Klimat och hälsa: Flugsnapparna visar vägen

Halsbandsflugsnappare

Flugsnapparna kan visa oss vägen till mer kunskap om vår miljö och hur dess förändringar påverkar oss. Inom Uppsala universitets unika långtidsstudie av flugsnappare studeras enskilda fåglar från vaggan till graven i sin naturliga miljö. Det öppnar en rad möjligheter att studera klimatförändringens effekter på evolutionära processer och på spridning och effekter av infektionssjukdomar.

Idag är mänskliga aktiviteter ett hot mot såväl klimatet och den biologiska mångfalden, som mot människors och djurs hälsa. Dessa områden lyfts fram i FN:s utvecklingsmål och i flera av Sveriges nationella miljömål.

Detaljerade långtidsstudier av naturliga djurpopulationer är väldigt sällsynta men fyller en oerhört viktig roll för att klarlägga klimat­ och miljöförändringars biologiska effekter och för att pröva centrala teorier inom ekologi, evolution, medicin och genetik.

Sedan 1980 driver Uppsala universitet Europas största långtidsstudie av flugsnappare på Gotland och Öland. Den information som studien ackumulerat, i kombination med moderna genomiska metoder, gör att flugsnapparstudien idag räknas som ett världsledande modellsystem för att studera ekologi och evolution. Inom ramen för studien utforskas ett brett spektrum av frågeställningar såsom effekter av klimatförändringar på reproduktions­ och överlevnadsstrategier, populationsdynamik och faktorer som styr biologiskt åldrande i naturen. Men också spridning och långsiktiga hälsoeffekter av vissa virusinfektioner och så kallade vektorburna sjukdomar som drabbar både flugsnappare och människa. Styrkan i studien ligger i att enskilda fåglar studeras från vaggan till graven i sin naturliga miljö. Därmed kan information samlas in om fåglarnas livslånga fortplantningsframgång och kompletta släktträd över många generationer kan byggas upp. Detta var också anledningen till att flugsnapparen var en av de första fåglarna i världen vars arvsmassa kunde kartläggas.

Tillgången till detaljerad genetisk information i flugsnapparpopulationen öppnar en rad unika möjligheter att studera klimatförändringens effekter på evolutionära processer. Dagens snabba miljöförändringar gör att de lärdomar som kan dras från studierna av flugsnapparna är av allt större betydelse. Ett varmare klimat förväntas till exempel gynna spridningen av infektioner mellan djur och människor med avsevärda socioekonomiska konsekvenser. Mer kunskap som kan leda till att sådana förlopp kan förutses och förhindras är därför en global angelägenhet.

”Tillgången till detaljerad genetisk information öppnar unika möjligheter att studera klimatförändringarnas effekter på evolutionära och biologiska processer.”
Göran Arnqvist, professor i zooekologi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin