Regler och rättigheter

Tre studenter arbetar tillsammans på campus

Vad gäller för din arbets- och studiemiljö som student? Vad betyder lika villkor? Och vad kan jag göra om jag upplever att jag utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling?

Vid Uppsala universitet råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. För oss är det viktigt att alla studenter är del av utbildningsgemenskapen. Inom universitetet arbetar vi aktivt och intensivt med lika villkorsfrågorna. Våra regler, normer och rutiner ska spegla ett förhållningssätt som präglas av respekt för studenters och medarbetares olika förutsättning.

Vart kan du vända dig?

Studentinflytande

Som student har du enligt Högskolelagen rätt att utöva inflytande över utbildningen. Studentinflytandet avser representation i olika organ, att studenternas intressen tillgodoses och får genomslag i konkreta åtgärder och förändringar. Läs mer om vad studentinflytande innebär och hur du kan vara med och påverka din egen studiesituation.

Arbetsskador och tillbud

En arbetsskada är olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta. Ett fysiskt tillbud är en händelse som kunnat leda till fysisk skada eller olycksfall. Ett psykosocialt tillbud kan handla om situationer med kränkande handlingar. Alla har ansvar för att rapportera tillbud till prefekt/motsvarande.

För den som blivit skadad är det viktigt att det finns en anmälan hos Försäkringskassan och Kammarkollegiet. Anmälan är också en hjälp för universitetet att förbättra arbetsmiljön.

Försäkringskassan - skadeanmälan
Kammarkollegiet - skadeanmälan

Säkerhet och kriser

Verksamheten vid universitetet ska fungera och samtidigt erbjuda en trygg miljö för studenter. I Medarbetarportalen finns detaljerad information om säkerhetsarbetet på universitetet. Universitetet har också en egen krisorganisation och krisberedskap.

Vid akut kris