Om stipendier

Information på denna sida gäller endast för stipendier som handläggs av Stipendiekansliet vid Uppsala universitet.

Alla stipendier har egna behörighetskrav men samtliga kräver att du som student är heltidstuderande (30 hp) eller har anpassad studiegång godkänd av samordnarna för riktat pedagogiskt stöd eller liknande funktion vid din institution. Är du forskare ska du vara aktiv vid Uppsala universitet. Vissa stipendier kräver dock inte studier/forskning vid Uppsala universitet, då framgår det i stipendiekraven.

Alla stipendier söks online, om inget annat anges. När du har loggat in och påbörjat en ansökan kan du sedan logga in igen under hela ansökningsperioden om du vill komplettera och göra ändringar. Om du gör ändringar måste du spara och skicka in ansökan på nytt.

Efter deadline går det inte längre att skicka in ansökningar, så du måste göra klart och skicka in din ansökan i tid! Vid tiden för deadline stängs webbansökan och det är inte längre möjligt att göra ändringar eller kompletteringar i din ansökan.

Skannade original behöver inte vidimeras med undantag för släkthärledning till släktstipendier. Om du däremot bifogar kopior måste dessa vara vidimerade, med undantag för studieintyg med kontrollnummer från Ladok. En kopia vidimeras genom att två personer (vilka som helst utom du själv) intygar att den stämmer överens med originalet. Detta görs genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på alla textsidor av kopian.

Se hur vi behandlar dina personuppgifter i systemet för stipendiehantering.

Kontrollera vilka krav som ställs för de stipendier du söker. Läs villkoren för stipendiet noga för att se vad som ska intygas. Kontakta Stipendiekansliet i god tid om du är osäker. Skanna de dokument som ska bifogas, tillåtna filformat är jpg/jpeg, png, bmp och pdf. Den sökande är ansvarig för att bifogade dokument är läsbara.

Här följer exempel på några av de vanligaste intygen:

Nationellt resultatintyg

Studieintyg med studieresultat måste alltid bifogas.

Logga in i Ladok och ladda ner studieintyg. Det nationella resultatintyget visar alla avklarade kurser med betyg som du har tagit vid svenska lärosäten. Observera att kontrollnummer måste finnas på intyget och synas tydligt i den bifogade filen samt att resultatintyget måste vara giltigt vid sista ansökningsdag. En skärmdump av ditt studieintyg från till exempel antagning.se är inte en godkänd bilaga. Alla studieresultat från högskola och universitet ska bifogas, även utländska.

Om du inte har tagit några poäng ännu bifogar du istället ett registreringsintyg.

Gymnasiebetyg

Gymnasiebetyg ska du skicka med i de fall bestämmelserna för stipendiet innehåller några krav gällande gymnasieutbildning. Observera att en skärmdump av dina betyg från till exempel antagning.se inte är en giltig bilaga. Vanligtvis behövs inte betyg från studier vid Komvux, folkhögskola och liknande. Det är bara om kraven för stipendiet måste styrkas med några sådana intyg.

Nationstillhörighet

Nationstillhörighet måste styrkas om du söker ett nationsstipendium. Några få undantag finns dock. Läs noga i bestämmelserna för stipendiet för att se vad som gäller. Betald medlemsavgift för den aktuella terminen och nationen gäller. Du laddar upp en skärmdump av ditt nationskort från STUK-appen eller en bild av ditt nationskort för den här terminen. Nationskortet måste vara giltigt hela sökterminen.

I undantagsfall kan du kontakta din nation för att få ett kvitto på betald medlemsavgift. Ett kvitto behöver ha stämpel och signatur för att vara giltigt. En skärmdump som visar en gjord inbetalning är inte ett giltigt intyg för nationstillhörighet.

Födelseort och civilstånd

Födelseort, civilstånd och liknande styrker du med personbevis. När du beställer via Skatteverket är det viktigt att du kontrollerar att det personbevis du beställer innehåller de uppgifter som behövs! Kontakta Skatteverket om du är osäker på vad de olika personbevisen intygar.

Medlemskap i Svenska kyrkan

Medlemskap i Svenska kyrkan styrks med intyg från Svenska kyrkan.

Här följer exempel på några av de vanligaste intygen:

Meritförteckning/CV

Ska bifogas av sökande på forskarnivå.

Studieintyg för forsknings- och resestipendier

Studieintyg med studieresultat bifogas av studenter på grundnivå och avancerad nivå. Studenter på forskarnivå bifogar studieintyg på aktiva doktorandstudier.

Projekt-/forskningsbeskrivning

En kortfattad beskrivning av den forskning du bedriver och för vilket syfte du ska använda stipendiet du söker. Ange också om det projekt du söker för är en del av ett större projekt eller mer fristående.

Kostnadsberäkning inklusive sökt belopp

Denna ska innehålla totalbeloppet du söker samt de olika utgiftsposter med angivna belopp som stipendiet ska täcka.

Ange till exempel om pengarna ska användas till levnadsomkostnader (och i så fall hur länge), materialkostnader, driftkostnader, bil- och båthyror, resor, logi med mera. Du måste ange det sökta beloppet i din ansökan. Du kan inte bli tilldelad ett större belopp än det du har ansökt om.

Publikationslista

Ange alla dina publikationer. Här kan också (ej publicerat) material från konferenser ingå.

Resplan (för resestipendier)

Planen ska innehålla syfte med resan, tidsperioder för resa och vistelsen samt planerat innehåll.

Yttrande från handledare/ämnesföreträdare

Yttrande över vilken betydelse det har för ditt projekt/resa/forskning att få stipendiet.

Släktskapet ska beskrivas med ett släktträd där varje generation finns med från donator, eller den i stipendiekraven beskriven person, ner till den sökande. Årtal för födelse och död för samtliga personer ska anges. I släktträdet ska för varje generation båda föräldrarna anges med för- och efternamn (inklusive efternamn som ogift) och årtal för födelse och död.

Se vår exempelmall på ett släktträd (pdf). Pdf, 85 kB.

Släkthärledningen måste styrkas hela vägen, det vill säga inklusive dina egna personuppgifter. Släkthärledningen ska vara vidimerad av två personer, med namnteckning, namnförtydligande och kontaktuppgifter och de ska vara beredda att muntligen intyga att beskrivningen är korrekt.

Till ansökan ska också bifogas ett personbevis för dina föräldrar där släktskapet med dig framgår. För att beställa ett sådant personbevis måste du ringa till Skatteverket och beskriva vad person­beviset ska innehålla. Personbeviset postas sedan till dig så se till att beställa det i god tid. Observera att alla bilagor ska bifogas din ansökan och att inga bilagor får läggas till efter sista ansökningsdag.

På sidan Hitta stipendier hittar du information om de stipendier som handläggs av Stipendiekansliet. Det går bara att skicka in en ansökan för de stipendier som är öppna för ansökan. En förutsättning för att stipendierna ska öppnas för ansökan är att det finns tillräckligt med medel i stiftelsen. Ytterligare en förutsättning är att stipendiet inte redan är upptaget av tidigare stipendiater som kan ha fått stipendiet beviljat för flera terminer.

I Hitta stipendier kan du även se de flesta stipendier som finns vid Uppsala universitet. Där finns också angivet de krav som gäller för varje stipendium.

Du måste vara heltidsstuderande eller forskare för att kunna få stipendium. Om du beviljas stipendium för flera terminer måste du vara heltidsstuderande och uppfylla de specifika kraven för stipendiet samtliga terminer. För de flesta stipendier krävs dessutom att du är student eller forskare vid Uppsala universitet, men det finns undantag.

Du kan söka ett stipendium hur många gånger som helst. Däremot kan du inte inneha ett stipendium hur många gånger som helst. Det står i föreskrifterna för varje stipendium hur lång tid man kan inneha stipendiet och om man har rätt att söka samma stipendium igen.

De flesta stipendier som utlyses av Stipendiekansliet kan sökas av alla studenter vid Uppsala universitet, oavsett vilket medborgarskap man har. Det finns vissa undantag, så läs noga bestämmelserna för varje stipendium.

Det kan också finnas andra stipendier för utländska studenter som ännu inte börjat studera vid Uppsala universitet. Dessa stipendier handhas inte av Stipendiekansliet och finns inte heller med på Hitta stipendier. Information om denna sorts stipendier finns på sidorna om studier på kandidatnivå respektive masternivå vid Uppsala universitet.

Om stipendiat ska på utbytesstudier görs en anmälan om särskild prövning, för att utreda om stadgarna för det aktuella stipendiet tillåter utbytesstudier eller ej. Anmälan görs till Stipendiekansliet i god tid innan utbytet.

Resestipendier kan sökas för studie- och forskningsresor för innevarande termin (söktermin) och de två därpå följande terminerna. Resestipendier kan inte sökas för redan genomförd resa, eller resa som påbörjats långt före terminsstarten. Resestipendier kan inte heller sökas för resa som avslutats före sista ansökningsdag.

Resestipendier kan användas för resor inom och utom Sverige, beroende på vad som står i stadgarna för stipendiet.

Om du är doktorand kan du främst söka forskningsstipendier, resestipendier samt stipendier som får tilldelas utan hänsyn till inkomstgräns.

Du som har en inkomst på 200 000 kr/år eller mer kan inte tilldelas stipendier som är avsedda för studenter på grundnivå och avancerad nivå utan endast forsknings- och resestipendier.

Det så kallade stipendietaket reglerar att en student inte kan tilldelas flera mindre stipendier till ett sammanlagt belopp överstigande taket, för närvarande 38 000 kr/år. Däremot kan man beviljas ett stipendium som har ett belopp som överstiger stipendietaket. Rese- och forskningsstipendier räknas inte in i stipendietaket.

Om du får ett större stipendium än det du redan har måste du avstå det mindre stipendiet om beloppen sammantagna överstiger stipendietaket. Om detta skulle bli aktuellt kommer Stipendiekansliet att meddela dig, det är alltså inte något du behöver hålla ordning på själv. Om det totala beloppet av båda stipendierna är lägre än stipendietaket kan du behålla båda.

Alla sökande prövas mot de av donator fastställda kraven för stipendiet. I många fall är stipendiereglerna sådana att de som är mest "flitiga" och/eller "behövande " har störst chans att få stipendiet. Därför jämförs ofta sökandes meriter (det vill säga uppnådda högskolepoäng och erhållna betyg i kurserna) och de sökandes ekonomiska situation (inkomst, tillgångar och skulder med mer).

Det går att söka flera stipendier samtidigt, chansen att få stipendium påverkas inte negativt av att du söker fler.

När det gäller forskar- och vissa resestipendier gäller andra regler för urval och bedömning.

När alla stipendiebeslut är klara får samtliga sökande ett meddelande skickat till den e-postadress de angivit i ansökan. Du kan då logga in i stipendiesystemet och se under fliken Innehav om du har tilldelats något stipendium eller inte. Om du har blivit tilldelad ett stipendium kan du även läsa innehållet i beslutet.

Beslut om stipendietilldelning kan inte överklagas.

I samband med utskicket av besluten betalas stipendiesumman för pågående termin ut. Pengarna utbetalas till det bankkonto du angivit på ansökan och inkommer på ditt bankkonto cirka en månad från att beslut har fattats om tilldelning.

Om du har blivit tilldelad ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste du bevaka stipendiet varje termin för att inte bli av med det. Du ska inte bevaka den termin du blir tilldelad stipendiet.

Forsknings- och resestipendier utbetalas efter att stipendieinnehavaren har rekvirerat medlen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin