Stipendiefonder för utländska studenter

Öppna dörrarna för fler internationella studenter!

Uppsala universitet satsar på att öka antalet stipendier till utomeuropeiska studenter som måste betala för sina studier. Universitetet har mycket att lära ut, men har också mycket att lära av andra.

År 2011 infördes studieavgifter för kandidat-och masterstudenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Målsättningen var att Sverige skulle konkurrera med hjälp av utbildningarnas kvalitet, inte genom att erbjuda kostnadsfri utbildning. Ett oönskat resultat blev dock en kraftig minskning av antalet internationella masterstudenter från länderna utanför EU. Utan stipendium är det i stort sett omöjligt för akademiskt talangfulla men mindre bemedlade utomeuropeiska studenter att komma till Uppsala.

Nära tio år efter reformen har antalet internationella studenter åter ökat, men idag kan universitetet enbart erbjuda finansiering till ett fåtal av dessa. Detta innebär en begränsning för universitetets möjligheter till fortsatt internationalisering. Ett välutvecklat och långsiktigt stipendieprogram ger möjlighet att utveckla Uppsala universitets internationella position genom direkta personliga kontakter.

Internationella studenter som antas till studier på masternivå är högt kvalificerade och klarar studierna med goda resultat. Det höjer nivån på både utbildning och forskning. Studenterna är ofta mycket motiverade och har goda teoretiska grunder. De blir positiva förebilder för våra svenska studenter som inspireras och lär sig mycket av sina internationella studiekamrater.

Om masterstudenterna också ges möjlighet till fördjupning genom extra kurser som höjer deras meriter ökar sannolikheten att en del av de mest begåvade studenterna stannar vid Uppsala universitet som doktorander. Det bidrar till forskningens internationalisering. Efter examen blir de betydelsefulla ambassadörer för Sverige och Uppsala universitet runtom i världen.

Uppsala universitet vill nu inrätta en långsiktig stipendiefond för olika former av stipendier till internationella studenter. Det kan gälla såväl heltidstipendier som halv- eller deltidsstipendier, men också tilläggs- eller meritstipendier för sommarkurser och påbyggnadsutbildning.

Fakta om universitetets internationalisering inom utbildningen

  • Internationellt studentutbyte med nära 500 universitet i cirka 50 länder
  • Drygt 100 internationella masterprogram på engelska
  • Fyra kandidatprogram på engelska
  • Cirka 750 fristående kurser på engelska
  • Nära 1 000 avgiftsskyldiga internationella studenter antas varje år

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera hur du kan vara med och bidra!

Hur är det att vara internationell masterstudent i Uppsala?

Höstterminen 2017 antog Uppsala universitet 1 047 avgiftsbetalande masterstudenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Läs hur två av dem har det i Uppsala och om deras framtidsplaner:

José Ramón Bárcenas Walls

José Ramón Bárcenas Walls, stipendiat från Monterrey i Mexico, går andra terminen på masterprogrammet i molekylär medicin och drömmer om att bli forskningschef på ett life-science-företag.

Nguyen Ha

Nguyen Ha, stipendiat från Vietnam, går andra terminen på masterprogrammet i freds- och konfliktvetenskap och vill fortsätta med forskarutbildning och doktorsexamen.