Övriga stipendier

De flesta stipendier vid Uppsala universitet ledigförklaras i början av varje termin och hanteras i universitetets centrala stipendiesystem. Utöver dessa finns ett antal stipendier som som hanteras av andra instanser inom eller utanför universitetet och som har andra ansökningsdatum.

Nationsstipendier

Nationerna har stipendier som dels söks via universitetets centrala stipendiesystem, dels sådana som söks på annat sätt, via nationen. Kolla med din nation som du är medlem i om de har stipendier att söka.

Stipendier för studerande på grundnivå

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige.

Stipendium kan tilldelas studerande, som

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier
  • studerar vid statlig högskola eller universitet i Sverige eller vid Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola.

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen (alla samlade högskolepoäng medräknas därvid oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett) och som har för avsikt att examineras vid högskola eller universitet i Sverige kan komma i fråga för stipendium.

Stipendiet kan endast erhållas en gång. Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från universitet/högskola eller den organisation som dessa bestämmer.

Ansökan

Ansökan om stipendium ska ske på särskild blankett som kan hämtas från stiftelsens hemsida.

Ansökningshandlingar ska skickas till:

Stipendiekansliet, Box 256, 751 05 Uppsala eller mejlas stipendier@uu.se, alternativt lämnas in på Servicecenter i Segerstedthuset i Uppsala.

Handlingarna ska vara Stipendiekansliet tillhanda senast 9 oktober 2023.

Forskningsfinansiering

För doktorander och forskare finns olika möjligheter att få forskningsfinansiering. Läs mer i Uppsala universitets forskarhandbok.

Anslag till ograduerade forskare inom medicinska fakulteten utlyses varje höst. Anslagen får användas till:

  1. Driftkostnader och inköp av instrument, apparatur och litteratur för
    forskningsprojektet.
  2. Resor inom ditt forskningsprojekt
  3. Trycknings- och översättningskostnader

Ansökningsblankett: Anslag till ograduerade forskare, medicinska fakulteten Pdf, 460 kB.

Ansökan skickas till administratören för utbildning på forskarnivå på sökandens institution.

Ansökan för 2023 års anslag är öppen 17 augusti-12 september.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ställer bidrag till rektors förfogande att delas ut som resebidrag. Bidraget går till resor som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till nytta.

Det är två ansökningsperioder: deadline 15 april för vårterminen och 15 oktober för höstterminen. Beslut om eventuellt bidrag lämnas cirka en månad efter ansökningstidens utgång.

Om resebidraget

Övriga stipendier för studerande

Det finns andra stipendier för studerande som utlyses helt utan universitetets deltagande. Det kan till exempel vara genom studentnationerna och andra organisationer.

Mer om stipendier för studenter vid Uppsala universitet

Läs om stipendier för studenter vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin