Utbildningsnivåer och examina

Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och de examina du kan ta ut följer samma nivåindelning.

En utbildning kan leda till en generell examen eller en yrkesexamen. En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde. En kandidatexamen ska utöver huvudområdet även innehålla ett biområde. Se huvudområden och biområden vid Uppsala universitet.

Grundnivå: Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen.
Avancerad nivå: Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen.
Forskarnivå: Licentiatexamen och doktorsexamen.

GENERELLA EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ

Högskoleexamen (Higher Education Diploma)
Högskoleexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 år), inkluderande kurser inom ett huvudområde omfattande minst 60 högskolepoäng. Minst 7,5 högskolepoäng av huvudområdet ska utgöras av ett självständigt arbete.

Kandidatexamen (Bachelor of Arts/Science)
Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier på minst 90 högskolepoäng. I huvudområdet ska minst 30 högskolepoäng på G2-nivå (C-nivå), varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, ingå.

Vid Uppsala universitet måste kandidatexamen förutom huvudområde även omfatta ett biområde om lägst 30 högskolepoäng. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. (Dessa kurser kan då inte tas med i en magister- eller masterexamen)

Obs, läs om de specifika krav som gäller för politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen.

GENERELLA EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ

För att du ska kunna få ut en examen på avancerad nivå krävs att du först avlagt en minst treårig generell examen på grundnivå, alternativt en minst treårig yrkesexamen.

Magisterexamen (Master of Arts/Science, 60 credits)
Magisterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå omfattande sammanlagt 60 högskolepoäng (1 års heltidsstudier). 15 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå, dock ej sådana kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med kurser på avancerad nivå omfattande minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Masterexamen (Master of Arts/Science, 120 credits)
Masterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 års heltidsstudier). 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå, dock ej sådana kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå.

Examen ska innefatta ett huvudområde med kurser på avancerad nivå omfattande minst 60 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng. (En fakultetsnämnd kan besluta om att vid tidigare fullgjort examensarbete om 15 högskolepoäng på avancerad nivå, gäller två examensarbeten om vardera minst 15 högskolepoäng för masterexamen.)

YRKESEXAMINA

Vissa yrken kräver att du har legitimation eller en viss behörighet och dessa utbildningar avslutas med en yrkesexamen. Yrkesexamen som omfattar mindre än 240 högskolepoäng, och som inte är påbyggnadsexamen, tillhör grundnivån. Ett exempel är dietistexamen, 180 hp.

Yrkesutbildningar som omfattar 240 högskolepoäng eller mer startar visserligen på grundnivå men ger examen på avancerad nivå, till exempel civilingenjörsexamen på 300 hp. Hit hör också påbyggnadsutbildningar; dessa ger också examen på avancerad nivå.

Yrkesexamina vid Uppsala universitet

FORSKAREXAMINA PÅ FORSKARNIVÅ

Licentiatexamen
Licentiatexamen uppnås efter godkända studier inom forskarutbildningen, motsvarande 120 hp varav minst 60 ska avse en vetenskaplig uppsats.

Doktorsexamen
Doktorsexamen uppnås efter godkända studier inom forskarutbildningen, motsvarande 240 hp varav minst 120 ska avse en vetenskaplig avhandling som ska ha försvarats muntligt vid en offentlig disputation.