Ansök om medel ur Klimatpotten

Med syfte att stärka och förnya Uppsala universitets arbete med att minska sin klimatpåverkan har rektor avsatt 2 miljoner kronor till en klimatpott. Projekt och initiativ som konkret kan bidra till att minska universitetets klimatpåverkan kan ansöka om bidrag om högst 250 000 kronor.

Särskilt uppmuntras initiativ med stort fokus på nytänkande/kreativitet. Projektmedel kan sökas av medarbetare, studenter och organisatoriska enheter inom Uppsala universitet.

Ansökan

Ansökan ska inlämnas elektroniskt till universitetets registratur senast 28 februari 2022: registrator@uu.se Ange ”Klimatpottsansökan 2022, UFV 2022/61” i ämnesraden.

Ansökan ska innehålla

  • Beskrivning av projektets målsättning
  • Beskrivning av projektets genomförande
  • Beskrivning av eventuellt planerad fortsatt verksamhet efter avslutat projekt
  • Plan för dokumentation, uppföljning och utvärdering samt resultatspridning
  • Budget inkl. fördelning på olika typer av kostnader
  • Signatur av ansvarig prefekt/motsvarande vid sökandes institution/motsvarande.

Ansökan får ej överstiga 5000 tecken inklusive blanksteg.

Bedömningskriterier

  • Projektets potential att leda till minskad klimatpåverkan
  • Projektets nytänkande/kreativitet
  • Projektets potential att engagera såväl medarbetare som studenter
  • Projektets genomförbarhet

Ansökningarna bedöms av en arbetsgrupp bestående av universitetets miljöchef, representanter från de tre vetenskapsområdena samt en studentrepresentant. Rektor fastställer på förslag av arbetsgruppen vilka ansökningar som ska beviljas.

Redovisning efter genomfört projekt

Beviljade medel ska användas senast 30 juni 2023. Efter projekttidens slut ska sökande inlämna en skriftlig redogörelse för projektets genomförande inklusive en redovisning av tilldelade medel. Ej genomfört och redovisat projekt kan medföra återbetalningsskyldighet av tilldelade medel.

Kontaktperson

Miljöchef Karolina Kjellberg

018-471 77 76, karolina.kjellberg@uadm.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin