För dig som har fått stipendium

Har du fått ett stipendium? Grattis! Här följer information om vad som gäller för dig som är stipendieinnehavare.

Logga in i stipendiesystemet och välj "Innehav" för att se ditt stipendieinnehav. Där ser du stipendiets namn, innehavstid och belopp vid tilldelning. Där finns också länken ”beslut” där du kan läsa beslutet för ditt innehav. Det är viktigt att du läser beslutet!

Det belopp som står i beslutet är ett terminsbelopp och alltså den summa som betalas ut per termin under den eller de terminer du är tilldelad stipendiet. Beloppen kan både öka och minska från termin till termin. Det beror på fondernas avkastning. För forsknings- och resestipendier gäller andra villkor.

Varje stipendium har egna krav och dessa krav måste du uppfylla samtliga terminer du innehar stipendiet. Du kan läsa bestämmelserna för varje stipendium på Hitta stipendier. Om det inte står något om vilket universitet du får studera vid är det endast studier vid Uppsala universitet som gäller. Är du osäker, kontakta Stipendiekansliet.

När du beviljats ett stipendium som gäller flera terminer måste du varje termin bevaka stipendiet för att inte bli av med det. Du behöver inte bevaka det den första terminen, eftersom den första utbetalningen sker automatiskt. Bevakning behöver inte göras för resestipendier och de flesta forskningsstipendier. Läs mer om bevakning av stipendier.

Om stipendiat ska på utbytesstudier görs en anmälan om särskild prövning, för att utreda om stadgarna för det aktuella stipendiet tillåter utbytesstudier eller ej. Anmälan görs till Stipendiekansliet i god tid innan utbytet.

Om du inte kan utnyttja ditt stipendium som planerat kan du i särskilda fall få pausa ditt stipendieinnehav. Det innebär att du får behålla stipendiet den tidsperiod som är beviljad även om du inte kan utnyttja det under en eller två terminer.

Uppehållet kan beviljas om du är föräldraledig, sjukskriven, förtroendevald heltidsanställd på nation eller studentkår, samt vid andra särskilda skäl. Prövning av skälen görs individuellt och i enlighet med stipendiets föreskrifter. Sjukdom, föräldraledighet och liknande ska styrkas med intyg.

Om du inte kan använda ditt forsknings- eller resestipendium för det ändamål det tilldelats kan du i undantagsfall beviljas att omdisponera medlen. En ansökan om detta måste i så fall skickas till Stipendiekansliet.

Prolongation innebär att man har rätt att söka samma stipendium som man erhållit tidigare och då kan beviljas förlängning av stipendietiden. Det står i föreskrifterna för varje stipendium hur lång tid man kan inneha stipendiet och om prolongation är möjligt.

Om det är möjligt att prolongera kan du enbart göra det när stipendiet är ledigförklarat och din innehavstid av det har gått ut. Du söker då stipendiet som vanligt och markerar under fliken Slutför att du tidigare varit innehavare av stipendiet. Prolongation kan ge viss förtur, men urval sker alltid i konkurrens med övriga sökande och prolongation är aldrig garanterad.

Innehavstiden för forsknings- och resestipendier är vanligen cirka ett år men kan variera. Läs därför noga i beslutet för ditt stipendium. Medlen ska rekvireras i god tid innan de ska användas. Räkna med några veckors handläggningstid. Under sommaren tar det längre tid.

I beslutsbrevet framgår om du ska använda en rekvisitionsblankett eller om medlen ska utbetalas direkt till din institution via universitetets ekonomisystem. Läs även noga i ditt beslutsbrev om du ska rekvirera hela beloppet på en gång eller om det ska delas upp i flera utbetalningar.

När du erhållit ett resestipendium måste du inom tre månader efter resans slut skicka en reserapport till Stipendiekansliet. Rapporten bör vara minst 1–2 A4-sidor och beskriva resans innehåll i korthet. Det finns inte någon mall för hur den ska skrivas. Beskriv vad medlen har använts till och hur det har gagnat din forskning eller motsvarande. Inga kvitton eller liknande ska skickas med reserapporten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin