Onkolytiska virusfonden

Mikroskopbild på virus

Virus i människans tjänst

Onkolytiska virusfonden har startats för att stötta forskningen kring en ny behandling av så kallad neuroendokrin cancer. Under de senaste 30 åren har antalet människor som fått denna diagnos ökat femfaldigt. Cancerformen blev än mer känd hos allmänheten när Apples grundare Steve Jobs dog av neuroendokrin cancer i bukspottkörteln.

Sedan år 2008  har Uppsalaforskaren Magnus Essand och hans forskargrupp, vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, arbetat med att utveckla en helt ny behandling mot neuroendokrina tumörer. Behandlingen består av ett så kallat onkolytiskt virus som har visat sig vara anmärkningsvärt effektivt för att förstöra neuroendokrina tumörer i möss.

Onkolytiska virus är naturligt förekommande eller genetiskt modifierade virus som infekterar och förökar sig inuti cancerceller för att sedan spräcka cellerna och släppa ut stora mängder nya virus. Dessa kan i sin tur infektera närliggande cancerceller.

Stöd världens första kliniska studie med ett genmodifierat virus mot neuroendokrin cancer

Liksom andra virusbehandlingar som utvecklas runtom i världen förväntas det onkolytiska viruset vara säkert och ha få biverkningar hos människor. För att ta reda på om den nya behandlingen är lika effektiv på människor som den är på möss måste det testas noggrant i kliniska studier. Forskningen är kostsam och för att kunna genomföra de nödvändiga kliniska studierna behövs ekonomiskt stöd.

Tack vare donationer från tusentals personer, inklusive en gåva på två miljoner schweizerfranc från den nu framlidne entreprenören Vince Hamilton, har Onkolytiska virusfonden samlat tillräckliga medel för att professor Magnus Essand och hans medarbetar nu kunnat inleda världens första kliniska studie där onkolytiska virus används för att behandla neuroendokrina tumörer. Virusbehandlingen har döpts till AdVince, som ett erkännande av Vince Hamiltons engagemang och starka stöd till denna forskning.

Ytterligare stöd behövs dock till forskningen. Alla ekonomiska bidrag används till forskning på virusbehandlingar av neuroendokrina tumörer.

Kontakt

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta Magnus Essand för vetenskapliga frågor eller development@uu.se om man har några frågor angående att göra en donation.

Donera via bankgiro

Du kan betala in din gåva till vårt Bankgiro, konto 5233-3754  (Kontohavare: Uppsala universitet)

Märk din betalning med: Projnr 462 82 0020 (Magnus Essand)

Om du är bosatt i USA eller Storbritannien och planerar att donera från dessa länder: Vänligen besök den engelska webbsidan om onkolytiska virusfonden för mer information om hur du kan ge gåvor med skatteavdrag (American Friends of Uppsala University respektive Anglo Swedish Society).

Tack för din gåva!

Rapport från forskningen

Senaste nytt – Maj 2021:

AdVince utvärderas just nu i en klinisk fas I-studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det primära syftet med studien är att fastställa vilken mängd AdVince som säkert att ges utan att patienter får svåra biverkningar. Ett sekundärt syfte är förstås att undersöka om AdVince kan få tumörer att krympa. Uppsala universitet är sponsor för AdVince studien. Sponsor ansvarar för alla lagliga aspekter kring studien, ser till att alla tillstånd finns på plats och ser till att det protokoll som godkänts av Läkemedelsverket följs.

Sponsor äger formellt också de data som genereras i studien och ansvarar för att dessa data publiceras i vetenskapliga tidskrifter så att informationen kommer forskarsamhället och allmänheten till del. Att vara sponsor innebär ett stort ansvar och Uppsala universitet kommer inte kunna eller vilja fortsätta som sponsor för AdVince efter avslutad fas I prövning, då detta inte är en primär uppgift för svenska universitet.

Elicera Therapeutics, ett företag som bildats av Magnus Essand och kollegor, kommer istället ta över ansvaret när det blir dags att gå vidare i en fas II-studie. Då blir det primära syftet att utvärdera effekten av AdVince behandlingen. Elicera utvecklar nya immunterapier för behandling av cancer med focus på onkolytiska virus och CAR-T celler. 

Det har under årens lopp kommit in många gåvor och donationer till AdVince projektet, via den Onkolytiska virusfonden vid Uppsala universitet. De största bidragen har kommit från Vince Hamilton och den stiftelse (VictoryNET) han satte upp för att främja forskning inom neuroendokrina tumörer, samt från den crowdfunding kampanj (iCancer) som Alexander Masters med flera initierade och som ledde fram till att projektet kunde sjösättas. För att på sikt kunna återgälda de donationer som kommit in har VictoryNET erhållit 5 procent av Eliceras aktier. Om dessa aktier i framtiden genererar ett värde kommer VictoryNET och Alexander Masters att kunna återinvestera dessa medel i forskning kring neuroendokrina tumörer.

Detta har hänt inom forskningen sedan fonden startades 2012:

Mars 2018: Rapport från fas I/II av de kliniska studierna Fem patienter deltar hittills i den kliniska studien av AdVince viruset. Målet är 12 patienter så ytterligare sju patienter behövs.
– Vi är oerhört tacksamma för alla bidrag vi fått, säger Magnus Essand. Men även om vi nu har tillräcklig finansiering för att täcka den kliniska studien är det mycket viktigt med ytterligare donationer för att säkra den fortsatta forskningen.

Se film med statusrapport från fas I/II av de kliniska studierna

Augusti 2012: Uppsalaupptäckt av cancerätande virus uppmärksammas i Storbritannien
Forskargruppens arbete med ett onkolytiskt virus uppmärksammas i media, bland annat i reportage av journalisten Alexander Masters i den brittiska dagstidningen The Telegraph. Masters artiklar väckte stor uppmärksamhet och han initierade också en crowdfunding-kampanj från Storbritannien. En fond har skapats vid Uppsala universitet till förmån för fortsatt forskning och kliniska tester.

Juni 2013: Donation möjliggör klinisk test av ny cancerbehandling Uppsala universitet får en donation på 14 miljoner kronor av entreprenören Vince Hamilton till forskningen om virusbehandlingen mot neuroendokrina tumörer. Därmed påbörjas planeringen av världens första studie på människor. Se film med Magnus Essand och Vince Hamilton

Januari 2016: Klartecken för klinisk prövning Läkemedelsverket och den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala ger klartecken för en klinisk prövning av onkolytiska virus. Det blir världens första kliniska studier med ett genmodifierat virus som specifikt angriper neuroendokrina tumörer. Virusbehandlingen döps till AdVince, som ett erkännande av Vince Hamiltons engagemang och starka stöd till forskningen.
- Vår första patient har i dagarna skrivit på om att delta i behandlingen och successivt kommer fler att kunna behandlas. De första 12 patienterna kommer att ingå i en Fas I-studie där dosen successivt ökas för att se om det finns eventuella biverkningar. När vi fastställt en tolererbar dos, kommer ytterligare patienter att behandlas i en så kallad Fas IIa-studie, där huvudsyftet är att titta på behandlingseffekter, berättar Magnus Essand.

Själva behandlingen sker vid Akademiska sjukhuset, under ledning av läkare Kjell Öberg, professor emeritus i onkologisk endokrinologi vid Uppsala universitet.

Se film med Magnus Essand, Justyna Leja-Jarblad och Kjell Öberg.

Senast uppdaterad: 2022-08-08