Toolkit - Mentorprogram

Ett mentorprogram ger studenter möjlighet att bolla tankar och idéer kring framtida studier och yrkesval med en erfaren och yrkesverksam alumn.

Programmet inleds med ett uppstartsmöte och avslutas med en avslutningsträff och löper över två månader eller så länge som mentor och adept önskar.

Mentor och adept väljer tillsammans hur samarbetet läggs upp och hur kontakten ska ske. Rekommenderat antal träffar för mentorparen är två till tre gånger.

Digitala mötesalternativ möjliggör att paren kan ”träffas” även om mentorn befinner sig på annan ort eller utomlands. Mentorprogrammet arrangeras med fördel i samarbete mellan en studentförening och en alumnförening.

SYFTE OCH MÅLGRUPPER

 • Att underlätta studenternas övergång från studierna till arbetslivet.
 • Att ge studenter möjlighet att skapa värdefulla kontakter i yrkeslivet.
 • Att ge alumner möjlighet att återknyta till sin institution och få kontakt med studenter för examensprojekt och praktikplatser eller framtida rekrytering.
 • Att ge förutsättning för kompetensutveckling och kunskapsutbyte mellan alumner och studenter.
 • Att möjliggöra personlig och professionell utveckling för studenter och alumner.
 • Att inspirera studenter att bli medlemmar i Uppsala universitets alumnnätverk efter avslutade studier.

Förslag på målgrupper att bjuda in

 • Studenter (adepter)
 • Nyutexaminerade alumner (adepter)
 • Alumnföreningens medlemmar (mentorer)

FÖRSLAG TILL UPPLÄGG

1. Välj hur många månader programmet ska sträcka sig över. Sätt ett start- och ett slutdatum. Tänk på att även räkna in marknadsförings- och ansökningstiden i planeringen. Starta gärna planeringsarbetet minst sex månader innan ansökningen öppnar.

2. Börja med att utse en projektgrupp som kan granska ansökningarna, matcha adepter och mentorer, planera uppstartsmöte och avslutningsträff samt planera och sköta information och marknadsföring. En person i gruppen bör även utses till kontaktperson, den person som mentorer och adepter vänder sig till om de har frågor eller om det uppstår problem.

3. Mentorerna och adepterna anmäler sitt intresse för att vara med i mentorprogrammet via två separata webbformulär.

Anmälningsformulär för mentorer

Förslag på uppgifter att ta in via formuläret för mentorer:

 • för- och efternamn
 • e-post
 • mobiltelefonnummer
 • företag eller organisation
 • huvudsakligt verksamhetsområde
 • utbildningsbakgrund
 • stad
 • om de kan tänka sig att vara mentor för en engelskspråkig adept
 • övriga önskemål och kommentarer
   

Anmälningsformulär för adepter

Förslag på uppgifter att ta in via formuläret för adepter:

 • för- och efternamn
 • e-post
 • mobilnummer
 • utbildning och intresseområden
 • En motivering till varför adepten vill vara med i programmet
 • vilka förväntningar adepten har på sin mentor
 • vad adepten själv kan bidra med
 • övriga önskemål och kommentarer
   

4. Projektgruppen sköter matchningen mellan adepter och mentorer. Adepternas profiler ställs mot mentorernas profiler och utifrån kriterier som projektgruppen tar fram matchas adepterna med en var sin mentor. Ett förslag på kriterier att utgå ifrån i arbetet med matchningen är: kompetens, karriär, särskilda önskemål och intressen.

5. Meddela adepter och mentorer via e-post vilken adept respektive mentor de har matchats med.

6. Inled mentorprogrammet med ett gemensamt uppstartsmöte för deltagande adepter och mentorer. Informera om programmets upplägg och klargör mentorns och adeptens roll och vad som förväntas av mentorn respektive adepten. Ge tips på vad adepterna och mentorerna kan prata om.

Det är viktigt att poängtera att adepten har ett stort ansvar för att själv upprätthålla kontakten med mentorn och vara tydlig med vad hen vill få ut av samarbetet.

Arrangera om möjligt träffen fysiskt annars via ett digitalt mötesverktyg. Om ni träffas fysiskt är det trevligt att bjuda på dryck och lite mingelmat.

7. Skicka ett mail till adepterna och mentorerna i mitten av programmet och fråga om de har träffat sin adept respektive mentor och hur det går.

8. Det är trevligt att avsluta programmet med en gemensam avslutningsträff och tacka samtliga deltagare. Arrangera om möjligt träffen fysiskt annars via ett digitalt mötesverktyg. Om ni träffas fysiskt bjud på lite dryck och tilltugg. Tacka särskilt mentorerna för att de bidragit med sin tid och sina erfarenheter.

MATERIAL

Senast uppdaterad: 2021-06-29