Erasmuspraktik stipendiehandbok del 1

Den här handboken syftar till att beskriva hur du söker ett Erasmuspraktikstipendium via Enheten för internationell mobilitet. Handboken innehåller några länkar till externa sidor.

På sidan om Erasmuspraktik hittar du alla nödvändiga länkar samlade i en lista samt alla nödvändiga dokument.

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik 2-12 månader på ett företag, en organisation eller ett universitet i EU samt i Norge, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Serbien eller Turkiet. Enligt regelverket räknas en månad som 30 dagar, vilket ger att en student kan få stipendium för max 360 dagar.

Det finns olika sätt att åka på Erasmuspraktik:

1. Inom ramen för en praktikkurs vid Uppsala universitet

Där du praktiserar på ett företag, ett universitet eller en organisation i Europa inom ramen för en praktikkurs vid Uppsala universitet. Du examineras vid Uppsala universitet och får poängen tillgodoräknad som praktik, ej som vanlig studiekurs.

2. Inom ramen för ett examensarbete/doktorsavhandling

Du är registrerad på examensarbete i Ladok och examineras vid Uppsala universitet (och får poängen tillgodoräknad som uppsats/avhandling, ej vanlig studiekurs) men bedriver datainsamling vid ett universitet, företag eller en organisation i Europa. Din handledare vid Uppsala universitet ska godkänna praktiken/datainsamlingen. Observera om Uppsala universitet har ett utbytesavtal för studier med mottagande lärosäte så ska du i första hand undersöka möjligheten att åka på Erasmusstudier i stället. Du får under praktiken inte registreras på kurs vid värduniversitetet.

3. Utanför ditt ordinarie studieprogram

Du åker på praktik utanför ditt ordinarie studieprogram men innan du har tagit examen vid Uppsala universitet. Praktiken kan inte tillgodoräknas, men du kan ansöka om att får praktiken som en not i Diploma Supplement i samband med att du ansöker om examen från UU. Åker du utanför ditt studieprogram, måste någon från din institution kunna bekräfta praktikens akademiska koppling.

4. Praktik efter examen

Det är tillåtet att åka på Erasmuspraktik efter att man har tagit ut examen, men ansökan om praktikstipendium måste ske under din sista termin vid Uppsala universitet, medan du fortfarande är student. Praktiken kan inte tillgodoräknas. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter det att din sista kurs vid Uppsala universitet registrerats som färdig. Åker du på praktik efter examen, måste någon från din institution kunna bekräfta praktikens akademiska koppling.

För att kunna söka Erasmuspraktik måste följande kriterier uppfyllas:

 • Du ska studera med avsikt att ta ut en examen inom grund, master - eller forskarutbildning vid Uppsala universitet.
 • Du ska ha klarat universitetsstudier om minst 60hp (även poäng från andra universitet/högskolor kan räknas in i dessa 60hp).
 • Du är registrerad som student vid Uppsala universitet vid ansökan. Planerar du att göra praktik efter examen är det därför viktigt att du skickar in ansökan under din sista termin vid Uppsala universitet. Om du ska göra praktik efter examen ska hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter din sista termin vid Uppsala universitets slutdatum. Exempel: Om din sista termin vid Uppsala universitet slutar 6 juni ska praktiken vara färdig senast 6 juni året därpå.
 • Du har ordnat en praktikplats som godkänts av din institution (den ska vara relevant för din utbildning och framtida karriär) i något av de så kallade programländerna som ingår i Erasmus+. Med undantag för Sverige: Erasmus praktikstipendium beviljas aldrig för praktik i Sverige.
 • Organisationen där praktiken sker är godkänd. Läs mer om detta under rubriken "Ansökningsguide" (steg 1: hitta en praktikplats).
 • Praktiken sker på heltid under en period på 2-12 månader.
 • Du ska ha Erasmusdagar kvar. Du får åka som Erasmuspraktikant och/eller student i max 12 månader inom varje utbildningsnivå (kandidat-, avancerad och doktorandnivå). För dig som har varit på Erasmusutbyte eller Erasmuspraktik tidigare, även genom andra lärosäten i Sverige eller i utlandet, räknas även den perioden in i de 12 månaderna.
 • Du får inte samtidigt ha ett annat EU-finansierat stipendium.

Studenter med uppehållstillstånd

Studenter som studerar i Sverige med uppehållstillstånd behöver kontrollera med Migrationsverket att ett eventuellt deltagande i utbytesstudier eller praktik utanför Sverige inte påverkar deras uppehållstillstånd. Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

Visum för att göra Erasmuspraktik

Beroende på din nationalitet, det landet där du ska göra praktik och vistelsens längd kan det krävas att du söker ett uppehållstillstånd eller ett visum. Kontrollera därför noggrant vad som gäller i just ditt fall. I vissa fall behöver du kunna uppvisa att du har beviljats Erasmuspraktik för att söka visum. Tänk då på att ansöka om Erasmuspraktikstipendiet i god tid. Mer information kring visumkrav för Storbritannien finns på Erasmuspraktik-webben.

Stipendienivå för Erasmuspraktikstipendiet

Ett praktikstipendium inom Erasmusprogrammet är baserat på praktikens längd och storleken på stipendiet varierar beroende på om du åker till ett land med högre eller lägre levnadskostnader. För aktuella stipendienivåer, se sidan om Erasmuspraktik.

Inkluderingsstöd för studenter med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om finansiellt stöd för merkostnader som uppkommer i samband med utlandspraktiken. Det kan t.ex. handla om kostnader för att ta med hjälpmedel, extra kostnader för särskilt anpassat boende, psykologisk behandling eller ett nödvändigt förberedande besök. Tänk på att kontakta Enheten för internationell mobilitet i god tid innan ditt utbyte.

Ansökan: se denna sida under Ansökningsguide för inkluderingsstöd.

Mer information om inkluderingsstöd.

Inkluderingsstöd för studenter med barn

Om du som student har barn har du rätt till ett extra stipendium på 250 €/månad. Du kan söka stipendiet oavsett om barnet följer med på utbytet eller inte samt oavsett hur många barn du har. Ange det direkt i din ansökan i MoveON och ladda upp familjebevis från Skatteverket som visar att du är vårdnadshavare. Observera att inget annat intyg kommer att accepteras.

För närmare instruktioner om hur du ansöker, se denna sida under Ansökningsguide för inkluderingsstöd.

Mer information om inkluderingsstöd.

Inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Utöver de extra bidrag som beskrivs i styckena ovan kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader om de överstiger det extra stipendium du blivit beviljad. Begäran om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader ska motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR).

För närmare instruktioner om hur du ansöker, se denna sida under Ansökningsguide för inkluderingsstöd.

Mer information om inkluderingsstöd.

Språkkurs innan praktikens början

Som Erasmuspraktikant får du tillgång till språkkurser online i samband med att du beviljas ett Erasmuspraktikstipendium. Men du har också möjlighet att få stipendium för dagar innan praktikens början om du läser en språkkurs på plats i värdlandet. Språkkursen kan vara av vilken längd som helst i arbetsspråket eller i värdlandets lokala språk. Du ansvarar själv för att hitta en lämplig språkkurs på plats i värdlandet. Notera att språkkursen ska ges av praktikorganisationen eller ett lärosäte i praktiklandet och det ska vara i nära anslutning till din praktik. Du får inte stipendium för eventuell kursavgift eller dagar mellan språkkurs och praktikens början. Språkkursen får inte heller räknas in i minimidagarna för Erasmuspraktik. Du anger datum för språkkursen direkt i ansökan, se mer under rubriken "Ansökningsguide".

Extra bidrag för gröna transportmedel

Om du som student åker till din praktikdestination med hållbara transportmedel (tåg, buss eller bilsamåkning) har du rätt till ett engångsbidrag på 50 €. Du har då också rätt till upp till två extra stipendiedagar för att täcka resdagar för en tur-och-retur-resa.

Extra försäkring om du gör stopp under resan

Om du gör ett eller flera stopp under resan måste du teckna ytterligare försäkring.

Läs mer under Extra medel för hållbart resande

Green Travel Grant

Green Travel Grant tilldelas studenter som väljer att resa till och/eller från sin praktikdestination med hållbara transportmedel (tåg, buss eller bilsamåkning) och är värt upp till 190 €. Summan kan användas antingen för att köpa en tur- och returbiljett, eller som ett bidrag till ett Interrailpass. Om du väljer att resa hållbart endast en väg har du rätt till max 100 €.

Extra försäkring om du gör stopp under resan

Om du gör ett eller flera stopp under resan måste du teckna ytterligare försäkring.

Läs mer under Extra medel för hållbart resande

Steg 1 – Hitta en praktikplats

Du måste själv eller med hjälp av din institution hitta en lämplig praktikplats innan du söker om ett Erasmusstipendium för praktik. Att söka en praktikplats kan likna förfarandet att söka jobb. Som uppsalastudent erbjuds du vägledningssamtal, CV-handledning, feedback på anställningsbrev och en mängd karriäraktiviteter via UU karriär.

GoinGlobal är en plattform med karriärguider från ett stort antal länder som du som studerande vid Uppsala universitet har tillgång till. Via GoinGlobal får du tillgång till landsspecifik och karriärrelaterad information. För mer information se GoinGlobal.

Du kan själv kontakta företag eller organisationer som du är intresserad av, kanske kan även din institution hjälpa dig då de ofta har breda kontaktnät inom forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”Internships/Traineeships/Student Projects” på sina webbplatser och det finns flera sökdatabaser som du kan använda dig av. Du kan till exempel leta efter praktikplatser på erasmusintern.org, Erasmus Internships & Placements, Go Overseas och Praxis.

Det finns några organisationer som inte är godkända för Erasmuspraktik:

 • EU-institutioner och andra EU-organ. De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar.
 • Organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor för Erasmus+ som Utbildningsstyrelsen i Finland (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering).
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel, t.ex. European University Institute (Italien) och College of Europe (Belgien och Polen).

Steg 2 – Upprätta ett Learning Agreement

När du väl hittat en praktikplats är det dags att skriva ett så kallat Learning Agreement for Traineeship. Ett Learning Agreement for Traineeship är ett avtal mellan praktikanten, värdorganisationen och Uppsala universitet och innehåller bland annat information om praktikplatsen, hur länge praktiken varar, antal arbetstimmar per vecka, vad du som praktikant förväntas göra och lära dig. Ett Learning Agreement for Traineeship, ska fyllas i och skrivas under av dig, din kontaktperson vid Uppsala universitet och din kontaktperson vid värdorganisationen.

Praktik inom ramen för en praktikkurs eller ett examensarbete

För detta alternativ fyller du i ruta ett på sidan tre i Learning Agreement och din kontaktperson på institutionen skriver under som ansvarig person vid sändande organisation på sidan fem.

Praktik utanför ditt ordinarie studieprogram eller efter examen

För detta alternativ fyller du i ruta två eller tre på sida tre där någon från din institution skriver under på att din praktik är akademiskt relevant för dig. Det kan till exempel vara en programansvarig, institutionens internationella koordinator eller din uppsatshandledare. Efter du har lämnat in din ansökan och denna godkänts kommer Enheten för internationell mobilitet skriva under som ansvarig person vid sändande organisation på sida fem.

Steg 3 – Ansökan

Ansökan för Erasmuspraktik är öppen minst fem gånger om året. Se hemsidan för aktuella ansökningsperioder. Ansökningar för praktikperioder som redan har påbörjats kan inte godkännas, så kom ihåg att planera och skicka in din ansökan i tid. En ansökan tar cirka en månad att handlägga.

Ansökan sker elektroniskt via systemet MoveON. Länken till ansökan publiceras vid respektive ansökningsomgångs startdatum. Ansökan består av följande delar:

 1. Ansökningsformulär i MoveON
 2. Academic Purpose Statement (fritextfält i ansökningsformuläret i MoveON)
 3. Learning Agreement
 4. Betygsutdrag för högskolepoäng
 5. Eventuellt ett buddy/mentorintyg (ej obligatoriskt)

1. Ansökningsformulär i MoveON består av:

 • Personlig information med kontaktuppgifter till dig: Säkerställ att du anger en e-postadress som är giltig minst 3 månader efter planerat slutdatum.
 • Nödkontakt som kan vara en nära anhörig/vän: Du ansvarar för att du har informerat personen i fråga att i en eventuell nödsituation då vi inte når dig så kommer denne att kontaktas.
 • Din utbildningsbakgrund: Här anger du även om du har mottagit Erasmusstipendium för studier och/eller praktik innan och under vilken utbildningsnivå (gäller även ev. Erasmusstipendium som du fått från annan högskola/universitet).
 • Information om praktiken och dess längd: Här skriver du bland annat det så kallade Academic Purpose Statement (APS) i en fritextruta. Du anger också om du ska läsa en språkkurs på plats i värdlandet innan praktikens början. Läs mer om APS nedan. 
 • Bankuppgifter: Här anger du kontonummer (inkl. ev clearingnummer), bankens namn, land, IBAN, BIC/SWIFT och namn på kontoinnehavare. Vänligen notera att vi endast kan göra stipendieutbetalningar till ett bankkonto som du personligen står som kontoinnehavare för. Var mycket noggrann när du anger dina bankkontouppgifter, notera att eventuella felaktigheter medför att utbetalningen av stipendiet fördröjs.
 • Dokumentuppladdning: Här laddar du upp Learning Agreement, betygsutdrag och eventuellt buddy/mentorintyg.
 • Samtycke: Här ger du ditt samtycke till hur vi behandlar dina personuppgifter.


2. Academic Purpose Statement (APS)

Enheten för internationell mobilitet arbetar aktivt för att stödja studenter i att förbättra sin anställningsbarhet genom att dra nytta av sin utlandsvistelse, identifiera kompetenser och verbalisera dem. När du söker ett stipendium för Erasmuspraktik ska du därför skriva ett så kallat Academic Purpose Statement (APS). I APS ska du förklara hur praktiken hjälper dig mot ditt akademiska eller professionella mål. I en ansökan för Erasmuspraktik bör det framgå hur den valda praktikplatsen relaterar till den lästa utbildningen och/eller din framtida karriär.

Ditt APS ska vara på maximalt 400 ord och är ett fritextfält direkt i online-ansökan i MoveON. Ditt APS ska skrivas på engelska. Undantag: APS kan skrivas på svenska om arbetsspråket på praktikplatsen är svenska. Förbered gärna ditt APS i ett separat dokument.

3. Learning Agreement

Du laddar upp ett av alla parter underskrivet Learning agreement direkt i MoveON, med undantag för om du gör praktik utanför ditt ordinarie studieprogram eller efter examen: i dessa fall skriver Enheten för internationell mobilitet under som ansvarig person vid sändande organisation på sida fem när din ansökan har inkommit och godkänts.

4. Betygsutdrag

Bifoga ett betygsutdrag på alla högskolepoäng du har, även från andra universitet och högskolor än Uppsala universitet.

5. Buddy/Mentorintyg (om relevant)

Om du har varit engagerad vid Uppsala universitet inom fadder-/mentors-/välkomstverksamhet så kan du bifoga ett intyg som stärker detta (se urval).

Så ansöker du om inkluderingsstöd för studenter med funktionsnedsättning

 1. När du fyller i ansökan i MoveOn väljer du "yes" som svar på frågan "Would you like to apply for the inclusion top-up for applicants with disabilities?".
 2. Fyll i detta PDF-dokument Pdf, 94 kB. på engelska och skriv ut det.
 3. Skicka det ifyllda PDF-dokumentet från steg 2 tillsammans med ett intyg från samordnaren för pedagogiskt stöd vid Uppsala universitet eller från t.ex. en läkare eller en psykolog som uppger ditt funktionshinder. Intyget betraktas som känslig information och kommer att hanteras därefter. Dokumentet och intyget ska skickas till följande adress:

Uppsala universitet/Uppsala University
Erasmus stipendier
Box 256
751 05 UPPSALA

Så ansöker du om inkluderingsstöd för studenter med barn

 1. När du fyller i ansökan i MoveOn väljer du "yes" som svar på frågan "Would you like to apply for the inclusion top-up for applicants with children?".
 2. Beställ ett Familjebevis från Skatteverket som bekräftar att du är förälder till barnet/barnen. Om du inte är svensk medborgare och därför inte kan få Familjebeviset, kontakta oss på erasmus@uu.se.
 3. När du har fått Familjebeviset ska du skanna det och ladda upp det i din ansökan i MoveOn. Familjebeviset måste tydligt visa ditt och ditt barns namn samt er relation till varandra.

Så ansöker du om inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Utöver de två inkluderingsstöden som beskrivs ovan (för studenter med funktionsnedsättning och/eller med barn) kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader. Ansökan om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader måste motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Notera:

 • Dina kostnader måste överstiga den månatliga summan för det inkluderingsstöd (för studenter med funktionsnedsättning och/eller med barn) du redan blivit beviljad. 
 • Om du redan har blivit beviljad ett inkluderingsstöd för studenter med funktionsnedsättning eller barn kan du fortfarande beviljas inkluderingsstöd för faktiska kostnader kopplat till en annan kategori av hinder.
 • Ansökan prövas från fall till fall och måste godkännas av Universitets- och högskolerådet.
 • Du kan ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader för pedagogiskt stöd endast om du inte kan få pedagogiskt stöd gratis från värdorganisationen eller värdföretaget för din praktik.

Så här ansöker du:

 1. Kontakta erasmus@uu.se med ämnesrad ”Ansökan om inkluderingsstöd för faktiska kostnader" och informera oss om att du tänker ansöka om stödet. Utelämna alla eventuellt känsliga detaljer i detta mejl.
 2. Fyll i detta PDF-dokument Pdf, 149 kB. där du motiverar din rätt till inkluderingsstöd för faktiska kostnader.
 3. Skicka det tryckta och undertecknade PDF-dokumentet tillsammans med relevant bilaga (funktionsnedsättningsintyg eller Familjebevis, se mer information om detta ovan) till följande adress:

Uppsala universitet/Uppsala University
Erasmus stipendier
Box 256
751 05 UPPSALA

Efter att du har skickat in din ansökan kommer Enheten för internationell mobilitet lämna in ytterligare en ansökan (som inte innehåller eventuell diagnos) till Universitets- och högskolerådet (UHR) för godkännande. Enheten kommer kontakta dig så snart vi fått ett beslut från UHR. Ju tidigare du påbörjar ansökningsprocessen, desto tidigare får vi ett beslut från UHR.

Kontakta oss om du har frågor

Tveka inte att kontakta Erasmusteamet på erasmus@uu.se om du har frågor om detta stöd. Om du kontaktar oss via e-post, utelämna all information som kan anses vara känslig i ditt fall.

Om Uppsala universitet skulle hamna i en situation där inte alla behöriga sökanden kan få ett stipendium kommer urvalsprinciper nedan att användas. Fram till starten av höstterminen 2020 har dock urvalet aldrig behövt tillämpas utan som regel beviljas alla ansökningar som möter behörighetskraven beskrivna under och som regel beviljas samtliga ansökningar som uppfyller kriterierna under rubriken “Behörighet”.

En ansökan kan tilldelas upp till 8,2 poäng enligt följande:

Praktikens prioriteringsordning 1-4 poäng.

 • 4 poäng - Studenter som gör poänggivande praktik och vars praktikperiod i sin helhet kommer att tillgodoräknas och inkluderas i examen. För heltid gäller att 1 vecka ska motsvara ca 1.5 hp.
 • 3 poäng - Studenter som gör poänggivande praktik och vars praktikperiod delvis kommer att tillgodoräknas och inkluderas i examen. För heltid gäller att 1 vecka ska motsvara ca 1.5hp.
 • 2 poäng - Studenter som gör icke-poänggivande praktik innan examen.
 • 1 poäng - Studenter som gör icke-poänggivande praktik efter examen.

Academic Purpose Statement 1-4 poäng.

 • 4 poäng - Exceptionellt stark akademisk och professionell motivering.
 • 3 poäng - Stark akademisk och professionell motivering.
 • 2 poäng - Fullgod akademisk och professionell motivering.
 • 1 poäng - Svag akademisk och professionell motivering.

Övrigt

 • 0,1 poäng - Student som läser ett underrepresenterat ämne (i ansökningsomgången).
 • 0,1 poäng - Student som har varit engagerad i fadder/mentor/välkomstverksamhet.
 • - 0,1 poäng - Student som har varit på Erasmusutbyte via Uppsala universitet.

Om fler studenter har lika många poäng kommer intervjuer att ske med dessa studenter.

Vad händer efter sista ansökningsdatum?

Efter ansökningsomgångens deadline handläggs alla ansökningar och besked skickas ut till alla sökanden, vanligtvis inom 3-4 veckor. Om du blir beviljad ett stipendium för Erasmuspraktik så finns det några obligatoriska moment som ska göras. Mer information om detta finns i Stipendiehandbok Erasmuspraktik del 2.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin