvalitet, ökad styrka och uthållighet men också att träning tillsammans med andra ger patienterna socialt stöd och drivkraft att hålla igång.

Utmaningen är nu att integrera forskningsrönen till en självklar del av svensk cancervård. Men det behövs också mer preklinisk forskning om vilka biologiska mekanismer som förklarar träningens effekter på exempelvis muskelceller och cancertillväxt. Studier tyder även på att träning som en del i cancerbehandlingen skulle kunna påverka patientens överlevnad.

Eftersom sjukvården inte har resurser att hantera det ökade behovet av rehabiliteringsinsatser för den växande andelen personer som får och överlever cancer, krävs satsningar och samarbeten utanför den traditionella sjukvården. Att erbjuda ett kombinerat tränings- och forskningscenter för patienter under och efter cancerbehandling skulle vara till stor nytta för enskilda individer, deras närstående och samhället i övrigt. Tidigare återgång i arbete för dem som är i arbetsför ålder, minskad risk för samsjuklighet och förbättrad prognos skulle bidra till ökad livskvalitet för patienter och deras närstående, samt till mindre kostnader för samhället.

”Vår forskning har visat att träning ger cancerpatienter under behandling bättre livskvalitet, ökad styrka och uthållighet. Utmaningen är nu att integrera forskningsrönen till en självklar del av svensk cancervård.”
Karin Nordin, professor i vårdvetenskap

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin