Uppsala universitet i Almedalen

  • Datum: –17.00
  • Plats: Almedalen, Visby
  • Föreläsare: Anders Hagfeldt, Christina Edström, Björn Samuelsson med flera.
  • Kontaktperson: Petra Lindberg
  • Seminarium

AI, hållbarhet, tvärvetenskaplig forskning och precisionmedicin är några av de ämnen som forskare från Uppsala universitet kommer att prata om under Almedalsveckan.

Se hela Uppsala universitets program på Almedalsveckans webbplats.

Följ Uppsala universitets seminarier via direktsändning på webben.

09:00 - 09:45 Ett år med barnfridsbrottet – vad har det inneburit för barn och mammor som utsatts för våld?

Sedan 1 juli 2021 har det varit straffbart att låta barn bevittna vålds- och sexualbrott mellan närstående. Lagstiftningen förutsätter bred och djup kunskap hos yrkesverksamma om hur de ska arbeta för att efterleva lagen. Hur har den påverkat situationen för de barn och kvinnor som lever med våld?

Kontaktpersoner: Annika Engström, Nationellt centrum f kvinnofrid, Maria Hökbåghe, Barnafrid

09:45 - 10:45 ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna

Vad krävs för att skolhuvudmän och lärosäten inom ULF (Utbildning Lärande Forskning) kan skapa ett gemensamt, långsiktigt och robust nationellt samverkansavtal? 

Kontaktperson: Anna Brunner Cederlund, Uppsala universitet.

10:00 - 10:45 Tryggare på jobbet än hemma? Arbetsplatsens roll för den som är utsatt för våld

För den som är utsatt för våld i en nära relation kan arbetsplatsen vara en viktig frizon. Den kan både ge andrum från våldet och minska isoleringen. Vad har arbetsgivare, HR, företagshälsovården och facket för ansvar för att ge stöd och hjälp? Och vad kan du som kollega göra?

Kontaktperson: Karin Sandell, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet,
Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet.

12:00 - 13:00 What are the pathways to energy transition for climate neutrality for Sweden and India?

To achieve climate neutrality requires cooperation in fields of clean energy research and inclusive development that ensures adequate and affordable energy access. What are the pathways for a collaborative energy transition? How can Sweden and India collaborate and learn from each other?

Kontaktpersoner: Swaminathan Ramanathan, Uppsala universitet, Owe Ronström, Uppsala universitet.

12:00 - 13:00 Är lokala energigemenskaper en lösning på stigande elbehov och rusande elpriser?

Internationellt framhålls lokalt ägd och producerad energi som en nyckel för hållbar energiomställning. Hur ser det ut i Sverige, vilka konkreta möjligheter och hinder finns det tekniskt, och strukturellt för energigemenskaper och kan dessa vara en lösning på stigande elbehov och ökande elpriser?

Webbsändning av seminariet "Är lokala energigemenskaper en lösning på stigande elbehov och rusande elpriser?"

Kontaktpersoner: Karin Thellenberg, Uppsala universitet, Lina Sors Emilsson, Upptech, Uppsala universitet

12:15 - 13:00 Vilken kunskap och vilken demokrati behövs för en framgångsrik klimatomställning?

Diskussionen om hållbarhet reser frågan om vilken typ av kunskap och vilken typ av beslut som egentligen behövs för att vi ska lyckas med klimatomställningen. Vilka demokratiska principer är viktiga, och vilken kunskap behövs för att fatta demokratiska beslut i klimatfrågan? 

Kontaktperson: Linda Wedlin, Uppsala universitet.

13:30 - 14:30 Preventionsmiljard – ingen kvick-fix för hälsa men nödvändig för ett hållbart friskare Sverige

Förebyggande folkhälsoarbete behövs för att styra Sverige mot hälsa. För att bli långsiktigt behöver sådant arbete engagera hela samhället. Två exempel, prevention barnfetma och nollvision cancer, kommer att visa hur sådant arbete har påbörjats för att förändra samhället i riktning mot prevention. 

Kontaktperson: Peter Bergsten, Uppsala universitet.

14:00 - 15:00 Hur kan Sverige fortsätta vara en världsledande forskningsnation?
Sverige vill vara en ledande forskningsnation där innovationer tas fram, där samhällsutmaningarna hanteras och där framtiden formas. Vilken uppgift ska universitet och högskolor i Sverige ha och hur kan vi kraftsamla för att behålla vår position som en ledande forskningsnation? 

Kontaktperson: Petra Lindberg, Uppsala universitet 

15:00 - 16:00 Kraftsamling för excellens i framtidens tillverkning av biologiska läkemedel och avancerade terapier

Vi står för inför utmaningen att både bibehålla och samtidigt bredda styrkeområdet biologiska läkemedel, proteinläkemedel, vacciner samt cell- och genterapier. Hur kan utbildning i bioteknisk produktion bidra till en förbättrad nationell kompetensförsörjning inom läkemedelstillverkning?

Kontaktpersoner: Göran Alderborn, Uppsala Universitet, Peter Lindblad, Uppsala Universitet.

16:00 - 17:00 Framtidens precisionsmedicin är teknologi- och datadriven

Hur säkerställer vi utveckling av en jämlik, evidensbaserad precisionsmedicin av toppklass i Sverige? För att implementera ny diagnostik och behandling behövs nu ett omtag i hur vi gemensamt jobbar inom akademin, vården, industrin och politiken. Dessutom krävs bättre nationell-regional koordinering.

Kontaktpersoner: Mia Phillipson, Uppsala universitet,
Eva Tiensuu Janson, Uppsala Universitet.