Student

Tidigare examensordning och övergångsregler

Fram till 1 juli 2007 gällde 1993 år examensordning. Du som påbörjat dina studier före 1 juli 2007 och fortsatt efter 1 juli 2007 att studera kan i vissa fall välja mellan examen enligt gammal eller ny förordning. Du hade rätt att slutföra dina studier till examen enligt den gamla ordningen fram till 30 juni 2015.

OBS! Ovanstående gäller inte lärarexamen enligt äldre förordning, dessa examina har andra slutdatum.

Nedan beskrivs examensreglerna fram till 1 juli 2007:

Generella examina

Enligt 1993 års examensordning ska en generell examen alltid ha ett huvudämne och minst ett biämne.

Högskoleexamen

omfattar sammanlagt minst 120 högskolepoäng (80 poäng) (2 år), varav minst 60 högskolepoäng (40 poäng) i ett huvudämne.

Kandidatexamen

omfattar sammanlagt minst 180 högskolepoäng (120 poäng) (3 år), varav minst 90 högskolepoäng (60 poäng) i ett huvudämne vari ingår ett självständigt arbete på minst 15 högskolepoäng (10 poäng). Därutöver krävs ett biämne om minst 30 högskolepoäng (20 poäng). Kravet på biämne gäller ej för medicine kandidatexamen.

Magisterexamen

omfattar sammanlagt minst 240 högskolepoäng (160 poäng) (4 år), varav minst 120 högskolepoäng (80 poäng) i ett huvudämne vari ingår ett självständigt arbete på minst 30 högskolepoäng (20 poäng) (alt 15/10+15/10 hp/p). Därutöver ett biämne om minst 30 högskolepoäng (20 poäng). Kravet på biämne gäller ej för medicine magisterexamen.

Magisterexamen med ämnesbredd

uppnås efter avlagd examen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) eller motsvarande utländsk examen samt kurser om minst 60 högskolepoäng (40 poäng) med en viss inriktning. Vilka inriktningar som leder till examen bestäms av respektive högskola/universitet. Se förteckning över inriktningar som leder till magisterexamen med ämnesbredd vid Uppsala universitet.

Yrkesexamina

Omfattningen av yrkesexamina varierar mellan 180 högskolepoäng (120 poäng) (3 år) och 330 högskolepoäng (220 poäng) (5,5 år) beroende på utbildning. Se förteckning över yrkesexamina vid Uppsala universitet.

ÖVERGÅNGSREGLER

Vilka regler som gäller för examen beror på vilka datum du påbörjat respektive avslutat dina universitetsstudier. För dig som påbörjat dina studier mot avsedd examen före 1 juli 2007 gäller att du till och med 30 juni år 2015 hade rätt att slutföra dina studier för att ta ut examen enligt de regler som gällde då du påbörjade studierna. Möjlighet kommer också att ges till övergång till den nya examensordningen.

Exempel 1

De kurser du avser att ta med i din examen är samtliga påbörjade och avslutade senast 30 juni 2007: Du kan endast begära examen enligt den förordning som gällde till och med 30 juni 2007.

Exempel 2

Du har före 1 juli 2007 påbörjat studier på minst en kurs som ska ingå i din examen. Samtidigt kommer i din examen att ingå minst en kurs som avslutats efter detta datum: Du har rätt att ta ut examen enligt 1993 års studieordning, under förutsättning att dessa kurser är slutförda senast 30 juni 2015. Du kan – förutsatt att du för övrigt uppfyller examenskraven – begära att få examen enligt den nya förordningen. 

Om du väljer att ansöka om examen enligt 1993 års examensordning kommer de högskolepoäng du får från och med höstterminen 2007 att räknas om till poäng i din examen. Omfattningen av dina studier kommer dock även att anges i högskolepoäng.

Exempel 3

De kurser du avser att ha med i din examen är samtliga påbörjade 1 juli 2007 eller senare: Du har rätt endast till examen enligt den nya förordning som gäller efter detta datum.

Har du frågor?

Är du osäker på hur du och dina studieplaner berörs av övergången till ny examensordning – kontakta gärna Studentservice.

Högskolereformen 2007

Den 1 juli 2007 genomfördes en genomgripande reform av den högre utbildningen i Sverige:

  • All universitets-/högskoleutbildning under forskarnivå har delats upp i grundnivå och avancerad nivå.
  • Nya examina med nya examenskrav har införts. För examen på avancerad nivå krävs föregående examen på grundnivå (gäller ej de långa yrkesprogrammen).
  • På grundnivå och på avancerad nivå kan både så kallade generella examina och yrkesexamina avläggas.
  • Studiernas omfattning anges i högskolepoäng (hp). En veckas heltidsstudier motsvaras av 1,5 hp, och ett års heltidsstudier således av 60 hp

Läs om gällande examensregler.