Betygsskalor

I högskoleförordningen framgår det att betyg ska sättas på en genomgången kurs och att universitetet får bestämma vilket betygssystem som ska användas.

Vid Uppsala universitet tillämpas någon av nedanstående betygsskalor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (enligt beslut 23 oktober 2018):

  • underkänd (U) respektive godkänd (G)
  • underkänd (U), godkänd (G) respektive väl godkänd (VG)
  • underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) respektive med beröm godkänd (5)
  • underkänd (U), godkänd (B), icke utan beröm godkänd (Ba) respektive med beröm godkänd (AB)
  • underkänd (F), tillräcklig (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) respektive utmärkt (A)

Respektive fakultet beslutar om vilken eller vilka betygsskalor som ska tillämpas vid fakulteten. Betygsskalan för en kurs alltid ska framgå av kursplanen.

I kursplanen anges kursens mål formulerade som förväntade studieresultat. Målen beskriver vad som krävs för godkänt betyg. Krav för högre betygssteg formuleras i termer av stegvis högre kvalitet i måluppfyllelsen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin