Stöd ReAct i kampen mot antibiotikaresistens

Antibiotika räddar liv över hela världen varje dag. Antibiotika är en hörnsten för modern medicin och har blivit oumbärligt för allt från grundläggande sjukvård till avancerad medicin. Vad händer om antibiotikan slutar fungera? Om medicinen inte kan hjälpa oss när vi är sjuka? Tyvärr har detta redan börjat hända.

Världen har brist på effektiva antibiotika. Resistenta bakterier orsakar redan årligen mer än 750 000 dödsfall. Och antalet beräknas stiga dramatiskt om radikala åtgärder inte vidtas. Om vi ​​fortsätter på den här vägen förutses fler människor dö av resistenta bakterier än av cancer år 2050. Antibiotikaresistens har blivit ett av de största hoten mot global hälsa och vi måste agera snabbt över hela världen med politik, regler och handlingsplaner för att minimera konsekvenserna.

ReActs vision styrs av principen att lösningar på antibiotikaresistensen kan bidra till att förbättra den globala hälsan och minska den globala fattigdomen. ReAct ska stödja global utveckling för alla. Hållbar tillgång till effektivt förebyggande och behandling av bakterieinfektioner är en del av allas rätt till hälsa.

Det finns mycket vi kan göra på alla nivåer i samhället för att förhindra att antibiotikaresistens sprids och för att antibiotika ska förbli effektivt.

ReAct arbetar globalt för att:

 • Olika intressenter, som beslutsfattare, vårdpersonal, organisationer i det civila samhället, ska förstå vikten av problemet med antibiotikaresistens.
 • Stödja regeringar i vissa utvecklingsländer med nationella planer mot antibiotikaresistens.
 • Effektiv antibiotika ska vara tillgängligt och prisvärt för alla behövande.

Nätverket ReAct behöver ditt stöd

– Vi är tacksamma för alla stora och små donationer. De är till stor nytta i vårt arbete mot de akuta problemen kring antibiotikaresistens. Vår vision är en värld fri från rädsla för obehandlade infektioner. Tack för att du stödjer ReAct. Ditt bidrag kommer att göra skillnad!

Anna Zorzet, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, chef för ReAct Europe och koordinator vid ReAct, Uppsala universitet.

Ge ett bidrag

Varför behöver världen ReAct?

Det oberoende internationella nätverket ReAct fortsätter sitt uppdrag eftersom världen ännu inte har kunnat hitta hållbara sätt att gemensamt hantera och kontrollera antibiotikaresistens. Trots att problemet accelererar finns det fortfarande brist på samordning och ledarskap.

Otto Cars

– Vi kan se hur världen börjar vakna och inse hur allvarligt hotet om spridning av antibiotikaresistens är, men det börjar bli väldigt sent. Nu fokuserar ReAct på att stödja länder och organisationer som vill arbeta med den här frågan, samtidigt som vi fortsätter vårt globala arbete, säger Otto Cars, grundare av ReAct och senior professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet

ReAct fungerar som en global katalysator för att göra antibiotikaresistens och dess konsekvenser synliga i den globala debatten och arbetar för att påverka ett brett spektrum av organisationer och intressenter. Eftersom ReAct agerar på fem olika kontinenter, fungerar det på lokal, regional och global nivå. ReACT är organiserat som ett tvärvetenskapligt team som inkluderar mikrobiologer, läkare, veterinärer, kommunikationsexperter och globala hälsospecialister.

– ReAct är samarbetspartner för WHO på internationell nivå. ReAct är en av de viktigaste aktörerna för att lyfta antibiotikaresistensen upp på den politiska agendan hela vägen till FN: s generalförsamling, menar Dr Marc Sprenger, Direktör, Antimicrobial Resistance Secretariat, WHO

Viktiga områden för globala åtgärder:

 • Minska olämplig användning
 • Säkerställa tillträde och stärkta regleringssystem
 • Förbättra förebyggande arbete och kontroll av infektioner
 • Minska icke-mänsklig användning
 • Miljöhänsyn
 • Investeringar i samordning
 • Öka både den professionella och allmänhetens medvetenhet
 • Stimulera av forskning och utveckling av nya och antibiotika, diagnostik och vacciner

Läs mer om de områden där åtgärder behövs. De mesta av detta ingår också som en del av de strategiska målen i den globala handlingsplanen för antimikrobiell resistans och bör återspeglas i ländernas nationella handlingsplaner för antimikrobiell resistans.

År 2016 togs frågan om antibiotikaresistens till Förenta nationernas generalförsamling. Det starka engagemanget från engagerade personer i ReActs globala nätverk har bidragit till denna viktiga utveckling.

Läs mer:

Mer information på reactgroup.org

ReAct Toolbox

Prenumerera på ReActs nyhetsbrev

Läs Uppsala universitets nyhetsartiklar om antibiotikaresistens