Antibiotikaresistens: Hot mot folkhälsan

Laboratorietest med bakterier

Antibiotika räddar många liv över hela världen varje dag och har blivit oumbärliga för allt från grundläggande sjukvård till avancerad medicin. Men vad händer om antibiotika slutar fungera? Framtagning av nya, globalt tillgängliga antibiotika är inte bara en folkhälsofråga utan också en kritisk faktor för det globaliserade samhället. Ett nytt centrum vid Uppsala universitet kraftsamlar nu inom forskning, utbildning och innovation för att söka lösningar på antibiotikaresistensen.

Problemen med antibiotikaresistens ökar snabbt. Bara inom EU dör 25 000 människor varje år på grund av infektionssjukdomar där antibiotika och andra läkemedel mot infektioner inte längre är verksamma. Den globala årliga dödssiffran uppgår redan till runt 700 000, en siffra som år 2050 kan ha kommit att öka till tio miljoner dödsfall till en kostnad av uppemot 100 biljoner USD.

Bakterier utvecklar förr eller senare resistens mot alla antibiotika. Det innebär att nya läkemedel kontinuerligt behöver tas fram. Läkemedelsutveckling är dock en långdragen process som kräver stabil finansiering för att upprätthålla kompetens och utveckla effektiva processer. Det finns nu ett stort och tidskritiskt behov av att stimulera forskning som kan identifiera helt nya substanser med antibakteriell effekt och finna alternativa former för antibakteriell läkemedelsutveckling.

Uppsala universitet har byggt upp en framgångsrik plattform för antibiotikautveckling. Utöver stark grundforskning inom läkemedelsutveckling, mikrobiologi och antibiotikaresistens bedrivs här internationellt framstående forskning inom bland annat diagnostik, nya ekonomiska modeller, juridik, klinisk forskning, etik, global hälsa, hållbar utveckling, beteende och lärande. Med stöd från EU leder också universitetet flera stora internationella forskningssatsningar inom antibiotikaområdet. Här bedrivs flera projekt och nätverk med målet att hitta lösningar på de växande problemen med antibiotikaresistens.

Uppsala Antibiotic Center
Uppsala Antibiotic Center är ett nytt centrum vid Uppsala universitet för forskning, utbildning och innovation med syfte att angripa och finna lösningar på den globala utmaningen runt antibiotikaresistens. Forskningen riktas mot fördjupad kunskap kring såväl bakteriers resistensutveckling som användandet av tillgängliga antibiotika och utveckling av nya.

ReAct
I antibiotikautmaningen ingår också att studera hur samhällskulturen påverkar antibiotikaanvändning och hur inarbetade beteendemönster kan förändras. ReAct är ett Uppsalabaserat internationellt nätverk som under de senaste åren varit en viktig internationell aktör när det gäller att påverka antibiotikaanvändning ur ett hälsosystemperspektiv.

”Om inte svårigheterna att ta fram nya antibiotika överbryggas kommer antibiotikaresistens fortsatt vara ett av de största hoten mot hela världens sjukvård.”
Dan I. Andersson, professor i medicinsk bakteriologi, föreståndare för Uppsala Antibiotic Center

Kontakta Development Office

Vid Development Office arbetar vi med gåvor och donationer, sponsrings- och alumnfrågor. På Uppsala universitet hittar du intressanta och viktiga ändamål att stödja med ditt engagemang och dina gåvor. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera hur du kan vara med och bidra!

Frågor om gåvor och donationer: development@uadm.uu.se
Frågor om alumnverksamhet: info@alumni.uu.se

Avdelningschef: Agneta Stålhandske