Elbesparing hos universitetet

Regeringen har gett statliga myndigheter som har tio anställda eller fler i uppdrag att spara el. Just nu pågår diskussioner hur universitetet på ett övergripande plan kan spara el.

Uppsala universitet har under lång tid jobbat tillsammans med fastighetsägarna för att spara energi i lokalerna. Utgångspunkten är att lokaler som används ska vara ljusa, välventilerade och hålla god temperatur. Men i lokaler som inte används ska belysningen vara släckt och ventilationen dras ner till ett minimum (till exempel på natten). Olika typer av system sköter detta automatiskt. Tack vara detta har energianvändningen på campus stadigt gått neråt de senaste åren.

I september fick alla statliga myndigheter, inklusive Uppsala universitet, ett nytt uppdrag av regeringen att spara energi i vinter. Bakgrunden till uppdraget är den ansträngda situation som råder i Europa med energiförsörjning, vilken kan leda till allvarlig energibrist i vinter.

Hur universitetet jobbar med uppdraget ska redovisas varje månad till Energimyndigheten. Uppdraget avslutas 31 mars 2023.

I och med uppdraget att energispara jobbar universitetet tillsammans med fastighetsägarna för att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minska energiförbrukningen. Målet är att spara 10 % energi under vintern 22/23. I fokus är dock fortfarande arbetsmiljön för medarbetare och studenter. Våra lokaler inte ska påverkas nämnvärt och campus ska vara öppna som vanligt.

Åtgärder för energbesparing som diskuterats:

  • Kortade belysningstider och eventuellt nedsläckning nattetid
  • Byte av belysningskällor till LED
  • Kortade drifttider på ventilation
  • Lägre inomhustemperatur
  • Om möjligt, undvika att elektronik står i ”standby” (till exempel stänga av datorer i datorsalar)
  • Fler solceller på universitetets tak

Som individ kan du:

  • Släcka belysningen när du lämnar rum som har lysknapp.
  • Stänga fönster om du har vädrat ett rum.
  • Stänga av dator och skärm när du lämnar en datorsal.
  • Inte lämna laddare i uttag när de inte används.

Har du förslag och idéer för hur universitetet kan spara ännu mer el? Vänd dig till intendenten på ditt campus! Du hittar kontaktinfo i vår katalog, eller fråga i receptionen på ditt campus.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin